Statsbudgetens månadsutfall maj 2009
Nr: 2009:5, 12 juni 2009

Inkomster

 

Sammanfattning

Statsbudgetens inkomster i maj uppgick till 79,4 miljarder kronor, vilket är 1,6 miljarder kronor högre än beräknat i ESV:s budgetprognos 2009:2. Avvikelsen förklaras främst av att Betalningsdifferenser, skattekonto blev 14,7 miljarder kronor högre än beräknat och att Fysiska personer inkomstskatt blev 13,0 miljarder kronor lägre än beräknat. Socialavgifter och löneskatter samt Skatt på varor och tjänster blev 1,6 miljarder kronor respektive 2,0 miljarder kronor högre än väntat.

 

Prognosindikation

I anslutning till månadsutfallet görs en bedömning av vad avvikelsen mellan utfall och prognos samt ytterligare information indikerar när det gäller ESV:s prognos för 2009. I den senaste prognosen beaktades utfall till och med april. Inkomsterna för 2009 bedöms nu bli cirka 2,8 miljarder kronor lägre än tidigare beräknat, varav 5 miljarder avser juridiska personers inkomstskatter. Prognosindikationerna kommenteras nedan per inkomstområde.

 

Inkomster av statens verksamhet

Utfallet för inkomsterna av statens verksamhet blev 9,5 miljarder kronor. Jämfört med prognos blev inkomsterna 0,3 miljarder kronor lägre än beräknat.

 

Utdelningar för statens aktier blev 1,6 miljarder kronor lägre än prognosen. Detta beror på att utdelningar från Akademiska Hus, Apoteket AB, Specialfastigheter och SJ inlevereras först i juni. I prognosen väntades dessa utdelningar ske i maj. Årsprognosen för dessa bolag påverkas inte.

 

Vidare inlevererade Affärsverket Svenska Kraftnät en utdelning på 1,2 miljarder kronor i maj istället för i juni som prognostiserat. Detta påverkar inte årsprognosen.

 

På inkomsttitel 2714, sanktionsavgifter, levererades i maj in 0,3 miljarder kronor avseende konkurrensskadeavgifter efter dom i Marknadsdomstolen. Det fastställda beloppen avser domen i asfaltkartellen under åren 1998-2001 och avser främst bolagen NCC och Peab.

 

Årsprognosen för inkomster av statens verksamhet revideras totalt upp med 0,3 miljarder kronor.

 

Fysiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto blev -26,4 mdkr i maj 2009. Prognosen var -13,4 miljarder kronor. Avvikelsen blir således -13,0 miljarder kronor.

Den debiterade källskatten blev 44,2 miljarder kronor, vilket är 2,3 miljarder kronor lägre än prognosen.

 

Den preliminära F-skatten uppgick till 1,8 miljarder kronor, vilket är 0,1 miljarder kronor lägre än prognosen.

 

Slutlig skatt minus preliminär skatt uppgick till -18,8 miljarder kronor. Prognosen var -8,4 miljarder kronor. Avvikelsen blir således -10,4 miljarder kronor. I maj månads utfall ingår första omgången av Skatteverkets granskning av inkomstdeklarationer för inkomståret 2008. Den överskjutande skatten uppgår till 21,3 miljarder kronor. Den betalas ut i juni månad och medför därför en positiv betalningsdifferens i maj och en negativ i juni (se vidare Betalningsdifferenser, skattekonto).

 

Uppbörden av inkomstskatt i maj 2009 avser främst arbete utfört i april. Bruttolön exklusive förmåner uppgick preliminärt till 103,6 miljarder kronor i april 2009, vilket är en minskning med 0,4 miljarder kronor (0,4 procent) jämfört med april 2008. I ESV:s Budgetprognos 2009:2 förutses lönesumman minska med 0,9 procent för inkomståret 2009.

 

Juridiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Juridiska personers inkomstskatt, netto blev 8,4 miljarder kronor, vilket är 2,4 miljarder kronor lägre än prognosen.

 

I april uppgick den preliminära skatten till 8,7 miljarder kronor. Det är 2,1 miljarder kronor lägre än prognosen. Preliminär skatt att betala för aktuellt år uppgick till 11,1 miljarder kronor, vilket är en minskning med 0,5 miljarder kronor jämfört med föregående månad. Utfallet för preliminär skatt att återfå för äldre år uppgick till -1,8 miljarder kronor. Utfallet för slutlig skatt minus preliminär skatt (främst omprövningar och anstånd) blev -0,1 miljarder kronor, vilket är 0,4 miljarder kronor lägre än prognosen.

