Statsbudgetens månadsutfall november 2009
Nr: 2009:11, 22 dec 2009

Sammanfattning

De takbegränsade utgifterna i november uppgick till 79,8 miljarder kronor, vilket är 2,0 miljarder kronor lägre än ESV:s prognos i december 2009. Det är främst utgifterna för Försvar och samhällets krisberedskap, Internationellt bistånd samt Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar som blev lägre än beräknat, medan utgifterna för Arbetsmarknad och arbetsliv blev högre än väntat.

 

Statsbudgetens totala utgifter i november uppgick till 59,2 miljarder kronor, vilket är 0,8 miljarder kronor högre än ESV:s prognos. Det förklaras av att de takbegränsade utgifterna blev lägre än beräknat samtidigt som den kassamässiga korrigeringen blev högre än prognostiserat.

 

I decemberprognosen som publicerades den 10 december 2009, beaktades utfallet för perioden januari - oktober. Utfallet för lånebehovet i november blev dock känt innan prognosarbetet avslutades och beaktades genom en justering av prognosen. Skillnaden fördelades mellan den kassamässiga korrigeringen (utgiftssidan) och betalningsdifferensen (inkomstsidan).

 

Utgiftsområde 06 Försvar och samhällets krisberedskap

Utgifterna uppgick till 5,3 miljarder kronor  vilket var 1,6 miljarder kronor lägre än beräknat.

Det är framför allt utgifterna för anskaffning av materiel och anläggningar (-1,1 miljarder kronor) och vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar (-0,3 miljarder kronor) som blev lägre än beräknat.

 

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

Utfallet för utgiftsområdet uppgick i november till 9,1 miljarder kronor, vilket är något högre än prognosen. Jämfört med föregående månad är det en ökning med 0,4 miljarder kronor.

 

Utfallet för anslaget Sjukpenning och rehabilitering m.m. uppgick till 2,0 miljarder kronor. Det är 0,1 miljarder kronor högre än prognosen och 0,3 högre än utfallet för föregående månad. Avvikelsen mot prognosen beror på att antalet sjukpenningdagar blivit högre än beräknat. I prognosen beräknas antalet sjukpenningdagar uppgå till 36,6 miljoner nettodagar under 2009 och medelersättningen per nettodag för sjukpenning beräknas uppgå till 493 kronor.  

Utfallet för Aktivitets- och sjukersättning m.m. uppgick till 5,9 miljarder kronor, vilket är 0,1 miljarder kronor lägre än beräknat. Avvikelsen mot prognosen beror på att antalet personer med sjukersättning blivit något lägre än beräknat. Sjuk- eller aktivitetsersättning betalades ut till 500 798 personer i november 2009. Det är minskning med 6,1 procent jämfört med november 2008. Nedgången förklaras dels av ett minskat inflöde från långtidssjukskrivning, dels av att ett ökat antal personer lämnar sjukersättningen för ålderspension.

 

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Utfallet för november blev 6,2 miljarder kronor, vilket är 0,7 miljarder kronor högre än prognosen. Det är främst utfallet för anslaget Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd som blev högre (0,7 miljarder kronor), varav Statliga ålderspensionsavgiften blev 0,7 miljarder kronor högre än prognos. En stor del av den aviserade höjningen gällande Statliga ålderspensionsavgiften för 2009 betalades ut i november. Utfallet för anslaget Bidrag till lönegarantiersättning blev (-0,1 miljarder kronor) lägre än beräknat.  

 

Det ackumulerade utfallet för januari-november blev 54,3 miljarder kronor, vilket är 10,8 miljarder kronor (24,8 procent) högre än motsvarande period föregående år. Anslaget Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd har ökat med 8,4 miljarder kronor till 29,4 miljarder kronor (39,8 procent). Enligt Arbetsförmedlingen blir det tydligare att försämringen av arbetsmarknaden håller på att bromsa in. Antalet personer som får arbete ökar och antalet varsel är betydligt lägre än förra hösten. Arbetslösheten fortsätter dock att öka, men i något långsammare takt än tidigare. Enligt SCB:s arbetskraftsundersökning i november är arbetslösheten 8 procent vilket motsvarar 390 000 personer. Antalet sysselsatta har minskat med ytterligare 90 000 personer sedan november 2008. I kombination med att befolkningen ökade med 77 000 personer ledde detta till att sysselsättningsgraden minskade med 2,0 procentenheter till 64,0 procent. För män var sysselsättningsgraden 66,5 procent och för kvinnor 61,4 procent, en minskning med 2,3 respektive 1,6 procentenheter jämfört med föregående år.

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Utfallet för utgiftsområdet blev 0,5 miljarder kronor, vilket är 0,5 miljarder kronor lägre än prognosen. Utbetalningarna från anslagen Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur samt Från EG-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur blev 0,3 miljarder kronor respektive 0,2 miljader kronor lägre än beräknat.

 

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Utfallet för utgiftsområdet blev 0,5 miljarder kronor, vilket är 0,2 miljarder kronor lägre än prognosen. Avvikelsen hänför sig huvudsakligen till anslagen Utvecklingsprogram för ökad konkurrenskraft och Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling. Utfallet blev 0,1 miljarder kronor  lägre än beräknat på båda anslagen.

 

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

Utfallet för utgiftsområdet blev -0,5 miljarder kronor, vilket är 0,1 miljarder kronor lägre än prognosen. Utgiftsområdet består nästan uteslutande av anslaget Räntor på statsskulden, där utfallet denna månad blev 0,1 miljarder kronor lägre än beräknat.

 

Kassamässig korrigering

Den kassamässiga korrigeringen blev -1,6 miljarder kronor, vilket är 2,9 miljarder kronor högre än prognosen. Ränteperiodiseringen blev 0 kronor. Lånebehovet för november månad var känt när prognosen publicerades den 10 december. Däremot fanns ingen information om utfallet för statsbudgetens inkomsttitlar och anslag. Skillnaden mellan det faktiska och prognostiserade lånebehovet för november lades då in som en justering av prognosen så att lånebehovet blev det faktiska. Justeringen fördelades mellan betalningsdifferenser, Skatteverket (inkomstsidan) och den kassamässiga korrigeringen (utgiftssidan).

 

Riksgäldskontorets nettoutlåning

Utfallet i november blev -0,1 miljarder kronor och blev känt strax innan prognosen fastställdes. Av utfallet i november utgörs -2,7 miljarder kronor av en ökad inlåning på myndigheternas räntekonton och övriga räntebelagda konton (netto).

 

Månadens utfall belastades med cirka 9,0 miljarder kronor av Premiepensionsmyndighetens så kallade repotransaktioner. Myndigheten har köpt statsobligationer (som de tidigare i år sålt med återköpsavtal) och i samband därmed tagit ut medel från sitt konto i Riksgälden. Dessa transaktioner påverkar emellertid inte årsutfallet då utestående repor "stängs" innan årsskiftet.

 

Vidare påverkades novemberutfallet av att Riksbankens lån i Riksgälden minskade med knappt 7,0 miljarder kronor. Minskningen motsvarar dock i princip den ökning som rapporterades för Riksbankslånen i oktober. Bakgrunden till detta är att Riksbanken har refinansierat en del av sitt lån i Riksgälden, men in- och utbetalningar av dessa lån har gjorts på olika sidor om månadsskiftet oktober/november.

 

 

 

 

 

 

 

 


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026