Statsbudgetens månadsutfall april 2009
Nr: 2009:4, 27 maj 2009

Budgetsaldot blev -2,4 miljarder kronor.

 

Statsbudgetens totala utgifter uppgick till 73,9 miljarder kronor och inkomsterna till 71,5 miljarder kronor. Utfallet publiceras samtidigt med Budgetprognos 2009:2 där april månads utfall beaktats. Detta innebär att inga avvikelser mellan utfall och prognos förekommer denna månad.

 

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall apr Prognos apr Avvik. apr Ack. utfall jan-apr Prognos jan-apr Ack. avvik. jan-apr Prognos 2009 SB 2009 TB 2009
Totala inkomster 71,5 71,5 0,0 300,0 300,0 0,0 706,5 836,8  
Totala utgifter 73,9 73,9 0,0 237,3 237,3 0,0 866,2 778,9 26,5
Budgetsaldo -2,4 -2,4 0,0 62,8 62,8 0,0 -159,8 57,9
Prognos=ESV:s budgetprognos 2009:2 (2009-05-27) SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget

Utgiftstaket är fastställt till 991 miljarder kronor 2009. Det är 3,6% högre än utgiftstaket 2008.

 

De takbegränsande utgifterna i april uppgick till 79,9 miljarder kronor. Statsbudgetens totala utgifter i april uppgick till 73,9 miljarder kronor, vilket är högre än tidigare förväntat. Skillnaden avser främst högre utfall för Riksgäldskontorets nettoutlåning som följd av bl.a. stängning av repotransaktioner under månaden. Utfallet för Försvar och samhällets krisberedskap och Hälsovård, sjukvård och social omsorg samt Utbildning och universitetsforskning blev däremot lägre än väntat. I ESV:s Budgetprognos 2009:2, som publiceras samma dag, ingår utfallet för april. Därför görs i övrigt inte närmare jämförelser med föregående prognos nedan.

 

Samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten omfattas av utgiftstaket.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall apr Prognos apr Avvik. apr Ack. utfall jan-apr Prognos jan-apr Ack. avvik. jan-apr Prognos 2009 SB 2009 TB 2009
Utgiftsområden exkl. räntor 61,8 61,8 0,0 242,7 242,7 0,0 744,2 732,6 26,5
Ålderspensionssystemet 18,0 18,0 0,0 71,7 71,7 0,0 220,2 220,7
Takbegränsade utgifter 79,9 79,9 0,0 314,3 314,3 0,0 964,3 953,3 26,5
Prognos=ESV:s budgetprognos 2009:2 (2009-05-27), SB= Statsbudget, TB=Tilläggsbudget

Diagram
Totala utgifter per månad prognos/utfall
Totala inkomster per månad prognos/utfall


2009:2

Statsbudgetens månadsutfall publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationen samt publiceringsplan för innevarande år utges av Avdelningen Statsredovisning vid Ekonomistyrningsverket. På Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org tillkännages tre månader i förväg publiceringstidpunkter för Statsbudgetens månadsutfall, i enlighet med den speciella statistikutgivningsstandarden – SDDS.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026