Statsbudgetens månadsutfall november 2010
Nr: 2010:11, 22 dec 2010

Statsbudgetens utgifter

 

Statsbudgetens totala utgifter i november uppgick till 59,0 miljarder kronor, vilket är 3,3 miljarder kronor lägre än beräknat. Det är främst Riksgäldskontorets nettoutlåning som blev lägre än beräknat. Räntorna på statsskulden blev i stället högre än beräknat.

 

De takbegränsade utgifterna i november uppgick till 83,1 miljarder kronor, vilket är 0,5 miljarder kronor högre än prognosen. Högre utgifter inom Bistånd, Försvar och Kommunikationer bidrar till det höga utfallet.

 

 

 

Utgiftsområde 06 Försvar och samhällets krisberedskap

Utgifterna uppgick till 6,0 miljarder kronor, vilket var 0,4 miljarder kronor högre än beräknat. Det beror framförallt på månadsförskjutningar på anslagen Anskaffning av materiel och anläggningar (0,2 miljarder kronor), Krisberedskap (0,1 miljarder kronor) och Fredsfrämjande förbandsinsatser (0,2 miljarder kronor). Lägre utgifter än beräknat blev det på anslagen Förbandsverksamhet och beredskap (-0,1 miljarder kronor) och Forskning och teknikutveckling (-0,1 miljarder kronor).

 

Utgiftsområde 07 Internationellt bistånd

Utfallet för utgiftsområdet blev 1,9 miljarder kronor, vilket är 0,4 miljarder kronor högre än prognosen. De högre utgifterna avser främst anslaget Biståndsverksamhet och beror på att en del av biståndet, avseende bland annat Afrika, betalats ut tidigare än beräknat. Detta påverkar inte årsprognosen.

 

Utgiftsområde 08 Migration

Utgifterna uppgick till 0,6 miljarder kronor, vilket var 0,1 miljarder kronor högre än beräknat. Ersättningar och bostadskostnader blev 0,1 miljarder kronor högre än väntat.

 

 

Utgiftsområde 09 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Utgifterna uppgick till 4,7 miljarder kronor, vilket var 0,3 miljarder kronor högre än beräknat. Tandvårdsförmåner m.m. blev 0,1 miljarder kronor högre och Sjukvård i internationella förhållanden blev 0,1 miljarder kronor högre än prognos.

 

Avvikelserna för både Tandvårdsförmåner m.m. och Sjukvård i internationella förhållanden bedöms bero på en ojämn månadsfördelning mellan november och december.

 

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

Utfallet för utgiftsområdet uppgick i november till 8,3 miljarder kronor, vilket är 0,2 miljarder kronor lägre än prognosen.

 

Utfallet för anslaget Sjukpenning och rehabilitering m.m. uppgick till 2,0 miljarder kronor. Det är 0,2 miljarder kronor lägre än prognosen.  I denna beräknas antalet sjukpenningdagar uppgå till 31,2 miljoner nettodagar under 2010 och medelersättningen per nettodag för sjukpenning beräknas uppgå till 505 kronor per dag. Under november månad fick 125 033 personer sjukpenning, vilket är en minskning med 5,1 procent jämfört med november 2009. Jämfört med oktober 2010 ökade antalet som fick sjukpenning med 8 320 personer.

 

Utfallet för Aktivitets- och sjukersättning m.m. uppgick till 5,3 miljarder kronor, vilket är i linje med prognosen. Sjuk- eller aktivitetsersättning betalades ut till 447 004 personer i november 2010. Det är en minskning med 10,7 procent jämfört med november 2009. Jämfört med oktober 2010 är det en minskning med 3 825 personer.

 

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Utfallet för utgiftsområdet blev 5,7 miljarder kronor, vilket är i linje med prognosen. Utgifterna på anslaget Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd blev 0,2 miljarder kronor lägre än prognosen. Det uppvägdes av att utfallet för anslaget Lönebidrag och Samhall m.m. fick ett utfall som var 0,1 miljarder kronor högre än prognosen.

 

Enligt Arbetsförmedlingen är det första gången sedan augusti 2008 som summan av antalet registrerade arbetslösa och antalet personer i program med aktivitetsstöd är lägre än samma period året innan. Antalet uppgick nu till 398 000 personer, motsvarande 8,3 procent av arbetskraften. Det kan jämföras med 401 000 eller 8,5 procent, i november 2009. Antalet personer som får jobb ökar och antalet nyinskrivna arbetslösa minskar jämfört med tidigare.

 

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Utfallet för utgiftsområdet blev 0,5 miljarder kronor, vilket är 0,1 miljarder kronor högre än prognosen. Avvikelsen hänför sig i huvudsak till anslaget Åtgärder för biologisk mångfald vars utfall blev 0,1 miljarder kronor högre än beräknat.

Utfallet för anslaget Biologisk mångfald är mycket ojämnt fördelat över årets månader, och avvikelsen bedöms inte påverka prognosen för årsutfallet.

 

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Utgifterna uppgick till 3,8 miljarder kronor, vilket var 0,3 miljarder kronor högre än beräknat. Väghållning blev 0,5 miljarder kronor högre och Banhållning 0,2 miljarder kronor lägre än prognos. Avvikelsen bedöms bero på ojämn månadsfördelning och påverkar inte årsprognosen.

 

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Utfallet uppgick till 585 miljarder kronor, vilket var 265 miljarder kronor lägre än prognosen.  Det är främst utgifterna för Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur och Från EG-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur som blivit lägre än väntat, 183 miljarder kronor respektive 92 miljarder kronor. Avvikelsen beror på att en större andel av utbetalningarna förskjutits till december.

 

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

Utgifterna för utgiftsområdet blev -0,8 miljarder kronor, vilket är 0,7 miljarder kronor högre jämfört med prognosen på - 1,5 miljarder kronor. Huvuddelen av avvikelsen återfinns på anslaget Räntor på statsskulden som blev 0,7 miljarder kronor högre än beräknat (mindre negativt). Resterande avvikelse hänförs till anslaget RGK:s provisionskostnader vid upplåning.

 

 

Riksgäldskontorets nettoutlåning

Utfallet blev -5,1 miljarder kronor, vilket är 4,6 miljarder kronor lägre jämfört med prognosen. Av utfallet utgörs -1,4 miljarder kronor av en ökad inlåning på myndigheternas räntekonton och övriga räntebelagda konton (netto). Exklusive räntekontona är utfallet 3,2 miljarder kronor lägre än beräknat. Under november månad blev inlåningen förhållandevis stor medan utlåningen i stället blev förhållandevis liten. Avvikelsen bedöms inte påverka årsutfallet.

 

 


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026