Statsbudgetens månadsutfall november 2009
Nr: 2009:11, 22 dec 2009

Budgetsaldot blev 6,7 miljarder kronor för november 2009, vilket överensstämmer med prognosen eftersom lånebehovet blev känt precis innan arbetet med ESV:s decemberprognos avslutades. Eftersom information om utfallet för statsbudgetens anslag och inkomsttitlar inte förelåg vid detta tillfälle, beaktades utfallet för lånebehovet genom en justering av prognosen som fördelades mellan den kassamässiga korrigeringen (utgiftssidan) och betalningsdifferenser (inkomstsidan).

 

Statsbudgetens inkomster uppgick till 65,9 miljarder kronor, vilket är 0,8 miljarder kronor högre än beräknat. Det beror bland annat på att utfallet för Socialavgifter och löneskatter samt Fysiska personers inkomstskatt blev högre än prognosen. Utfallet för Juridiska personers inkomstskatt blev däremot lägre än beräknat

 

Statsbudgetens totala utgifter i november uppgick till 59,2 miljarder kronor, vilket är 0,8 miljarder kronor högre än ESV:s prognos. Det förklaras av att de takbegränsande utgifterna blev lägre än beräknat samtidigt som den kassamässiga korrigeringen blev högre än prognostiserat.

 

 

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall nov Prognos nov Avvik. nov Ack. utfall jan-nov Prognos jan-nov Ack. avvik. jan-nov Prognos 2009 SB 2009 TB 2009
Totala inkomster 65,9 65,1 0,8 692,3 691,5 0,8 715,1 836,8  
Totala utgifter 59,2 58,4 0,8 750,8 750,0 0,8 891,9 778,9 39,1
Budgetsaldo 6,7 6,7 0,0 -58,6 -58,6 0,0 -176,8 57,9
Prognos=ESV:sbudgetprognos 2009:4 (2009-12-10), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget

Det slutligt fastställda utgiftstaket för 2009 är 989 miljarder kronor enligt regeringens förslag i Budgetpropositionen för 2010. Det är 3,3 procent högre än utgiftstaket 2008. De takbegränsade utgifterna visar, enligt ESV:s prognos i december 2009, en marginal till taket i år på 26,9 miljarder kronor. De takbegränsade utgifterna i november uppgick till 79,8 miljarder kronor, vilket är 1,9 miljarder kronor lägre än beräknat. Det är främst utgifterna för Försvar och samhällets krisberedskap, Internationellt bistånd samt Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar som blev lägre än beräknat, medan utgifterna för Arbetsmarknad och arbetsliv blev högre än väntat.

 

 

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall nov Prognos nov Avvik. nov Ack. utfall jan-nov Prognos jan-nov Ack. avvik. jan-nov Prognos 2009 SB 2009 TB 2009
Utgiftsområden exkl. räntor 61,3 63,4 -2,0 646,2 648,3 -2,0 742,0 732,6 39,1
Ålderspensionssystemet 18,5 18,4 0,1 199,7 199,7 0,1 220,1 220,7
Takbegränsade utgifter 79,8 81,7 -1,9 846,0 847,9 -1,9 962,1 953,3 39,1
Prognos=ESV:sbudgetprognos 2009:4 (2009-12-10), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget

Diagram
Totala utgifter per månad prognos/utfall
Totala inkomster per månad prognos/utfall


ESV:s senaste prognos 2009:4

Statsbudgetens månadsutfall publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationen samt publiceringsplan för innevarande år utges av Avdelningen Statsredovisning vid Ekonomistyrningsverket. På Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org tillkännages tre månader i förväg publiceringstidpunkter för Statsbudgetens månadsutfall, i enlighet med den speciella statistikutgivningsstandarden – SDDS.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026