Statsbudgetens månadsutfall januari 2010
Nr: 2010:1, 26 feb 2010

Budgetsaldot blev 19,8 miljarder kronor för januari 2010, vilket är 9,5 miljarder kronor lägre än beräknat. Detta beror främst på att inkomsterna blev lägre än prognosen.

 

Statsbudgetens inkomster uppgick till 66,6 miljarder kronor, vilket är 10 miljarder lägre än beräknat. Det är framför allt inkomsterna av Socialavgifter och löneskatter samt Fysiska personers inkomstskatt som blivit lägre än prognostiserat.

 

Statsbudgetens totala utgifter uppgick till 46,8 miljarder kronor, vilket är 0,5 miljarder kronor lägre än ESV:s prognos. Det förklaras av att de takbegränsade utgifterna blev lägre än beräknat samtidigt som den kassamässiga korrigeringen blev högre än prognostiserat. 

 

 

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall jan Prognos jan Avvik. jan Ack. utfall jan-jan Prognos jan-jan Ack. avvik. jan-jan Prognos 2010 SB 2010 TB 2010
Totala inkomster 66,6 76,6 -10,0 66,6 76,6 -10,0 740,9 723,0  
Totala utgifter 46,8 47,4 -0,5 46,8 47,4 -0,5 810,6 829,1
Budgetsaldo 19,8 29,3 -9,5 19,8 29,3 -9,5 -69,7 -106,1
Prognos=ESV:sbudgetprognos 2009:4 (2009-12-10), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget

Utgiftstaket är fastställt till 1 024 miljarder kronor 2010. Det är 3,5% högre än utgiftstaket 2009.

 

De takbegränsade utgifterna i januari uppgick till 79,4 miljarder kronor, vilket är 4,6 miljarder kronor lägre än ESV:s prognos från december 2009. Det är främst Avgiften till EU samt utgifterna för Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp samt för Kommunikationer som blev lägre än beräknat.

 

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall jan Prognos jan Avvik. jan Ack. utfall jan-jan Prognos jan-jan Ack. avvik. jan-jan Prognos 2010 SB 2010 TB 2010
Utgiftsområden exkl. räntor 61,3 65,8 -4,6 61,3 65,8 -4,6 766,8 783,1
Ålderspensionssystemet 18,1 18,1 0,0 18,1 18,1 0,0 223,4 223,5
Takbegränsade utgifter 79,4 84,0 -4,6 79,4 84,0 -4,6 990,1 1 006,6 0,0
Prognos=ESV:sbudgetprognos 2009:4 (2009-12-10), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget

Diagram
Totala utgifter per månad prognos/utfall
Totala inkomster per månad prognos/utfall


ESV:s senaste prognos 2009:4

Statsbudgetens månadsutfall publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationen samt publiceringsplan för innevarande år utges av Avdelningen Statsredovisning vid Ekonomistyrningsverket. På Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org tillkännages tre månader i förväg publiceringstidpunkter för Statsbudgetens månadsutfall, i enlighet med den speciella statistikutgivningsstandarden – SDDS.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026