Statsbudgetens månadsutfall mars 2009
Nr: 2009:3, 29 apr 2009

Sammanfattning

Statsbudgetens inkomster i mars uppgick till 65,5 miljarder kronor, vilket är 13,5 miljarder kronor högre än beräknat i ESV:s budgetprognos 2009:1. Avvikelsen förklaras främst av att Skatterna blev 12,2 miljarder kronor högre än beräknat. Inkomster av statens verksamhet blev 1,3 miljarder kronor högre än i prognosen.

För perioden januari-mars 2009 blev inkomsterna 229 miljarder kronor, vilket är 27,3 miljarder kronor lägre än motsvarande period 2008.

 

Prognosindikation inkomster

Marsutfallet indikerar att statsbudgetens inkomster kommer att revideras upp med 2,0 miljarder kronor. Det beror på högre inkomster än beräknat när det gäller Räntor på skattekonton m.m.. Marsutfallet medför ingen indikation om ändrad prognos för statens skatteinkomster (betalningar) eller skatteintäkter (periodiserat).

 

Inkomster av statens verksamhet

Inkomster av statens verksamhet blev i mars nästan 4 miljarder kronor, vilket är 1,3 miljarder kronor högre än prognostiserat. Den största avvikelsen mot prognos avser inkomsttitel Räntor på skattekonton m.m, netto vars utfall blev 1,7 miljarder kronor högre än beräknat. Här redovisas löpande intäkts- respektive kostnadsränta som uppkommer vid överskott och underskott på skattekontot. I mars görs en slutavstämning av förra årets intäkts- och kostnadsräntor. Vid denna avstämning beräknas räntorna med vid varje tillfälle gällande räntesats. Eftersom räntesatserna under större delen av 2008 var betydligt högre än nuvarande räntesatser blev utfallet i mars högre än beräknat. Även det ändrade ränteläget samt proposition 2008/09:181, ändrade räntebestämmelser i skattekontosystemet, medför en revidering av årsprognosen. Denna revideras därför upp med 1,7 miljarder kronor.

 

Jämfört med januari-mars 2008 blev inkomsterna av statens verksamhet 2,8 miljarder kronor högre. Förklaringen är att 2,9 miljarder kronor avseende likviden för aktier i det amerikanska spritföretaget BEAM Global Spirits & Wine, Inc. redovisades av Preaktio AB som aktieutdelning i januari 2009. Inkomsterna av Överskott av statens fastighetsförvaltning blev 0,6 miljarder kronor högre än för januari-mars 2008. De offentligrättsliga avgifterna har jämfört med föregående år blivit 1 miljard kronor lägre. Det är framförallt inkomsterna av Finansieringsavgift från arbetslöshetskassorna och Övriga offentligrättsliga avgifter som minskat med 0,8 miljarder kronor respektive 0,3 miljarder kronor.

 

Fysiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto uppgick till -10 miljarder kronor i mars, vilket är 0,6 miljarder kronor högre än prognosen.

 

Den debiterade källskatten blev 41,5 miljarder kronor. Det är 0,2 miljarder kronor högre än prognosen. Den preliminära F-skatten uppgick till 2,5 miljarder kronor, vilket är 0,2 miljarder kronor högre än prognosen. Slutlig skatt minus preliminär skatt (i huvudsak omprövningsbeslut och anstånd) uppgick till -0,4 miljarder kronor i mars, vilket är 0,3 miljarder kronor högre än beräknat.

 

För januari-mars 2009 blev utfallet -35 miljarder kronor. Utfallet för motsvarande period 2008 var -24 miljarder kronor. Det innebär en minskning av nettoinkomsterna med 11,5 miljarder kronor. Det tredje steget i jobbskatteavdraget och höjd skiktgräns för statlig skatt innebär att inkomsterna för inkomståret 2009 beräknas minska med 15 miljarder kronor jämfört med 2008.

 

Juridiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Juridiska personers inkomstskatt, netto blev 12 miljarder kronor, vilket är 0,8 miljarder kronor högre än beräknat.

