Statsbudgetens månadsutfall mars 2009
Nr: 2009:3, 29 apr 2009
Specifikation av statsbudgetens utgifter år 2009, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall mars Prognos mars Avvik. mars Ack. utfall jan- mars Prognos jan- mars Ack. avvik. jan- mars Prognos 2009 SB 2009 TB 2009
01 Rikets styrelse 1 003 1 029 -26 3 050 3 076 -26 11 889 12 373 137
02 Samhällsekonomi och finansförvaltn. 833 821 13 2 806 2 794 13 11 908 11 900 40
03 Skatt, tull och exekution 723 831 -108 2 220 2 327 -108 9 450 9 460 36
04 Rättsväsendet 2 678 2 889 -210 7 712 7 923 -210 33 224 32 624 150
05 Internationell samverkan 203 113 90 760 670 90 1 911 1 643 215
06 Försvar och samhällets krisberedskap 3 316 2 922 394 7 111 6 717 394 44 142 44 707 16
07 Internationellt bistånd 1 893 2 865 -972 5 866 6 838 -972 29 767 30 109 -5
08 Migration 427 419 8 1 490 1 482 8 5 931 5 899
09 Hälsovård, sjukvård och omsorg 4 137 4 631 -494 12 204 12 698 -494 53 545 54 807 808
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom 9 422 9 206 216 29 101 28 885 216 110 836 113 927 600
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 3 563 3 567 -4 10 698 10 702 -4 42 230 42 456
12 Ekonomisk trygghet för familjer 5 601 5 609 -7 16 957 16 964 -7 68 556 68 466
13 Integration och jämställdhet 502 448 54 1 455 1 401 54 5 120 5 473
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 4 805 4 755 50 13 265 13 215 50 65 750 55 946 11 173
15 Studiestöd 1 563 1 481 82 5 944 5 862 82 20 435 21 452 329
16 Utbildning o universitetsforskning 6 038 5 416 622 13 202 12 580 622 48 707 50 189 199
17 Kultur, medier, trossamfund o fritid 574 379 195 3 563 3 368 195 10 244 10 287 4
18 Samhällsplan. bostads. konsument. 160 164 -4 546 550 -4 2 027 1 677 151
19 Regional tillväxt 266 247 20 523 504 20 3 076 3 502
20 Allmän miljö- och naturvård 820 721 99 1 732 1 633 99 5 311 5 338 -6
21 Energi 268 252 16 691 675 16 2 619 2 811 1
22 Kommunikationer 3 423 2 611 813 8 276 7 463 813 41 527 40 223 400
23 Jord- och skogsbruk, fiske m.m. 776 1 153 -377 2 280 2 657 -377 17 283 17 573 49
24 Näringsliv 249 315 -66 1 075 1 141 -66 6 179 5 186 1 300
25 Allmänna bidrag till kommuner 5 633 5 632 1 16 902 16 901 1 67 590 67 039 7 000
26 Statsskuldsräntor m.m. 3 911 1 729 2 182 12 386 10 204 2 182 28 245 33 871
27 Avgiften till EU 2 648 2 715 -67 11 397 11 464 -67 20 610 19 878 3 933
90 Förändring av anslagsbehållningar -2 371
Summa utgiftsområden 65 436 62 916 2 520 193 213 190 693 2 520 768 112 766 448 26 531
Summa utgiftsområden exkl. räntor (uo26) 61 525 61 187 338 180 826 180 488 338 739 867 732 577 26 531
  Riksgäldskontorets nettoutlåning -1 110 114 -1 224 -41 320 -40 096 -1 224 90 823 11 036
  Kassamässig korrigering 4 112 1 133 2 979 11 502 8 523 2 979 1 392 1 392
Totala utgifter 68 438 64 163 4 275 163 394 159 120 4 275 860 327 778 876 26 531
Prognos=ESV:sbudgetprognos 2009:1 (2009-04-02), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026