Statsbudgetens månadsutfall maj 2009
Nr: 2009:5, 12 juni 2009

Budgetsaldot blev 16,7 miljarder kronor, vilket är 1,5 miljarder kronor högre än ESV:s senaste prognos (2009:2).

 

Statsbudgetens totala utgifter uppgick till 62,7 miljarder kronor, vilket är 0,1 miljarder kronor högre än beräknat.

 

Statsbudgetens inkomster uppgick till 79,4 miljarder kronor, vilket är 1,6 miljarder kronor högre än beräknat. De löpande redovisade skatterna blev 1,7 miljarder kronor högre än väntat.

 

Prognosindikation

I anslutning till månadsutfallet görs en bedömning av vad avvikelsen mellan utfall och prognos samt ytterligare information indikerar när det gäller ESV:s prognos för 2009. I den senaste prognosen beaktades utfall till och med april.

Sedan hänsyn tagits till det senaste utfallet samt övrig tillkommande information, bedöms budgetunderskottet för 2009 nu bli 214 miljarder kronor. Det är 54,2 miljarder kronor större underskott än beräknat i ESV:s senaste prognos.

Statsbudgetens totala utgifter beräknas bli 51,4 miljarder kronor högre i förhållande till den tidigare prognosen. De takbegränsade utgifterna väntas dock endast påverkas med 0,4 miljarder kronor.

Inkomsterna för 2009 bedöms bli cirka 2,8 miljarder kronor lägre än vad som tidigare beräknats.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall maj Prognos maj Avvik. maj Ack. utfall jan-maj Prognos jan-maj Ack. avvik. jan-maj Prognos 2009 SB 2009 TB 2009
Totala inkomster 79,4 77,8 1,6 379,5 377,8 1,6 706,5 836,8  
Totala utgifter 62,7 62,6 0,1 300,0 299,9 0,1 866,2 778,9 26,5
Budgetsaldo 16,7 15,2 1,5 79,5 78,0 1,5 -159,8 57,9
Prognos = ESV:s budgetprognos 2009:2 (2009-05-27) SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget

Utgiftstaket är fastställt till 991 miljarder kronor 2009. Det är 3,6% högre än utgiftstaket 2008. De takbegränsade utgifterna visar, enligt ESV:s senaste prognos, en marginal till taket i år på 26,7 miljarder kronor.

De takbegränsade utgifterna i maj uppgick till 74,1 miljarder kronor, vilket är 2,6 miljarder kronor lägre än prognostiserat. Det är främst utgifterna för hälsovård, sjukvård och social omsorg samt bistånd som blev lägre än beräknat.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall maj Prognos maj Avvik. maj Ack. utfall jan-maj Prognos jan-maj Ack. avvik. jan-maj Prognos 2009 SB 2009 TB 2009
Utgiftsområden exkl. räntor 56,0 58,6 -2,6 298,7 301,3 -2,6 744,2 732,6 26,5
Ålderspensionssystemet 18,1 18,1 0,0 89,8 89,8 0,0 220,2 220,7
Takbegränsade utgifter 74,1 76,7 -2,6 388,5 391,1 -2,6 964,3 953,3 26,5
Prognos = ESV:s budgetprognos 2009:2 (2009-05-27) SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget

Diagram
Totala utgifter per månad prognos/utfall
Totala inkomster per månad prognos/utfall


2009:2

Statsbudgetens månadsutfall publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationen samt publiceringsplan för innevarande år utges av Avdelningen Statsredovisning vid Ekonomistyrningsverket. På Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org tillkännages tre månader i förväg publiceringstidpunkter för Statsbudgetens månadsutfall, i enlighet med den speciella statistikutgivningsstandarden – SDDS.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026