Statsbudgetens månadsutfall november 2010
Nr: 2010:11, 22 dec 2010

I november uppvisade statsbudgeten ett överskott på 13,7 miljader kronor. Det överensstämmer med ESV:s prognos.

 

Inkomsterna blev 3,3 miljarder kronor lägre än prognosen. Det beror främst på att Betalningsdifferenser, skattekonto blev 10,1 miljarder kronor lägre och Skatt på inkomst 7,8 miljarder kronor högre än prognos. I november månads utfall ingår den sista omgången av Skatteverkets granskning av inkomstdeklarationer för inkomståret 2009. Skillnaderna bedöms främst bero på att debiterade slutskatter för hushåll för 2009 var högre än i prognosen. Samtidigt var inbetalda skatter lägre, vilket bland annat kan bero på att kompletteringsinbetalningarna varit högre än väntat tidigare under året.

 

Utgifterna blev också 3,3 miljarder kronor lägre än prognos. Den huvudsakliga avvikelsen avser Riksgäldskontorets nettoutlåning som blev 4,6 miljarder kronor lägre än beräknat.

 

Utfallet för november jämförs med ESV:s senaste prognos som publicerades den 10 december. I denna ingår utfall t.o.m. oktober månad. För november var saldot känt men däremot inte utfallet för statsbudgetens anslag och inkomsttitlar.

 

Nästa prognos beräknas publiceras i slutet av mars 2011.  

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall nov Prognos nov Avvik. nov Ack. utfall jan-nov Prognos jan-nov Ack. avvik. jan-nov Prognos 2010 SB 2010 TB 2010
Totala inkomster 72,7 76,0 -3,3 743,4 746,7 -3,3 780,5 723,0  
Totala utgifter 59,0 62,4 -3,3 646,6 650,0 -3,3 785,7 829,1 7,5
Budgetsaldo 13,7 13,7 0,0 96,7 96,7 0,0 -5,1 -106,1

De takbegränsade utgifterna i november uppgick till 83,1 miljarder kronor, vilket är 0,5 miljarder kronor högre än prognosen. Högre utgifter inom Bistånd, Försvar och Kommunikationer bidrar till det höga utfallet. Alla utgiftsområden och Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten omfattas av utgiftstaket, dock inte utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

 

 

 

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall nov Prognos nov Avvik. nov Ack. utfall jan-nov Prognos jan-nov Ack. avvik. jan-nov Prognos 2010 SB 2010 TB 2010
Utgiftsområden exkl. räntor 64,4 63,9 0,5 671,0 670,5 0,5 760,3 783,1 7,5
Ålderspensionssystemet 18,7 18,7 0,0 202,4 202,4 0,0 222,8 223,5
Takbegränsade utgifter 83,1 82,6 0,5 873,4 872,9 0,5 983,0 1 006,6 7,5

Diagram
Totala utgifter per månad prognos/utfall
Totala inkomster per månad prognos/utfall


Prognos

Statsbudgetens månadsutfall publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationen samt publiceringsplan för innevarande år utges av Avdelningen Statlig redovisning och intern styrning vid Ekonomistyrningsverket. På Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org tillkännages tre månader i förväg publiceringstidpunkter för Statsbudgetens månadsutfall, i enlighet med den speciella statistikutgivningsstandarden – SDDS.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026