Statsbudgetens månadsutfall november 2009
Nr: 2009:11, 22 dec 2009
Specifikation av statsbudgetens utgifter år 2009, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall nov Prognos nov Avvik. nov Ack. utfall jan- nov Prognos jan- nov Ack. avvik. jan- nov Prognos 2009 SB 2009 TB 2009
01 Rikets styrelse 1 027 935 92 11 090 10 999 92 12 103 12 373 216
02 Samhällsekonomi och finansförvaltn. 914 958 -44 10 732 10 776 -44 11 999 11 900 58
03 Skatt, tull och exekution 749 742 7 8 724 8 718 7 9 487 9 460 51
04 Rättsväsendet 2 870 2 704 166 30 116 29 950 166 33 245 32 624 1 572
05 Internationell samverkan 66 75 -9 1 716 1 726 -9 1 815 1 643 215
06 Försvar och samhällets krisberedskap 5 275 6 847 -1 571 33 758 35 329 -1 571 42 054 44 707 16
07 Internationellt bistånd 1 537 2 129 -592 23 358 23 950 -592 29 222 30 109 -327
08 Migration 464 428 36 5 845 5 809 36 6 425 5 899 259
09 Hälsovård, sjukvård och omsorg 4 208 4 213 -4 47 789 47 794 -4 53 086 54 807 982
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom 9 118 9 074 44 100 950 100 906 44 110 025 113 927 950
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 3 477 3 495 -18 38 833 38 851 -18 42 347 42 456
12 Ekonomisk trygghet för familjer 5 591 5 652 -61 62 533 62 595 -61 68 132 68 466
13 Integration och jämställdhet 436 428 8 4 826 4 818 8 5 302 5 473
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 6 173 5 513 660 54 286 53 627 660 59 456 55 946 12 673
15 Studiestöd 1 575 1 572 3 19 704 19 701 3 21 024 21 452 329
16 Utbildning o universitetsforskning 3 726 3 936 -210 44 610 44 820 -210 49 068 50 189 164
17 Kultur, medier, trossamfund o fritid 351 356 -5 9 823 9 829 -5 10 237 10 287 5
18 Samhällsplan. bostads. konsument. 142 175 -33 1 744 1 777 -33 2 009 1 677 135
19 Regional tillväxt 420 294 126 2 643 2 516 126 3 136 3 502
20 Allmän miljö- och naturvård 355 341 14 4 450 4 436 14 5 089 5 338 -6
21 Energi 260 273 -13 2 465 2 478 -13 2 800 2 811 1
22 Kommunikationer 3 712 3 644 67 34 309 34 241 67 41 168 40 223 1 861
23 Jord- och skogsbruk, fiske m.m. 493 1 006 -513 7 783 8 296 -513 15 724 17 573 104
24 Näringsliv 538 710 -173 5 355 5 528 -173 6 268 5 186 1 363
25 Allmänna bidrag till kommuner 5 632 5 632 0 61 958 61 958 0 81 589 67 039 14 548
26 Statsskuldsräntor m.m. -498 -408 -89 28 565 28 654 -89 37 329 33 871
27 Avgiften till EU 2 225 2 240 -15 16 821 16 836 -15 19 209 19 878 3 933
90 Förändring av anslagsbehållningar -2 371
Summa utgiftsområden 60 835 62 964 -2 129 674 788 676 916 -2 129 779 346 766 448 39 103
Summa utgiftsområden exkl. räntor (uo26) 61 333 63 372 -2 039 646 223 648 262 -2 039 742 018 732 577 39 103
  Riksgäldskontorets nettoutlåning -60 -60 0 71 871 71 872 0 113 027 11 036
  Kassamässig korrigering -1 592 -4 503 2 911 4 155 1 244 2 911 -473 1 392
Totala utgifter 59 183 58 401 782 750 814 750 032 782 891 901 778 876 39 103
Prognos=ESV:sbudgetprognos 2009:4 (2009-12-10), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026