Statsbudgetens månadsutfall maj 2009
Nr: 2009:5, 12 juni 2009
Specifikation av statsbudgetens utgifter år 2009, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall maj Prognos maj Avvik. maj Ack. utfall jan- maj Prognos jan- maj Ack. avvik. jan- maj Prognos 2009 SB 2009 TB 2009
01 Rikets styrelse 938 806 132 5 028 4 896 132 12 108 12 373 137
02 Samhällsekonomi och finansförvaltn. 823 842 -19 4 770 4 790 -19 11 943 11 900 40
03 Skatt, tull och exekution 789 748 42 3 748 3 706 42 9 316 9 460 36
04 Rättsväsendet 2 775 2 334 442 13 173 12 732 442 32 919 32 624 150
05 Internationell samverkan 89 121 -32 910 942 -32 1 911 1 643 215
06 Försvar och samhällets krisberedskap 2 893 3 392 -499 12 783 13 282 -499 42 767 44 707 16
07 Internationellt bistånd 1 572 2 362 -790 9 624 10 414 -790 29 462 30 109 -5
08 Migration 506 439 66 2 639 2 572 66 6 025 5 899
09 Hälsovård, sjukvård och omsorg 4 199 5 869 -1 670 20 916 22 586 -1 670 53 497 54 807 808
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom 9 152 9 274 -122 47 544 47 666 -122 111 476 113 927 600
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 3 537 3 526 11 17 781 17 770 11 42 194 42 456
12 Ekonomisk trygghet för familjer 5 622 5 683 -61 28 133 28 193 -61 68 433 68 466
13 Integration och jämställdhet 363 381 -18 2 231 2 249 -18 5 212 5 473
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 4 975 5 020 -45 23 252 23 297 -45 64 356 55 946 11 173
15 Studiestöd 1 190 1 127 63 9 999 9 936 63 20 616 21 452 329
16 Utbildning o universitetsforskning 3 754 3 548 207 20 485 20 278 207 48 756 50 189 199
17 Kultur, medier, trossamfund o fritid 372 355 17 5 275 5 258 17 10 231 10 287 4
18 Samhällsplan. bostads. konsument. 125 130 -5 878 883 -5 2 067 1 677 151
19 Regional tillväxt 184 255 -71 878 949 -71 3 053 3 502
20 Allmän miljö- och naturvård 626 357 269 2 662 2 393 269 5 227 5 338 -6
21 Energi 210 180 30 1 103 1 072 30 2 665 2 811 1
22 Kommunikationer 2 813 3 100 -287 13 984 14 271 -287 41 482 40 223 400
23 Jord- och skogsbruk, fiske m.m. 548 666 -118 3 638 3 756 -118 17 496 17 573 49
24 Näringsliv 288 403 -115 2 890 3 005 -115 6 197 5 186 1 300
25 Allmänna bidrag till kommuner 5 632 5 633 -2 28 167 28 168 -2 74 593 67 039 7 000
26 Statsskuldsräntor m.m. 6 993 5 762 1 231 18 378 17 148 1 231 32 154 33 871
27 Avgiften till EU 2 066 2 068 -2 16 216 16 218 -2 20 178 19 878 3 933
90 Förändring av anslagsbehållningar -2 371
Summa utgiftsområden 63 035 64 381 -1 346 317 085 318 431 -1 346 776 334 766 448 26 531
Summa utgiftsområden exkl. räntor (uo26) 56 042 58 619 -2 577 298 707 301 284 -2 577 744 180 732 577 26 531
  Riksgäldskontorets nettoutlåning 1 695 -3 156 4 850 -21 399 -26 249 4 850 90 372 11 036
  Kassamässig korrigering -2 009 1 392 -3 401 4 296 7 697 -3 401 -473 1 392
Totala utgifter 62 721 62 618 103 299 982 299 878 103 866 233 778 876 26 531
Prognos = ESV:s budgetprognos 2009:2 (2009-05-27) SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026