Statsbudgetens månadsutfall juli 2009
Nr: 2009:7, 28 aug 2009
Specifikation av statsbudgetens inkomster år 2009, miljoner kronor
Inkomsttyp Utfall jul Prognos jul Avvik.jul Ack. utfall jan-jul Prognos jan-jul Ack. avvik. jan-jul Prognos 2009 SB 2009
1000 Skatter m.m.         703 101 786 233
2000 Inkomster av statens verksamhet 1 132 1 143 -11 40 377 40 306 70 48 694 47 101
3000 Inkomster av försåld egendom 18 0 18 76 23 52 23 50 000
4000 Återbetalning av lån 97 82 15 1 049 990 59 1 702 1 775
5000 Kalkylmässiga inkomster 640 657 -17 5 557 5 740 -183 9 235 8 608
6000 Bidrag m.m. från EU 143 311 -168 9 263 9 180 83 12 175 11 128
7000 Avräkningar mm i anslutning till skattesystemet         -68 397 -67 933
8000 Utgift som redov. som kredit på skattekonto         -56 -100
9000 Löpande redovisade skatter 49 248 38 709 10 539 412 686 411 096 1 590    
Totala inkomster 51 277 40 902 10 376 469 007 467 336 1 671 706 478 836 812
Prognos = ESV:s budgetprognos 2009:2 (2009-05-27) SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026