Statsbudgetens månadsutfall september 2009
Nr: 2009:9, 29 okt 2009

Statsbudgetens inkomster september 2009

 

Sammanfattning

Statsbudgetens inkomster i september 2009 uppgick till 51,5 miljarder kronor, vilket är 0,4 miljarder kronor högre än beräknat i ESV:s prognos i september 2009. De löpande redovisade skatterna blev 0,9 miljarder kronor högre än prognosen.  

 

De skatter, som redovisas i september, avser i huvudsak verksamhet under augusti månad. Slutdebitering av inkomstskatt avser däremot inkomståret 2008.

 

I samband med septemberutfallet görs även en uppföljning av inkomsterna under de tre första kvartalen 2009. För januari-september uppgick inkomsterna till 579,1 miljarder kronor, vilket är en minskning med 165,2 miljarder kronor jämfört med motsvarande period föregående år. De löpande redovisade skatterna uppgick till 517,4 miljarder kronor. Det är en minskning med 84,4 miljarder kronor (14,0 procent), varav 65,5 miljarder kronor avsåg fysiska och juridiska personers inkomstskatt. Inkomsterna av försåld egendom blev 0,1 miljarder kronor för januari-september 2009, vilket är en minskning med 76,5 miljarder kronor. Under 2008 sålde staten Vin & Sprit AB, Vasakronan AB och OMX AB.  

 

Prognosindikation

I anslutning till månadsutfallet görs en bedömning av vad avvikelsen mellan utfall och prognos samt eventuell ytterligare information indikerar vad gäller ESV:s prognos för 2009. Denna prognos innehåller utfall till och med juli. Inkomsterna för 2009 bedöms nu bli drygt 5 miljarder kronor högre än vad som tidigare beräknats. Det beror främst på att fysiska personers inkomstskatt och socialavgifter beräknas öka med sammanlagt 4 miljarder kronor till följd av en förväntad högre lönesumma för 2009. Eventuell prognosindikation kommenteras nedan per område och anges i tabellen.

 

 

Inkomster av statens verksamhet

Utfallet för inkomsterna för statens verksamhet blev 1,4 miljarder kronor, vilket är 0,3 miljarder kronor lägre än prognosen. Skillnaden beror främst på ett lägre utfall för Offentligrättsliga avgifter, främst  Finansieringsavgifter från arbetslöshetskassor.

 

Årsprognosen revideras ner med 0,7 miljarder kronor avseende finansieringsavgiften från arbetslöshetskassor.

Utfallet för inkomsterna avseende januari-september blev 43,5 miljarder kronor, vilket är 4,7 miljarder kronor (9,8 procent) lägre än föregående år. Skillnaden avser främst Aktieutdelning, Offentligrättsliga avgifter samt Övriga inkomster av statens verksamhet som minskade med sammanlagt 8,9 miljarder kronor, medan utfallet för Rörelseöverskott ökade jämfört med samma period föregående år.

 

 

Inkomster av försåld egendom

Utfallet för januari-september blev 0,1 miljarder kronor, vilket är 76,5 miljarder kronor lägre än för samma period föregående år. Det beror i huvudsak på förra årets försäljning av Vin & Sprit AB (49,8 miljarder kronor) och av Vasakronan AB (24,6 miljarder kronor).

 

 

Fysiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto blev -9,2 miljarder kronor i september 2009. Prognosen var -9,7 miljarder kronor. Avvikelsen blir således 0,4 miljarder kronor. För augusti och september är avvikelsen 0,3 miljarder kronor.

Den debiterade källskatten blev 42,2 miljarder kronor, vilket är 0,7 miljarder kronor högre än prognosen.

 

Uppbörden av inkomstskatt i september 2009 avser främst arbete utförts i augusti. Bruttolön exklusive förmåner uppgick preliminärt till 104,9 miljarder kronor i augusti 2009, vilket är en minskning med 0,1 miljarder kronor (0,1 procent) jämfört med augusti 2008.

 

För januari-september 2009 blev utfallet -108,4 miljarder kronor. Utfallet för motsvarande period 2008 var -64,8 miljarder kronor. Det är en minskning av nettoinkomsterna med 43,6 miljarder kronor. Det tredje steget i jobbskatteavdraget och höjd skiktgräns för statlig skatt innebär att inkomsterna för inkomståret 2009 beräknas minska med 15 miljarder kronor jämfört med 2008.

 

Lönesumman för 2009 bedöms nu vara oförändrad jämfört med 2008. I septemberprognosen bedömdes lönesumman minska med 0,9 procent. Detta medför att prognosen för fysiska personers inkomstskatt väntas revideras upp med 1,5 miljarder kronor.  

 

 

Juridiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Juridiska personers inkomstskatt, netto blev 9,6 miljarder kronor, vilket i stort sett överensstämmer med prognosen.

 

För januari-september 2009 blev utfallet 52,0 miljarder kronor, vilket är 21,9 miljarder kronor (29,6 procent) lägre än för motsvarande period 2008. Det beror på att företagens vinster har minskat till följd av finanskris och lågkonjunktur.

