Statsbudgetens månadsutfall juli 2009
Nr: 2009:7, 28 aug 2009

Sammanfattning

 

Statsbudgetens inkomster i juli uppgick till 51,3 miljarder kronor, vilket är 10,4 miljarder kronor högre än vad som beräknades i ESV:s budgetprognos 2009:2. Skillnaden avser debiterade och betalda skatter. Mervärdesskatt m.fl. konsumtionsskatter var högre än vad som förväntades i prognosen före sommaren. Dessutom påverkas skillnaden av månadsfördelningen av slutdebitering och inbetalning av skatt för 2008.

 

De skatter som redovisas i juli avser i huvudsak verksamhet under juni månad. Slutdebitering av inkomstskatt avser däremot inkomståret 2008.

 

6000 Bidrag m.m. från EU

Bidragen från EU uppgick till 0,1 miljarder kronor, vilket är 0,2 miljarder kronor lägre än prognostiserat. Det lägre utfallet beror främst på att ersättningar från EU avseende stöd till sockernäringen kommer att inbetalas i augusti istället för juli som beräknat.

 

Jämfört med föregående år har bidragen totalt för årets första sju månader ökat med 0,2 miljarder kronor (3 procent). Bidragen från EU:s jordbruksfond har ökat med 1,0 miljarder kronor. Det beror främst på stora kursvinster i samband med rekvisition av ersättningar från EU:s jordbruksfonder. Bidragen från EU:s socialfond har totalt minskat med 0,6 miljarder kronor. Detta beror dels på att den gamla programperioden 2000-2006 avslutades föregående år, dels på fördröjningar i starten av det nationella strukturfondsprogrammet under den nya programperioden 2007-2013.

 

Fysiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto blev 0,5 miljarder kronor i juli 2009. Prognosen var -2,8 miljarder kronor. Avvikelsen blir därmed drygt 3,2 miljarder kronor.

 

Den debiterade källskatten blev 45,4 miljarder kronor, vilket är 0,7 miljarder kronor högre än prognosen. Jämfört med juni är det en ökning med 0,4 miljarder kronor. Den preliminära F-skatten uppgick till 2,2 miljarder kronor, vilket är marginellt högre än prognosen.

 

Slutlig skatt minus preliminär skatt uppgick till 6,5 miljarder kronor, vilket är 2,8 miljarder kronor högre än beräknat. I juli månads utfall ingår andra omgången av Skatteverkets granskning av inkomstdeklarationer för inkomståret 2008. Den överskjutande skatten uppgår till 9,4 miljarder kronor. Den betalas ut i augusti månad och medför därför en positiv betalningsdifferens i juli och en negativ i augusti. (Se vidare Betalningsdifferenser, skattekonto). Den kvarstående skatten uppgår till 5,3 miljarder kronor.

 

Uppbörden av inkomstskatt i juli 2009 avser främst arbete utfört i juni. Bruttolön exklusive förmåner uppgick preliminärt till 111,0 miljarder kronor i juni 2009, vilket är en minskning med 0,9 miljarder kronor (0,8 procent) jämfört med juni 2008. I ESV:s Budgetprognos 2009:2 förutsågs lönesumman minska med 0,9 procent för inkomståret 2009 jämfört med 2008.

 

Juridiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Juridiska personers inkomstskatt, netto blev 10,4 miljarder kronor, vilket är 0,5 miljarder kronor lägre än prognosen.

 

I juli uppgick den preliminära skatten till 9,8 miljarder kronor. Det är 0,6 miljarder kronor lägre än prognosen. Utfallet för slutlig skatt minus preliminär skatt blev 0,9 miljarder kronor, vilket är 0,1 miljarder kronor högre än prognosen.

 

Socialavgifter och löneskatter

Utfallet för Socialavgifter och löneskatter uppgick till 24,3 miljarder kronor i juli. Det är 0,9 miljarder kronor högre än prognosen.

 

Utfallet i juli 2009 blev högre än prognosen för samtliga avgifter. För Ålderspensionsavgiften blev nettoutfallet 1,6 miljarder kronor. Det är 0,3 miljarder kronor högre än prognosen. Utfallet baseras på en prognos från Konjunkturinstitutet. Skillnaden mellan det verkliga utfallet och prognosen regleras i månaden därpå.

 

Den totala uppbörden av arbetsgivaravgifter uppgick till 33,7 miljarder kronor i juli 2009. Det är en ökning med 2,2 miljarder kronor jämfört med föregående månad.

 

Uppbörden av socialavgifter och löneskatter påverkas i hög grad av utvecklingen av lönesumman, på likartat sätt som preliminär källskatt för fysiska personer.

 

Skatt på varor och tjänster

Skatt på varor och tjänster blev 28,1 miljarder kronor, vilket är 2,4 miljarder kronor högre än prognos.

 

Ökningen avser i huvudsak Mervärdesskatt, netto som blev 2,0 miljarder kronor högre än väntat men även Alkohol- och Tobaksskatt har utfall som är 10 procent högre än prognostiserat.

 

Betalningsdifferenser, skattekonto

Utfallet för Betalningsdifferenser, skattekonto blev -11,4 miljarder kronor i juli 2009. Prognosen var -15,4 miljarder kronor. Avvikelsen är således 4 miljarder kronor. Utfallet i juli 2008 var -20,9 miljarder kronor. Förändringen mellan 2008 och 2009 (9,5 miljarder kronor) beror främst på att kompletteringsbetalningarna var lägre 2009 än 2008 till följd av lägre kapitalvinster för inkomståret 2008 (se nedan).

 

I juli månads utfall ingår andra omgången av Skatteverkets granskning av inkomstdeklarationer för inkomståret 2008. Redovisningen avser perioden 5 juli-1 augusti. Den överskjutande skatten uppgår till 9,4 miljarder kronor. Den betalas ut i augusti månad och medför därför en positiv betalningsdifferens i juli och en negativ i augusti. Den kvarstående skatten uppgår till 5,3 miljarder kronor och medför en negativ betalningsdifferens i juli och en positiv betalningsdifferens när den betalas.

 

Betalningsdifferensen i juli 2009 påverkas även av kompletteringsbetalningar av skatt avseende inkomståret 2008. Kompletteringsbetalningar främst i februari, april och maj 2009 medförde positiva betalningsdifferenser då de gjordes. I samband med avräkningen av slutskatten uppstår motsvarande negativa betalningsdifferenser.

 

I juli 2009 uppgick debiteringarna på skattekonto till 122,1 miljarder kronor, vilket är 14,4 miljarder kronor lägre än för juli 2008. Inbetalningarna till skattekonto var 115,3 miljarder kronor. Det är 4,8 miljarder kronor lägre än i juli 2008.

 

Utfallet för Utbetalningar från skattekontot blev 19,2 miljarder kronor, vilket är 0,1 miljarder kronor lägre än för juli 2008. Utbetalningarna av överskjutande skatt i samband med andra omgången av inkomstdeklarationer för inkomståret 2008 medför en negativ betalningsdifferens i augusti.

 

 


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026