Statsbudgetens månadsutfall oktober 2010
Nr: 2010:10, 26 nov 2010

I oktober uppvisade statsbudgeten ett underskott på 16,6 miljarder kronor. Det överensstämmer i stort sett med ESV:s prognos.

 

Inkomsterna blev 1,1 miljarder kronor högre än prognosen, vilket främst beror på högre skatteinkomster.

Utgifterna blev 1,0 miljard kronor högre än prognosen. Riksgäldskontorets nettoutlåning blev 9,8 miljarder kronor högre än prognosen. Räntorna på statsskulden blev däremot 4,0 miljarder kronor lägre än beräknat.

 

Utfallet för oktober jämförs med ESV:s prognos (BP 2010:3). I denna ingår utfall t.o.m. juli månad.

 

ESV publicerar en ny prognos för statsbudgeten och de offentliga finanserna den 10 december 2010.

 

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall okt Prognos okt Avvik. okt Ack. utfall jan-okt Prognos jan-okt Ack. avvik. jan-okt Prognos 2010 SB 2010 TB 2010
Totala inkomster 54,5 53,4 1,1 670,7 668,5 2,1 766,4 723,0  
Totala utgifter 71,1 70,1 1,0 587,6 582,3 5,3 787,3 829,1 7,5
Budgetsaldo -16,6 -16,7 0,2 83,1 86,2 -3,1 -21,0 -106,1
Prognos=ESV:s Prognos Statsbudgeten och de offentliga finanserna Augusti 2010, SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget

Utgiftstaket är fastställt till 1 024 miljarder kronor. Det är 3,5 procent högre än utgiftstaket 2009.

 

De takbegränsade utgifterna i september uppgick till 84,0 miljarder kronor, vilket är 2,8 miljarder kronor lägre än prognosen. Alla utgiftsområden och Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten omfattas av utgiftstaket, dock inte utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

 

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall okt Prognos okt Avvik. okt Ack. utfall jan-okt Prognos jan-okt Ack. avvik. jan-okt Prognos 2010 SB 2010 TB 2010
Utgiftsområden exkl. räntor 65,4 68,2 -2,8 606,6 613,6 -7,0 758,4 783,1 7,5
Ålderspensionssystemet 18,7 18,6 0,0 183,7 183,7 0,1 222,8 223,5
Takbegränsade utgifter 84,0 86,8 -2,8 790,3 797,3 -7,0 981,2 1 006,6 7,5
Prognos=ESV:s Prognos Statsbudgeten och de offentliga finanserna Augusti 2010, SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget

Diagram
Totala utgifter per månad prognos/utfall
Totala inkomster per månad prognos/utfall


Prognos

Statsbudgetens månadsutfall publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationen samt publiceringsplan för innevarande år utges av Avdelningen Statlig redovisning och intern styrning vid Ekonomistyrningsverket. På Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org tillkännages tre månader i förväg publiceringstidpunkter för Statsbudgetens månadsutfall, i enlighet med den speciella statistikutgivningsstandarden – SDDS.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026