Statsbudgetens månadsutfall november 2010
Nr: 2010:11, 22 dec 2010
Specifikation av statsbudgetens utgifter år 2010, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall nov Prognos nov Avvik. nov Ack. utfall jan-nov Prognos jan-nov Ack. avvik. jan-nov Prognos 2010 SB 2010 TB 2010
01 Rikets styrelse 925 897 27 10 553 10 525 27 11 605 12 105 148
02 Samhällsekonomi och finansförvaltn. 866 862 3 10 858 10 854 3 12 098 12 171 64
03 Skatt, tull och exekution 818 884 -66 8 564 8 630 -66 9 582 9 734 226
04 Rättsväsendet 3 102 3 052 50 31 910 31 860 50 35 634 35 840 17
05 Internationell samverkan 102 64 37 1 894 1 857 37 1 978 1 958 100
06 Försvar och samhällets krisberedskap 6 016 5 656 360 34 669 34 310 360 43 585 45 501 1
07 Internationellt bistånd 1 931 1 550 382 21 020 20 638 382 25 958 27 019 -520
08 Migration 570 495 75 6 412 6 337 75 6 947 5 751 1 174
09 Hälsovård, sjukvård och omsorg 4 719 4 461 259 50 331 50 072 259 56 045 58 708 34
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom 8 316 8 562 -246 91 628 91 874 -246 99 962 101 719 260
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 3 414 3 398 17 38 012 37 995 17 41 408 41 503 138
12 Ekonomisk trygghet för familjer 5 762 5 815 -52 64 407 64 460 -52 70 214 69 913 825
13 Integration och jämställdhet 478 525 -47 4 778 4 825 -47 5 330 4 893 400
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 5 727 5 737 -10 62 312 62 322 -10 68 489 88 358 125
15 Studiestöd 1 665 1 684 -19 21 145 21 164 -19 22 590 24 106 262
16 Utbildning o universitetsforskning 3 908 3 966 -58 47 922 47 980 -58 52 659 53 561 331
17 Kultur, medier, trossamfund o fritid 378 354 24 10 858 10 834 24 11 310 11 362 1
18 Samhällsplan. bostads. konsument. 138 151 -13 1 308 1 321 -13 1 490 1 546 45
19 Regional tillväxt 334 416 -81 2 478 2 559 -81 3 244 3 420
20 Allmän miljö- och naturvård 485 397 88 4 064 3 977 88 5 023 5 245 4
21 Energi 331 342 -12 2 145 2 157 -12 2 641 3 157
22 Kommunikationer 3 846 3 567 279 34 143 33 864 279 40 345 40 056 523
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 585 850 -265 9 296 9 562 -265 17 528 19 082 55
24 Näringsliv 401 622 -222 5 592 5 814 -222 8 549 5 499 3 152
25 Allmänna bidrag till kommuner 6 307 6 307 0 69 384 69 384 0 75 691 75 563 125
26 Statsskuldsräntor m.m. -762 -1 517 755 11 560 10 805 755 20 601 23 170
27 Avgiften till EU 3 290 3 309 -18 25 318 25 336 -18 30 353 29 680
90 Förändring av anslagsbehållningar -4 305
Summa utgiftsområden 63 653 62 406 1 247 682 562 681 315 1 247 780 861 806 317 7 487
Summa utgiftsområden exkl. räntor (uo26) 64 416 63 923 492 671 002 670 510 492 760 260 783 147 7 487
  Riksgäldskontorets nettoutlåning -5 141 -546 -4 595 -46 534 -41 939 -4 595 3 533 21 565
  Kassamässig korrigering 537 517 20 10 616 10 597 20 1 261 1 261
Totala utgifter 59 049 62 377 -3 328 646 644 649 973 -3 328 785 655 829 143 7 487

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026