Statsbudgetens månadsutfall mars 2009
Nr: 2009:3, 29 apr 2009
Specifikation av statsbudgetens inkomster år 2009, miljoner kronor
Inkomsttyp Utfall mars Prognos mars Avvik.mars Ack. utfall jan-mars Prognos jan-mars Ack. avvik. jan-mars Prognos 2009 SB 2009
1000 Skatter m.m.         710 168 786 233
2000 Inkomster av statens verksamhet 3 978 2 699 1 279 10 384 9 105 1 279 47 686 47 101
3000 Inkomster av försåld egendom 0 0 0 23 23 0 23 50 000
4000 Återbetalning av lån 138 137 1 419 418 1 1 712 1 775
5000 Kalkylmässiga inkomster 614 677 -62 2 351 2 413 -62 8 862 8 608
6000 Bidrag m.m. från EU 537 464 73 7 839 7 766 73 11 851 11 128
7000 Avräkningar mm i anslutning till skattesystemet         -68 654 -67 933
8000 Utgift som redov. som kredit på skattekonto         -56 -100
9000 Löpande redovisade skatter 60 188 47 946 12 242 207 516 195 275 12 242    
Totala inkomster 65 456 51 923 13 533 228 532 214 999 13 533 711 594 836 812
Prognos=ESV:sbudgetprognos 2009:1 (2009-04-02), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026