Statsbudgetens månadsutfall september 2009
Nr: 2009:9, 29 okt 2009

I september uppvisar statsbudgeten ett underskott på 40,4 miljarder kronor. Underskottet blev därmed 5,7 miljarder kronor lägre än ESV:s prognos. Inkomsterna blev 0,4 miljarder kronor högre och utgifterna blev 5,3 miljarder kronor lägre än prognosen.

 

I samband med septemberutfallet görs även en uppföljning av statsbudgetens utfall för januari-september 2009. Detta utfall jämförs med utfallet för januari-september 2008. För januari-september 2009 blev budgetunderskottet 45,6 miljarder kronor. För motsvarande period föregående år uppvisade statsbudgeten ett överskott på 247,7 miljarder kronor.  

 

De främsta orsakerna till den stora förändringen av budgetsaldot är följande. Under 2008  såldes statens aktier i Vin & Sprit AB och Vasakronan AB för sammanlagt 74,4 miljarder kronor. Fysiska och juridiska personers inkomstskatt minskade med 65,5 miljarder kronor jämfört med januari-september 2008 främst till följd av lågkonjunkturen. Under 2009 har Riksgäldskontoret lånat ut 97 miljarder kronor till Riksbanken för återställning av valutareserven.

 

Prognosindikation

Utfallet för augusti och september samt information i hösttilläggsbudgeten indikerar att budgetunderskottet för 2009 väntas bli 197 miljarder kronor, vilket är 4 miljarder kronor lägre än ESV:s senaste prognos. Det beror främst på att statsbudgetens inkomster beräknas öka till följd av högre skatteinkomster.

 

 

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall sep Prognos sep Avvik. sep Ack. utfall jan-sep Prognos jan-sep Ack. avvik. jan-sep Prognos 2009 SB 2009 TB 2009
Totala inkomster 51,5 51,1 0,4 579,1 576,1 3,0 716,9 836,8  
Totala utgifter 91,9 97,2 -5,3 624,7 642,8 -18,0 917,7 778,9 39,1
Budgetsaldo -40,4 -46,1 5,7 -45,7 -66,7 21,0 -200,8 57,9

Det slutligt fastställda utgiftstaket för 2009 är 989 miljarder kronor enligt regeringens förslag i Budgetpropositionen för 2010. Det är 3,3 procent högre än utgiftstaket 2008. De takbegränsade utgifterna visar, enligt ESV:s prognos i september 2009, en marginal till taket i år på 29,9 miljarder kronor före sänkningen av taket i budgetpropositionen 2010 med 2 miljarder kronor.

De takbegränsade utgifterna i september uppgick till 78,6 miljarder kronor, vilket är 3,0 miljarder kronor lägre än beräknat.

 

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall sep Prognos sep Avvik. sep Ack. utfall jan-sep Prognos jan-sep Ack. avvik. jan-sep Prognos 2009 SB 2009 TB 2009
Utgiftsområden exkl. räntor 60,2 63,4 -3,1 522,6 527,9 -5,2 741,1 732,6 39,1
Ålderspensionssystemet 18,4 18,2 0,1 162,8 162,8 0,1 220,1 220,7
Takbegränsade utgifter 78,6 81,6 -3,0 685,5 690,6 -5,2 961,1 953,3 39,1

Diagram
Totala utgifter per månad prognos/utfall
Totala inkomster per månad prognos/utfall


2009:3

Statsbudgetens månadsutfall publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationen samt publiceringsplan för innevarande år utges av Avdelningen Statsredovisning vid Ekonomistyrningsverket. På Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org tillkännages tre månader i förväg publiceringstidpunkter för Statsbudgetens månadsutfall, i enlighet med den speciella statistikutgivningsstandarden – SDDS.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026