Statsbudgetens månadsutfall februari 2009
Nr: 2009:2, 27 mars 2009
Specifikation av statsbudgetens utgifter år 2009, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall feb Prognos feb Avvik. feb Ack. utfall jan- feb Prognos jan- feb Ack. avvik. jan- feb Prognos 2009 SB 2009 TB 2009
01 Rikets styrelse 965 831 134 2 047 2 088 -41 11 890 12 373
02 Samhällsekonomi och finansförvaltn. 1 203 1 228 -25 1 973 2 030 -57 12 037 11 900
03 Skatt, tull och exekution 818 665 154 1 497 1 397 100 9 396 9 460
04 Rättsväsendet 2 601 2 388 212 5 034 5 107 -72 33 224 32 624
05 Internationell samverkan 406 231 175 557 515 43 1 778 1 643
06 Försvar och samhällets krisberedskap 1 684 2 889 -1 206 3 795 5 650 -1 855 44 801 44 707
07 Internationellt bistånd 1 835 1 211 624 3 973 3 413 560 29 724 30 109
08 Migration 469 365 103 1 063 1 014 49 5 782 5 899
09 Hälsovård, sjukvård och omsorg 4 136 3 959 177 8 067 7 919 148 53 611 54 807
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom 9 233 9 262 -28 19 679 19 705 -26 112 517 113 927
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 3 559 3 545 14 7 135 7 093 42 42 072 42 456
12 Ekonomisk trygghet för familjer 5 833 5 677 156 11 355 11 224 132 68 726 68 466
13 Integration och jämställdhet 406 435 -28 953 1 078 -125 5 295 5 473
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 4 313 4 463 -150 8 460 8 911 -451 62 550 55 946
15 Studiestöd 1 632 1 720 -88 4 381 4 581 -200 20 701 21 452
16 Utbildning o universitetsforskning 3 611 3 645 -34 7 164 7 626 -462 49 380 50 189
17 Kultur, medier, trossamfund o fritid 459 513 -54 2 989 2 848 141 10 240 10 287
18 Samhällsplan. bostads. konsument. 143 151 -8 386 339 47 1 964 1 677
19 Regional tillväxt 180 257 -77 257 539 -282 3 223 3 502
20 Allmän miljö- och naturvård 597 669 -72 912 1 009 -97 5 390 5 338
21 Energi 247 168 79 423 287 136 2 461 2 811
22 Kommunikationer 2 452 2 617 -165 4 853 5 376 -523 40 440 40 223
23 Jord- och skogsbruk, fiske m.m. 542 790 -248 1 505 1 760 -255 16 105 17 573
24 Näringsliv 352 396 -44 826 813 13 4 925 5 186
25 Allmänna bidrag till kommuner 5 636 5 633 4 11 269 11 268 1 67 600 67 039
26 Statsskuldsräntor m.m. -1 621 67 -1 688 8 475 6 291 2 184 34 215 33 871
27 Avgiften till EU 5 864 4 941 924 8 749 7 786 963 18 830 19 878
90 Förändring av anslagsbehållningar -2 371
Summa utgiftsområden 57 556 58 716 -1 160 127 776 127 666 110 768 876 766 448
Summa utgiftsområden exkl. räntor (uo26) 59 177 58 649 527 119 301 121 375 -2 074 734 661 732 577
  Riksgäldskontorets nettoutlåning -34 877 -2 567 -32 310 -40 210 -30 463 -9 747 -9 000 11 036
  Kassamässig korrigering 2 041 0 2 041 7 390 -1 100 8 490 1 392 1 392
Totala utgifter 24 721 56 149 -31 428 94 956 96 103 -1 146 761 269 778 876

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026