 

 

Kupongskatt

Inkomsterna av Kupongskatt uppgick till 1,0 miljarder kronor i september 2009, vilket är 0,8 miljarder kronor  högre än prognosen. Kupongskatt betalas på aktieutdelningar i svenska bolag av utomlands bosatta. Skatten betalas i huvudsak i augusti och september. Utdelningarna under 2009 avser verksamhetsåret 2008.

 

Utfallet i september visar på högre kupongskatt 2009. Finanskrisen har inte gett ett så dramatiskt fall som ESV tidigare bedömde.

 

För januari-september 2009 blev utfallet 3,3 miljarder kronor. Det är en minskning med 1,9 miljarder kronor (37,2 procent) jämfört med motsvarande period föregående år. Det beror på att aktieutdelningarna minskade till följd av konjunkturnedgången.

 

 

Socialavgifter och löneskatter

Utfallet för Socialavgifter och löneskatter uppgick till 22,5 miljarder kronor i september. Det är 0,8 miljarder kronor högre än prognosen. Utfallet för augusti och september ligger 1,1 miljarder kronor över prognosen.

 

Den totala uppbörden av arbetsgivaravgifter uppgick till 31,4 miljarder kronor i september 2009. Det är en minskning med 0,7 miljarder kronor jämfört med augusti månad.

 

För januari-september 2009 blev utfallet för Socialavgifter och löneskatter 237,8 miljarder kronor, vilket är 5,3 miljarder kronor (2,2 procent) lägre än för motsvarande period 2008. Socialavgifter och löneskatter ökar då den totala lönesumman ökar. För januari-september 2009 ökade lönesumman med 0,6 procent jämfört med motsvarande period 2008. Att de totala avgifterna ändå är lägre än förra året beror främst på sänkningen av den totala avgiftssatsen för arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift med 1 procentenhet till 31,42 procent för 2009 av avgiftsunderlaget (lönesumman) samt att arbetsgivaravgifterna för ungdomar har sänkts ytterligare.

 

Prognosen för lönesumman kommer troligtvis att justeras för 2009 till att vara oförändrad jämfört med den minskning på 0,9 procent som låg i prognosen i september. Detta medför att socialavgifterna ökar med 3,5 miljarder kronor. Samtidigt har nedsättningarna av socialavgifterna för ungdomar varit lite högre än beräknat, vilket sänker socialavgifterna med ca 1 miljard kronor. Sammantaget beräknas således prognosen för socialavgifterna höjas med 2,5 miljarder kronor för 2009.

 

 

Skatt på egendom

Utfallet för Skatt på egendom uppgick till 0,7 miljarder kronor i september 2009, vilket är 0,1 miljard kronor lägre än prognosen. De lägre inkomsterna avser främst Stämpelskatt. För augusti och september ligger utfallet 0,2 miljarder kronor under prognosen.

 

För januari-september 2009 uppgår Skatt på egendom till 31,6 miljarder kronor. Det är en minskning med 6,6 miljarder kronor (17,2 procent) jämfört med motsvarande period föregående år. Av minskningen avser 6,1 miljarder kronor förmögenhetsskatt för inkomståret 2006. Det var sista året som förmögenhetsskatt betalades. Denna redovisades löpande med två år eftersläpning till följd av taxeringsförfarandet.

 

 

Skatt på varor och tjänster

Utfallet för skatt på varor och tjänster blev 28,2 miljarder kronor, vilket är 0,4 miljarder kronor lägre än prognosen.  Avvikelsen hänför sig i huvudsak till Energiskatt som blev 0,4 miljarder kronor lägre, Fordonsskatt som blev 0,2 miljarder kronor lägre samt Mervärdesskatt som blev 0,2 miljarder kronor högre än prognosen. De lägre inkomsterna av energiskatt avser främst koldioxidskatt på bensin och skatt på elektrisk kraft.

 

Årsprognosen för Mervärdesskatt väntas revideras upp med 2 miljarder kronor, främst på grund av det höga utfallet i augusti. Månadsavvikelserna för tobak, alkohol och fordonsskatt föranleder ingen revidering av årsprognosen. Årsprognosen för Energiskatt väntas revideras ner med 1 miljard kronor på grund av låga utfall på koldioxidskatt på bensin.

 

För perioden januari-september uppgick utfallet till 291,1 miljarder kronor, vilket är 3,1 miljarder kronor högre än för motsvarande period 2008. Ökningen hänför sig främst till Mervärdesskatt som ökade med 1,5 miljarder kronor, Energiskatt som ökade med 1,3 miljarder kronor samt Alkoholskatt som ökade med 0,6 miljarder kronor.

 

 

Betalningsdifferenser, skattekonto

Utfallet för Betalningsdifferenser, skattekonto blev -1,4 miljarder kronor i september 2009. Avvikelsen blev -1,4 miljarder kronor. För augusti och september är avvikelsen -0,3 miljarder kronor.

 

För januari-september 2009 uppgår utfallet för Betalningsdifferenser, skattekonto till 40,8 miljarder kronor. Det är 10,6 miljarder kronor (20,6 procent) lägre än för motsvarande period föregående år. Beloppet består i huvudsak av kompletteringsbetalningar av skatt på företagsvinster. Dessa regleras i månadsskiftet november/december i samband med den sista omgången av Skatteverkets granskning av inkomstdeklarationer för inkomståret 2008.  

 

 

 

 

 


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026