Statsbudgetens månadsutfall mars 2009
Nr: 2009:3, 29 apr 2009

Budgetsaldot blev -3,0 miljarder kronor, vilket är 9,3 miljarder kronor högre än än ESV:s senaste prognos. Saldot för januari-mars 2009 uppgår till 65,1 miljarder kronor, vilket är 26,4 miljarder kronor lägre än motsvarande period 2008.

 

Statsbudgetens totala utgifter uppgick till 68,4 miljarder kronor, vilket är 4,3 miljarder kronor högre än prognostiserat. Framförallt beror det på att den kassamässiga korrigeringen och statsskuldsräntorna blev högre än beräknat. Inkomsterna uppgick till 65,5 miljarder kronor och var 13,5 miljarder kronor högre än beräknat.

 

Prognosindikation

Utfallet och information i vårtilläggsbudgeten indikerar att budgetunderskottet för 2009 ökar med ytterligare 8 miljarder kronor. Statsbudgetens totala utgifter förväntas öka med nästan 10 miljarder kronor, varav de takbegränsande utgifterna förväntas öka med 8 miljarder kronor. Det beror främst på tillskott till kommuner och landsting samt ökade utgifter för statsskuldsräntorna. Marsutfallet indikerar en ökning av inkomsterna med knappt 2 miljarder avseende inkomster av Räntor på skattekonton m.m.

 

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall mars Prognos mars Avvik. mars Ack. utfall jan-mars Prognos jan-mars Ack. avvik. jan-mars Prognos 2009 SB 2009 TB 2009
Totala inkomster 65,5 51,9 13,5 228,5 215,0 13,5 711,6 836,8  
Totala utgifter 68,4 64,2 4,3 163,4 159,1 4,3 860,3 778,9 26,5
Budgetsaldo -3,0 -12,2 9,3 65,1 55,9 9,3 -148,7 57,9
Prognos=ESV:sbudgetprognos 2009:1 (2009-04-02), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget

Utgiftstaket är fastställt till 991 miljarder kronor 2009. Det är 3,7% högre än utgiftstaket 2008.

De takbegränsande utgifterna i mars uppgick till 79,5 miljarder kronor, vilket är 0,3 miljarder kronor högre än prognostiserat. Utgifterna för Internationellt bistånd blev dock lägre och Kommunikationer blev högre än beräknat. Jämfört med första kvartalet 2008 blev utgifterna 12,6 miljarder kronor högre.

Samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten omfattas av utgiftstaket.

 

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall mars Prognos mars Avvik. mars Ack. utfall jan-mars Prognos jan-mars Ack. avvik. jan-mars Prognos 2009 SB 2009 TB 2009
Utgiftsområden exkl. räntor 61,5 61,2 0,3 180,8 180,5 0,3 739,9 732,6 26,5
Ålderspensionssystemet 17,9 18,0 -0,1 53,7 53,7 -0,1 220,3 220,7
Takbegränsade utgifter 79,5 79,2 0,3 234,5 234,2 0,3 960,2 953,3 26,5
Prognos=ESV:sbudgetprognos 2009:1 (2009-04-02), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget

Diagram
Totala utgifter per månad prognos/utfall
Totala inkomster per månad prognos/utfall


ESV:s senaste prognos 2009:1

Statsbudgetens månadsutfall publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationen samt publiceringsplan för innevarande år utges av Avdelningen Statsredovisning vid Ekonomistyrningsverket. På Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org tillkännages tre månader i förväg publiceringstidpunkter för Statsbudgetens månadsutfall, i enlighet med den speciella statistikutgivningsstandarden – SDDS.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026