Statsbudgetens månadsutfall april 2010
Nr: 2010:4, 28 maj 2010

Sammanfattning

Statsbudgetens inkomster i april uppgick till 74,8 miljarder kronor, vilket är 4,9 miljarder kronor högre än i ESV:s prognos i mars 2010. Avvikelsen förklaras främst av att Betalningsdifferenser, skattekonto blev 3,5 miljarder kronor högre än beräknat. Skatt på varor och tjänster blev 2,7 miljarder kronor högre än beräknat samtidigt som Inkomster av statens aktier blev 0,6 miljarder kronor lägre än beräknat.

 

Ackumulerat till och med april uppgick inkomsterna till 317,1 miljarder kronor, vilket är 16,6 miljarder kronor högre än ESV:s senaste prognos. Avvikelsen förklaras i huvudsak av Betalningsdifferenser, skattekonto som blev 11,2 miljarder kronor högre än beräknat och av att Skatt på varor och tjänster blev 4,0 miljarder kronor högre.

 

Inkomster av statens verksamhet

Utfallet för inkomsterna av statens verksamhet blev 13,1 miljarder kronor, vilket är 0,7 miljarder kronor lägre jämfört med prognos. Skillnaden beror främst på att Inkomster av statens aktier blev 0,6 miljarder kronor lägre än beräknat. Under april månad levererades utdelningar på totalt 6,0 miljarder kronor in till staten. Utdelningarna hänförs till TeliaSonera (3,8 miljarder kronor), Nordea (1,2 miljarder kronor), Posten Norden AB (0,9 miljarder kronor) och Jernhusen AB (0,1 miljard kronor). Utdelningen från Nordea blev lägre än beräknat då en större del än väntat hänför sig till stabilitetsfondens aktieinnehav av Nordea. Denna del ingår under posten Riksgäldskontorets nettoutlåning på utgiftssidan. Övriga utdelningar som beräknades inflyta under april kommer sannolikt att redovisas i maj månad i stället.

 

Riksbankens inlevererade överskott blev 5,8 miljarder kronor, vilket överensstämmer med prognos.

 

Inkomster från Övriga offentligrättsliga avgifter blev 0,3 miljarder kronor lägre än väntat eftersom elsäkerhetsavgifterna redovisades mot inkomsttitel föregående månad. Däremot blev inkomsterna för Rörelseöverskott högre än väntat då Affärsverket Svenska Kraftnät har levererat in ett överskott på 0,2 miljarder kronor i april istället för maj månad.

 

Fysiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto blev -8,4 miljarder kronor i april 2010. Prognosen var -8,2 miljarder kronor. Avvikelsen är således -0,2 miljarder kronor. För mars och april blev utfallet 0,7 miljarder kronor lägre än prognosen.

 

I april uppgick Debiterad källskatt till 41,9 miljarder kronor, vilket är 0,5 miljarder kronor lägre än beräknat. Nettot för Slutlig skatt minus preliminär skatt blev 0,1 miljard kronor. Det är 0,2 miljarder kronor högre än prognosen.

 

Uppbörden av inkomstskatt i april 2010 avser främst arbete utfört i mars. Bruttolön exklusive förmåner uppgick preliminärt till 103,1 miljarder kronor i mars 2010, vilket är en ökning med 0,8 miljarder kronor (0,7 procent)  jämfört med mars 2009. I ESV:s prognos i mars 2010 förutsågs lönesumman öka med 2,3 procent för inkomståret 2010 jämfört med 2009. I 2010 års ekonomiska vårproposition bedöms lönesumman öka med 2,1 procent för inkomståret 2010.   

 

Juridiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Juridiska personers inkomstskatt, netto blev 12,1 miljarder kronor, vilket överensstämmer med prognos. För mars och april är utfallet 2,9 miljarder kronor högre än prognosen.

 

I april 2010 uppgick den preliminära skatten till 12,5 miljarder kronor. Det är 0,4 miljarder kronor högre än beräknat.

 

Utfallet för slutlig skatt minus preliminär skatt (främst anstånd) blev -0,1 miljard kronor. Prognosen var 0,3 miljarder kronor.

 

Socialavgifter och löneskatter

Utfallet för Socialavgifter och löneskatter uppgick till 22,8 miljarder kronor i april. Det är 0,6 miljarder kronor högre än prognosen.

 

Den totala uppbörden av arbetsgivaravgifter uppgick till 31,3 miljarder kronor i april 2010. Det är en ökning med 0,2 miljarder kronor (0,8 procent) jämfört med april 2009. Uppbörden av socialavgifter och löneskatter påverkas i hög grad av utvecklingen av lönesumman.

 

Utfallet för de flesta socialavgifter blev något lägre än beräknat.

 

För Ålderspensionsavgiften blev nettoutfallet 2,1 miljarder kronor. Det är 0,9 miljarder kronor högre än prognosen. För januari var utfallet 0 miljarder kronor, för februari 3,3 miljarder kronor och för mars -0,5 miljarder kronor. Utfallet för denna inkomsttitel baseras på en prognos från Konjunkturinstitutet. Skillnaden mellan det verkliga utfallet och prognosen regleras i månaden därpå. Den ojämna månadsfördelningen består därmed av två delar, dels en prognos av utfallet för innevarande månad, dels av en rättelse av prognosen föregående månad.

 

Skatt på varor och tjänster

Inkomsterna av skatt på varor och tjänster blev 30,1 miljarder kronor i april vilket är 2,7 miljarder kronor högre än prognos. Mervärdesskatt blev 1,7 miljarder kronor högre, Energiskatt 0,4 miljarder kronor högre och Alkoholskatt 0,2 miljarder kronor högre än prognos.

 

Betalningsdifferenser, skattekonto

Utfallet för Betalningsdifferenser, skattekonto blev 7,3 miljarder kronor i april. Det är 3,4 miljarder kronor högre än prognosen. Under januari-maj görs stora kompletteringsbetalningar avseende inkomståret 2009. Dessa görs för att slippa kostnadsränta. Den del av den återstående skatten, som överstiger 20 000 kronor, ska betalas senast den 12 februari om kostnadsränta ska undvikas. Utfallet för januari-april 2010 uppgår till 51,6 miljarder kronor, vilket är 11,2 miljarder kronor högre än prognosen. För januari-april 2009 var utfallet 56,4 miljarder kronor.

 

I april 2010 uppgick debiteringarna på skattekonto till 109,9 miljarder kronor, vilket är 0,1 miljard kronor lägre än för april 2009. Inbetalningarna till skattekonto var 122,4 miljarder kronor. Det är 6,0 miljarder kronor högre än i april 2009.

 

Utfallet för Utbetalningar från skattekontot blev 17,6 miljarder kronor, vilket är 2,1 miljarder kronor högre än för april 2009.

 


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026