 

I mars 2009 uppgick den preliminära skatten till 13,5 miljarder kronor. Det är 2,2 miljarder kronor högre än beräknat. Preliminär skatt att betala för aktuellt år uppgick till 12 miljarder kronor. Det är 0,3 miljarder kronor lägre än beräknat. Jämfört med februari 2009 är det en minskning med 0,6 miljarder kronor. Preliminär skatt att betala för äldre år uppgick till 2,7 miljarder kronor. Utfallet för slutlig skatt minus preliminär skatt (främst omprövningar och anstånd) blev -1,3 miljarder kronor, vilket är 1,4 miljarder kronor lägre än prognosen.

 

För januari-mars 2009 blev utfallet 30,6 miljarder kronor, vilket är 8,8 miljarder kronor (22,4 procent) lägre än för motsvarande period 2008. Det beror på att företagens vinster minskade till följd av finanskris och lågkonjunktur.

 

Socialavgifter och löneskatter

Utfallet för Socialavgifter och löneskatter uppgick till 22,2 miljarder kronor i mars. Det är 0,1 miljarder kronor högre än prognosen.

 

Utfallet för de flesta avgifterna blev något högre än prognosen.

 

Den totala uppbörden av arbetsgivaravgifter uppgick till 30,9 miljarder kronor i mars 2009. Det är en minskning med 0,4 miljarder kronor jämfört med föregående månad.

 

För januari-mars 2009 blev utfallet för Socialavgifter och löneskatter 75,3 miljarder kronor, vilket är 0,6 miljarder kronor (0,8 procent) lägre än för motsvarande period 2008. Socialavgifter och löneskatter ökar då den totala lönesumman ökar. Till följd av lågkonjunkturen beräknas lönesumman för inkomståret 2009 minska med 0,8 procent. Den totala avgiftssatsen för arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift sänktes med 1 procentenhet till 31,42 procent för 2009 av avgiftsunderlaget. Det beräknas minska avgifterna med 7,5 miljarder kronor för inkomståret 2009. Den särskilda sänkningen av socialavgifterna för unga beräknas medföra en minskning av avgifterna med 0,8 miljarder kronor.

 

Skatt på varor och tjänster

Skatt på varor och tjänster blev 28,3 miljarder kronor, vilket är 2 miljarder kronor högre än beräknat.

Den huvudsaksakliga avvikelsen finns på Mervärdesskatt, netto som blev 1,4 miljarder kronor högre än beräknat. Fordonsskatt blev 0,5 miljarder kronor högre än beräknat.

Avvikelserna för Mervärdesskatt och Fordonsskatt i mars bedöms dock inte påverka årsprognosen. Regeln om förlängd redovisningsperiod för små företag i kombination med den kraftiga försvagningen av de viktigaste skattebaserna medför för närvarande en stor osäkerhet i samband med månadsfördelning av Mervärdesskatt.

 

Jämfört med perioden januari-mars 2008 blev utfallet för skatt på varor och tjänster 0,7 miljarder kronor högre. Mervärdesskatt ökade under perioden med 1,6 miljarder kronor och svarar för den största inkomstökningen.

På grund av regelförändringar är beloppen dock inte helt jämförbara. Den nya regeln med förlängd redovisningsperiod för små och medelstora företag påverkar statsbudgetens månadsutfall från och med mars 2008.

 

Betalningsdifferenser, skattekonto

Utfallet för Betalningsdifferenser, skattekonto blev 9,5 miljarder kronor i mars 2009, vilket är 8,4 miljarder kronor högre än prognosen. Jämfört med mars 2008 är det en minskning med 5,2 miljarder kronor. Betalningsdifferenserna i februari och mars 2009 består främst av kompletteringsbetalningar av skatt avseende inkomståret 2008. Dessa kan göras för att slippa kostnadsränta. Den del av den återstående skatten, som överstiger 20 000 kronor, ska betalas senast den 12 februari om kostnadsränta ska undvikas. Kvarskatten är emellertid räntefri för närvarande på grund av den låga räntenivån.

 

I mars 2009 uppgick debiteringarna på skattekonto till 110 miljarder kronor, vilket är 2,3 miljarder kronor lägre än för mars 2008. Inbetalningarna till skattekonto var 124 miljarder kronor. Det är 3 miljarder kronor lägre än i mars 2008. I inbetalningarna ingår kompletteringsbetalningarna. Dessa beaktas vid debiteringen av den slutliga skatten.

 

Utfallet för Utbetalningar från skattekontot blev -18,4 miljarder kronor jämfört med -14,7 miljarder kronor i mars 2008. Avvikelsen är således -3,7 miljarder kronor.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026