Statsbudgetens månadsutfall juli 2009
Nr: 2009:7, 28 aug 2009
Specifikation av statsbudgetens utgifter år 2009, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall jul Prognos jul Avvik. jul Ack. utfall jan- jul Prognos jan- jul Ack. avvik. jan- jul Prognos 2009 SB 2009 TB 2009
01 Rikets styrelse 1 045 1 143 -98 7 299 7 016 282 12 108 12 373 137
02 Samhällsekonomi och finansförvaltn. 774 816 -42 6 752 6 767 -15 11 943 11 900 40
03 Skatt, tull och exekution 705 824 -119 5 717 5 365 352 9 316 9 460 36
04 Rättsväsendet 2 175 2 926 -751 19 340 18 948 391 32 919 32 624 150
05 Internationell samverkan 80 106 -27 1 163 1 136 27 1 911 1 643 215
06 Försvar och samhällets krisberedskap 1 973 2 092 -119 18 792 19 526 -734 42 767 44 707 16
07 Internationellt bistånd 3 874 1 979 1 895 15 759 14 895 865 29 462 30 109 -5
08 Migration 580 554 26 3 957 3 682 275 6 025 5 899
09 Hälsovård, sjukvård och omsorg 4 059 4 149 -90 29 642 31 333 -1 691 53 497 54 807 808
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom 8 920 9 015 -95 65 674 66 030 -357 111 476 113 927 600
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 3 511 3 506 5 24 827 24 789 38 42 194 42 456
12 Ekonomisk trygghet för familjer 5 692 5 553 139 39 447 39 294 153 68 433 68 466
13 Integration och jämställdhet 416 405 11 3 075 3 109 -34 5 212 5 473
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 4 555 5 381 -826 32 894 33 802 -908 64 356 55 946 11 173
15 Studiestöd 1 635 1 615 19 12 346 12 229 116 20 616 21 452 329
16 Utbildning o universitetsforskning 3 433 3 692 -259 28 249 28 002 247 48 756 50 189 199
17 Kultur, medier, trossamfund o fritid 1 252 1 530 -278 7 175 7 192 -17 10 231 10 287 4
18 Samhällsplan. bostads. konsument. 130 111 18 1 219 1 147 71 2 067 1 677 151
19 Regional tillväxt 262 188 74 1 549 1 382 167 3 053 3 502
20 Allmän miljö- och naturvård 187 234 -47 3 390 3 256 134 5 227 5 338 -6
21 Energi 202 144 57 1 652 1 519 134 2 665 2 811 1
22 Kommunikationer 1 629 2 627 -998 20 400 21 637 -1 237 41 482 40 223 400
23 Jord- och skogsbruk, fiske m.m. 356 369 -14 4 916 5 077 -160 17 496 17 573 49
24 Näringsliv 443 270 174 3 965 3 873 92 6 197 5 186 1 300
25 Allmänna bidrag till kommuner 5 632 5 632 0 39 431 39 432 -1 74 593 67 039 7 000
26 Statsskuldsräntor m.m. 1 565 1 250 315 25 341 21 850 3 491 32 154 33 871
27 Avgiften till EU 1 192 -1 136 2 328 9 478 9 835 -357 20 178 19 878 3 933
90 Förändring av anslagsbehållningar -2 371
Summa utgiftsområden 56 275 54 975 1 301 433 450 432 125 1 325 776 334 766 448 26 531
Summa utgiftsområden exkl. räntor (uo26) 54 711 53 725 985 408 108 410 274 -2 166 744 180 732 577 26 531
  Riksgäldskontorets nettoutlåning -12 650 -14 345 1 695 46 521 -5 528 52 049 90 372 11 036
  Kassamässig korrigering 1 462 -1 100 2 562 6 041 5 831 210 -473 1 392
Totala utgifter 45 087 39 530 5 558 486 012 432 428 53 584 866 233 778 876 26 531
Prognos = ESV:s budgetprognos 2009:2 (2009-05-27) SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026