 

Årsprognosen för juridiska personers inkomstskatt revideras ned med cirka 5 miljarder kronor på grund av lägre debiterad preliminär skatt avseende 2008 och 2009.

 

 

Socialavgifter och löneskatter

Utfallet för Socialavgifter och löneskatter uppgick till 23,1 miljarder kronor i maj. Det är 1,6 miljarder kronor högre än prognosen.

 

Utfallet i maj 2009 blev högre än prognosen för de flesta avgifter. Utfallet för Ålderspensionsavgift, netto blev 1,6 miljarder kronor. Det är 0,4 miljarder kronor högre än prognosen. Utfallet baseras på en prognos från Konjunkturinstitutet. Skillnaden mellan det verkliga utfallet och prognosen regleras i månaden därpå.

 

Årsprognosen för socialavgiften revideras upp med 1,0 miljard kronor med anledning av de högre inkomsterna.

 

Uppbörden av socialavgifter och löneskatter påverkas i hög grad av utvecklingen av lönesumman. För 2009 förutses att lönesumman minskar med 0,9 procent jämfört med 2008 (ESV:s Budgetprognos 2009:2).

 

 

Skatt på varor och tjänster

Skatt på varor och tjänster blev 41,4 miljarder kronor, vilket är 2,0 miljarder kronor högre än prognos.

 

Ökningen avser i huvudsak Inlevererat överskott från AB Svenska Spel som blev 1,2 miljarder kronor högre än prognos, eftersom inleverans förväntades ske först i juni. Inbetalningen avser en del av bolagets beslutade utdelning i år till staten på 3,6 miljarder kronor. Resterande belopp , 2,4 miljarder kronor, har under året inbetalats i förskott till konto i Riksgälden och beräknas redovisas mot inkomsttitel i juni. Årsprognosen för Svenska Spels utdelning påverkas därmed inte.

 

Både tobaksskatt och alkoholskatt visade ett högre utfall än prognostiserat, vilket tyder på att försäljningsvolymen för närvarande är starkare än väntat. Orsaker kan vara ett mindre resande och därmed mindre införsel av tobak och alkohol, men även en ökad gränshandel beroende på bland annat valutakurseffekter. Årsprognosen för tobak revideras upp med 0,3 miljarder kronor och alkohol med 0,4 miljarder kronor.

 

Utfallet för Energiskatt blev 0,5 miljarder kronor högre än prognosen, varav 0,4 miljarder kronor utgör skatt på elektrisk kraft.

 

Med anledning av högre inkomst av Tullmedel under året, väntas årsprognosen höjas något. Detta medför även en ökad prognos på på utgiftssidan i form av högre tullavgift att betala in via EU-avgiften.

 

Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt

Utfallet blev -4,4 miljarder kronor i maj. Prognosen var -3,3 miljarder kronor. Avvikelsen är således -1,2 miljarder kronor och avser Kompensation för mervärdesskatt till kommuner och landsting.

 

Betalningsdifferenser, skattekonto

Utfallet för Betalningsdifferenser, skattekonto blev 25,6 miljarder kronor i maj 2009, vilket är 14,7 miljarder kronor högre än prognosen. Jämfört med maj 2008 är det ökning med 4,6 miljarder kronor.

 

I maj månads utfall ingår första omgången av Skatteverkets granskning av inkomstdeklarationer för inkomståret 2008. Redovisningen avser perioden 3 maj-6 juni. Den överskjutande skatten uppgår till 21,3 miljarder kronor. Den betalas ut i juni månad och medför därför en positiv betalningsdifferens i maj och en negativ i juni.

 

Betalningsdifferenserna i maj 2009 påverkas även av kompletteringsbetalningar av skatt avseende inkomståret 2008 (positiv differens).

 

I maj 2009 uppgick debiteringarna på skattekonto till 110,1 miljarder kronor, vilket är 23,7 miljarder kronor lägre än för maj 2008. Inbetalningarna till skattekonto var 129,2 miljarder kronor. Det är 14,1 miljarder kronor lägre än i maj 2008. I inbetalningarna ingår kompletteringsbetalningarna. Dessa beaktas vid debiteringen av den slutliga skatten.

 

Utfallet för Utbetalningar från skattekontot blev 16,9 miljarder kronor, vilket är 4,5 miljarder kronor högre än för maj 2008. Utbetalningarna av överskjutande skatt redovisas i juni.

 


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026