Statsbudgetens månadsutfall maj 2009
Nr: 2009:5, 12 juni 2009
Specifikation av statsbudgetens inkomster år 2009, miljoner kronor
Inkomsttyp Utfall maj Prognos maj Avvik.maj Ack. utfall jan-maj Prognos jan-maj Ack. avvik. jan-maj Prognos 2009 SB 2009
1000 Skatter m.m.         703 101 786 233
2000 Inkomster av statens verksamhet 9 477 9 740 -263 34 635 34 897 -263 48 694 47 101
3000 Inkomster av försåld egendom 0 0 0 23 23 0 23 50 000
4000 Återbetalning av lån 280 293 -13 776 790 -13 1 702 1 775
5000 Kalkylmässiga inkomster 764 791 -27 4 258 4 286 -27 9 235 8 608
6000 Bidrag m.m. från EU 766 509 257 8 765 8 508 257 12 175 11 128
7000 Avräkningar mm i anslutning till skattesystemet         -68 397 -67 933
8000 Utgift som redov. som kredit på skattekonto         -56 -100
9000 Löpande redovisade skatter 68 159 66 489 1 670 331 004 329 334 1 670    
Totala inkomster 79 446 77 822 1 624 379 462 377 838 1 624 706 478 836 812
Prognos = ESV:s budgetprognos 2009:2 (2009-05-27) SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026