Statsbudgetens månadsutfall november 2010
Nr: 2010:11, 22 dec 2010

Statsbudgetens inkomster

 

Sammanfattning

Statsbudgetens inkomster i november uppgick till 72,7 miljarder kronor, vilket är 3,3 miljarder kronor lägre än beräknat. Avvikelserna mot prognos återfinns under inkomsttypen Betalningsdifferenser, skattekonto (-10,2 miljarder kronor) och Skatt på inkomst (7,8 miljarder kronor). I november månads utfall ingår den sista omgången av Skatteverkets granskning av inkomstdeklarationer för inkomståret 2009. Skillnaderna bedöms främst bero på att debiterade slutskatter för hushåll för 2009 var högre än i prognosen. Samtidigt var inbetalda skatter lägre, vilket bland annat kan bero på att kompletteringsinbetalningarna varit högre än väntat tidigare under året.

 

Fysiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto blev 11,7  miljarder kronor i november 2010. Prognosen var 7,9  miljarder kronor. Avvikelsen blir således 3,4  miljarder kronor.

 

Enligt Skatteverkets månadsrapport (2010-11-07-  2010-12-04) uppgick debiterad källskatt till 41,8 miljarder kronor, vilket är 0,1  miljarder kronor lägre än beräknat. Debiterad F-skatt uppgick till 2,3  miljarder kronor.

 

I november månads utfall ingår den fjärde och sista omgången av Skatteverkets granskning av inkomstdeklarationer för inkomståret 2009.

Slutlig skatt minus preliminär skatt uppgick till 20,3  miljarder kronor, vilket är 3,9  miljarder kronor högre än beräknat. En stor del har betalats in tidigare under året som kompletteringsbetalningar (se vidare Betalningsdifferenser, skattekonto).

 

Juridiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Juridiska personers inkomstskatt, netto uppgick till 22,5  miljarder kronor, vilket är 0,4  miljarder kronor högre än beräknat.

 

I november 2010 uppgick den totala preliminära skatten till 11  miljarder kronor. Det är 0,3  miljarder kronor lägre än beräknat. Debiterad preliminär skatt att betala för 2010 uppgick till 12,6  miljarder kronor och preliminär skatt att återfå uppgick till 1,4  miljarder kronor.

 

I november månads utfall ingår Skatteverkets granskning av inkomstdeklarationer för inkomståret 2009. Slutlig skatt minus preliminär skatt uppgick till 11,6  miljarder kronor, vilket är 0,7  miljarder kronor högre än beräknat. En stor del har betalats in tidigare under året som kompletteringsbetalningar (se vidare Betalningsdifferenser, skattekonto).

 

Betalningsdifferenser, skattekonto

Utfallet för Betalningsdifferenser, skattekonto blev -31,7  miljarder kronor i november 2010. Prognosen var -21,5  miljarder kronor. Avvikelsen är således -10,2  miljarder kronor. Utfallet i oktober var 6,2 miljarder kronor, vilket kan ha påverkat novemberutfallet negativt. Utfallet i november föregående år var -24,9  miljarder kronor.  

 

I november månads utfall ingår fjärde och sista omgången av Skatteverkets granskning av inkomstdeklarationer för inkomståret 2009 för fysiska personer. I november redovisas även den slutliga skatten för juridiska personer. Tidigare under året gjorda kompletteringsbetalningar av skatt medför en negativ betalningsdifferens i samband med avräkningen av den slutliga skatten. Kompletteringsbetalningarna har sannolikt varit högre än prognosen.

 

I november 2010 uppgick debiteringarna på skattekonto till 157 miljarder kronor, vilket är 12,5  miljarder kronor (8,7 procent) högre än för november 2009. Inbetalningarna till skattekonto var 131 miljarder kronor. Det är 7,1  miljarder kronor (5,8 procent) högre än i november 2009.

 

Utfallet för Utbetalningar från skattekontot blev 18  miljarder kronor, vilket är 1,6  miljarder kronor högre än för november 2009.

 

Utbetalningarna av överskjutande skatt i samband med den slutliga skatten i november för inkomståret 2009 görs i december och medför då en negativ betalningsdifferens. Kvarstående skatt medför en negativ betalningsdifferens i november och en positiv då den senare betalas.

 

Utbetalningar av husavdrag (ROT- och RUT-avdrag) redovisas löpande under Betalningsdifferenser. Skattereduktionen redovisas senare i samband med den slutliga skatten. I november uppgick utbetalningar av husavdrag till 1,5  miljarder kronor.

 

 

 


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026