Statsbudgetens månadsutfall november 2010
Nr: 2010:11, 22 dec 2010
Specifikation av statsbudgetens inkomster år 2010, miljoner kronor
Inkomsttyp Utfall nov Prognos nov Avvik.nov Ack. utfall jan-nov Prognos jan-nov Ack. avvik. jan-nov Prognos 2010 SB 2010
1000 Skatter m.m.         781 739 721 367
2000 Inkomster av statens verksamhet 1 645 1 468 176 38 454 38 277 176 41 774 40 825
3000 Inkomster av försåld egendom 0 0 0 29 29 0 29
4000 Återbetalning av lån 193 196 -3 1 540 1 543 -3 1 664 1 674
5000 Kalkylmässiga inkomster 659 681 -22 8 281 8 303 -22 8 955 8 883
6000 Bidrag m.m. från EU 1 241 300 941 11 160 10 219 941 12 548 13 881
7000 Avräkningar mm i anslutning till skattesystemet         -66 205 -63 477
8000 Utgift som redov. som kredit på skattekonto         14 -125
9000 Löpande redovisade skatter 68 971 73 391 -4 420 683 906 688 326 -4 420    
Totala inkomster 72 708 76 036 -3 328 743 369 746 697 -3 328 780 517 723 029

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026