Statsbudgetens månadsutfall november 2009
Nr: 2009:11, 22 dec 2009
Specifikation av statsbudgetens inkomster år 2009, miljoner kronor
Inkomsttyp Utfall nov Prognos nov Avvik.nov Ack. utfall jan-nov Prognos jan-nov Ack. avvik. jan-nov Prognos 2009 SB 2009
1000 Skatter m.m.         713 065 786 233
2000 Inkomster av statens verksamhet 1 630 1 614 16 46 327 46 311 16 47 827 47 101
3000 Inkomster av försåld egendom 0 0 0 76 76 0 76 50 000
4000 Återbetalning av lån 187 207 -20 1 597 1 617 -20 1 747 1 775
5000 Kalkylmässiga inkomster 703 1 029 -326 8 281 8 607 -326 9 456 8 608
6000 Bidrag m.m. från EU 396 8 387 10 369 9 981 387 10 875 11 128
7000 Avräkningar mm i anslutning till skattesystemet         -67 913 -67 933
8000 Utgift som redov. som kredit på skattekonto         -6 -100
9000 Löpande redovisade skatter 62 978 62 254 724 625 606 624 882 724    
Totala inkomster 65 894 65 112 782 692 255 691 473 782 715 128 836 812
Prognos=ESV:sbudgetprognos 2009:4 (2009-12-10), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026