Statsbudgetens månadsutfall mars 2010
Nr: 2010:3, 29 apr 2010

Budgetsaldot blev 4,4 miljarder kronor, vilket är 8,8 miljarder kronor bättre än ESV:s senaste prognos, som visade ett underskott på 4,4 miljarder kronor. Saldot för januari-mars 2010 uppgår till 68,1 miljarder kronor, vilket är 3,0 miljarder kronor högre än motsvarande period 2009.

 

Statsbudgetens totala utgifter uppgick till 70,5 miljarder kronor, vilket är 2,8 miljarder kronor högre än prognostiserat. Framförallt beror det på ett högre utfall än beräknat för Riksgäldskontorets nettoutlåning. 

 

Prognosindikation

I anslutning till månadsutfallet görs en bedömning av hur avvikelsen mellan utfall och prognos samt eventuell ytterligare information indikerar vad gäller ESV:s senaste prognos för 2010. Indikationen omfattar även förslag i 2010 års ekonomiska vårproposition och Vårtilläggsbudget för 2010. I den senaste prognosen ingick utfall t.o.m. februari månad. Utgifterna bedöms nu bli 1,2 miljarder kronor högre och inkomsterna 1,1 miljarder kronor högre. Budgetsaldot påverkas därmed endast marginellt och beräknas uppgå till -49 miljarder kronor i år.

 

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall mars Prognos mars Avvik. mars Ack. utfall jan-mars Prognos jan-mars Ack. avvik. jan-mars Prognos 2010 SB 2010 TB 2010
Totala inkomster 75,0 63,4 11,6 242,3 230,7 11,6 761,4 723,0  
Totala utgifter 70,5 67,7 2,8 174,2 171,4 2,8 810,2 829,1 3,7
Budgetsaldo 4,4 -4,4 8,8 68,1 59,3 8,8 -48,8 -106,1
Prognos=ESV:s Prognos Statsbudgeten och de offentliga finanserna Mars 2010 (23 mars), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget

Utgiftstaket är fastställt till 1 024 miljarder kronor 2010. Det är 1,4% högre än utgiftstaket 2009.

De takbegränsade utgifterna i mars uppgick till 81,2 miljarder kronor, vilket är 0,4 miljarder kronor högre än prognostiserat. Jämfört med första kvartalet 2009 blev utgifterna 1,7 miljarder kronor högre.

Samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten omfattas av utgiftstaket.

 

 

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall mars Prognos mars Avvik. mars Ack. utfall jan-mars Prognos jan-mars Ack. avvik. jan-mars Prognos 2010 SB 2010 TB 2010
Utgiftsområden exkl. räntor 62,9 62,6 0,4 185,8 185,4 0,4 763,6 783,1 3,7
Ålderspensionssystemet 18,3 18,2 0,1 54,5 54,5 0,1 223,1 223,5
Takbegränsade utgifter 81,2 80,8 0,4 240,3 239,9 0,4 986,7 1 006,6 3,7
Prognos=ESV:s Prognos Statsbudgeten och de offentliga finanserna Mars 2010 (23 mars), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget

Diagram
Totala utgifter per månad prognos/utfall
Totala inkomster per månad prognos/utfall


2010:1

Statsbudgetens månadsutfall publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationen samt publiceringsplan för innevarande år utges av Avdelningen Statsredovisning vid Ekonomistyrningsverket. På Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org tillkännages tre månader i förväg publiceringstidpunkter för Statsbudgetens månadsutfall, i enlighet med den speciella statistikutgivningsstandarden – SDDS.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026