Statsbudgetens månadsutfall februari 2009
Nr: 2009:2, 27 mars 2009

Sammanfattning

Inkomsterna i statsbudgeten för februari uppgick till 99 miljarder kronor, vilket är 7,9 miljarder kronor högre än prognos. Störst avvikelse finns under Betalningsdifferenser, skattekonto som är 15,8 miljarder kronor högre, övriga poster under skatter är 9,0 miljarder kronor lägre än prognos. För januari och februari är utfallet 7,9 miljarder kronor högre än prognosen.

 

Inkomster av statens verksamhet

Inkomster av statens verksamhet blev 2,7 miljarder kronor, vilket är 0,7 miljarder kronor högre än beräknat.

 

Det är inkomster av Överskott av statens fastighetsförvaltning som blev 0,6 miljarder kronor högre än i prognosen. Beloppet avser reavinster vid försäljning av fastigheter till Vasakronan.

 

Den ackumulerade avvikelsen är 3,2 miljarder kronor. I detta belopp ingår 2,9 miljarder kronor som avser likviden för aktier i spritföretaget BEAM Global Spirits & Wine, Inc. Beloppet redovisades som en aktieutdelning under inkomsttitel 2411, men i prognosen beräknades det som Inkomster av försåld egendom.

 

Bidrag m.m. från EU

Bidragen från EU uppgick till 7,4 miljarder kronor i februari, vilket är 0,5 miljarder kronor högre än prognostiserat. Avvikelsen beror på att Statens jordbruksverk rapporterat in en kursvinst på det i december utbetalda gårdsstödet.

 

Ackumulerat för januari-februari blev utfallet 0,5 miljarder kronor högre än prognostiserat.

 

Fysiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto uppgick till -18,0 miljarder kronor i februari, vilket är 0,4 miljarder kronor lägre än prognosen. För januari och februari ligger utfallet 0,3 miljarder kronor under prognosen.

 

Omföringarna till andra inkomsttitlar uppgick till 15,3 miljarder kronor. Det är 0,2 miljarder kronor högre än beräknat. I februari omfördes 7,7 miljarder kronor från denna inkomsttitel till inkomsthuvudgruppen Socialavgifter och löneskatter (egenavgifter enligt taxeringsutfallet för inkomståret 2007). Vidare omfördes Allmän pensionsavgift (7,4 miljarder kronor).

 

Juridiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Juridiska personers inkomstskatt, netto blev 10,6 miljarder kronor, vilket är 3,1 miljarder kronor lägre än beräknat. Jämfört med februari 2008 är det en minskning med 3,0 miljarder kronor. För januari och februari 2009 ligger utfallet 4,3 miljarder kronor under prognosen.

 

Socialavgifter och löneskatter

Utfallet för Socialavgifter och löneskatter uppgick till 29,0 miljarder kronor i februari. Det är 1,5 miljarder kronor högre än prognosen. För januari och februari ligger utfallet 3,6 miljarder kronor under prognosen.

 

Inkomsterna av Sjukförsäkringsavgift uppgick till 9,9 miljarder kronor, vilket är en ökning med 0,7 miljarder kronor jämfört med prognosen. Utfallet för Allmän löneavgift blev 9,0 miljarder kronor. Det är en ökning med 0,8 miljarder kronor.

 

Den totala uppbörden av arbetsgivaravgifter uppgick till 31,3 miljarder kronor i februari 2009. Det är en ökning med 0,1 miljarder kronor jämfört med februari 2008. I januari 2009 var uppbörden 0,1 miljarder kronor lägre än i januari 2008.

 

Skatt på varor och tjänster

Skatt på varor och tjänster blev 39,3 miljarder kronor, vilket är 5,2 miljarder kronor lägre än beräknat.

Den huvudsaksakliga avvikelsen finns på Mervärdesskatt, netto som blev 4,8 miljarder kronor lägre än beräknat. Även Energiskatt och Skatt på avfall visar lågt utfall och blev 0,2 resp 0,1 miljarder kronor lägre än beräknat.

 

Ackumulerat är utfallet för skatt på varor och tjänster 7 ,6 miljarder kronor lägre än prognosen. Den huvudsakliga avvikelsen finns på Mervärdesskatt som 6,7 miljarder kronor lägre än prognos, och avser till stor del det sista kvartalet 2008 som visade en mycket svag utveckling.

 

Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt

Utfallet blev -5,2 miljarder kronor i februari. Prognosen var -4,0 miljarder kronor. Avvikelsen är således -1,2 miljarder kronor och avser Kompensation för mervärdesskatt till kommuner och landsting. Avvikelsen mellan utfall och prognos är -0,8 miljarder kronor för januari och februari.

 

Betalningsdifferenser, skattekonto

Utfallet för Betalningsdifferenser, skattekonto blev 31,7 miljarder kronor i februari 2009, vilket är 15,8 miljarder kronor högre än prognosen. Jämfört med februari 2008 är det en minskning med 10,3 miljarder kronor. För januari och februari 2009 ligger utfallet 23,7 miljarder kronor över prognosen.

 

Betalningsdifferensen i februari 2009 består främst av kompletteringsbetalningar av skatt avseende inkomståret 2008. Dessa görs för att slippa kostnadsränta. Den del av den återstående skatten, som överstiger 20 000 kr, ska betalas senast den 12 februari om kostnadsränta ska undvikas.

 

I februari 2009 uppgick debiteringarna på skattekonto till 118,0 miljarder kronor, vilket är 2,3 miljarder kronor lägre än för februari 2008. Inbetalningarna till skattekonto var 155,6 miljarder kronor. Det är 8,0 miljarder kronor lägre än i februari 2008. I inbetalningarna ingår kompletteringsbetalningar. Dessa beaktas vid debiteringen av den slutliga skatten. Utfallet för Utbetalningar från skattekontot blev -19,9 miljarder kronor jämfört med -15,6 miljarder kronor i februari 2008. Avvikelsen är således -4,3 miljarder kronor.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026