Statsbudgetens månadsutfall november 2009
Nr: 2009:11, 22 dec 2009

Sammanfattning

Statsbudgetens inkomster i november 2009 uppgick till 65,9 miljarder kronor, vilket är 0,8 miljarder kronor högre än beräknat i ESV:s prognos. Det beror bland annat på att utfallet för Socialavgifter och löneskatter samt Fysiska personers inkomstskatt blev högre än prognosen. Utfallet för Juridiska personers inkomstskatt blev däremot lägre än beräknat.

I decemberprognosen som publicerades den 10 december 2009, beaktades utfallet för perioden januari-oktober. Utfallet för lånebehovet i november blev dock känt strax innan prognosarbetet avslutades och beaktades genom en justering av prognosen. Skillnaden fördelades mellan den kassamässiga korrigeringen (utgiftssidan) och betalningsdifferenser (inkomstsidan).

 

Fysiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto blev 12,5 miljarder kronor i november 2009. Prognosen var 11,9 miljarder kronor. Avvikelsen blir således 0,7 miljarder kronor.

Den debiterade källskatten blev 41,5 miljarder kronor, vilket är 0,2 miljarder kronor lägre än prognosen. Uppbörden av inkomstskatt i november 2009 avser främst arbete utfört i oktober. Bruttolön exklusive förmåner uppgick preliminärt till 100 miljarder kronor i oktober 2009, vilket är en minskning med 1,4 miljarder kronor (1,4 procent) jämfört med oktober 2008. I ESV:s prognos i december 2009 förutses lönesumman öka med 0,3 procent för inkomståret 2009 jämfört med 2008.

 

I november månads utfall ingår den fjärde och sista omgången av Skatteverkets granskning av inkomstdeklarationer för inkomståret 2008. Slutlig skatt minus preliminär skatt uppgick till 21,9 miljarder kronor, vilket är 0,8 miljarder kronor högre än beräknat. En stor del har betalats in tidigare under året som kompletteringsbetalningar (se vidare Betalningsdifferenser, skattekonto).

 

Juridiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Juridiska personers inkomstskatt, netto blev 12,2 miljarder kronor, vilket är 3,5 miljarder kronor lägre än beräknat.

 

I november 2009 uppgick den totala preliminärskatten till 6,9 miljarder kronor. Det är 2,8 miljarder kronor lägre än beräknat. Debiterad preliminärskatt, att betala för 2009 uppgick till 10,9 miljarder kronor, vilket är 0,4 miljarder kronor högre än för oktober 2008. Debiterad preliminärskatt, att återfå för 2009 blev 4,0 miljarder kronor, vilket är väsentligt mer än beräknat.

 

Utfallet för slutlig skatt minus preliminär skatt blev 5,5 miljarder kronor, vilket är 0,8 miljarder kronor lägre än prognosen. Av utfallet avser 5,8 miljarder kronor grundbeslut för slutlig skatt, vilket är något lägre än prognosen. Avvikelsen i övrigt hänför sig till omprövningar och anstånd.

 

Socialavgifter och löneskatter

Utfallet för Socialavgifter och löneskatter uppgick till 22,1 miljarder kronor i november. Det är 1,8 miljarder kronor högre än prognosen och 0,3 miljarder kronor högre än föregående månad.

 

Utfallet för samtliga socialavgifter blev högre än beräknat i november. Sjukförsäkringsavgift och Allmän löneavgift blev 0,4 miljarder kronor respektive 0,1 miljarder kronor högre än prognosen. Vidare blev utfallet för Särskild löneskatt 0,2 miljarder kronor högre än beräknat.

 

För ålderspensionsavgiften blev nettoutfallet 1,5 miljarder kronor. Det är 0,9 miljarder kronor högre än prognosen. Utfallet baseras på en prognos från Konjunkturinstitutet. Skillnaden mellan det verkliga utfallet och prognosen regleras i månaden därpå.

 

Uppbörden av socialavgifter och löneskatter påverkas i hög grad av utvecklingen av lönesumman.

 

Skatt på varor och tjänster

Utfallet för Skatt på varor och tjänster blev 43,0 miljarder kronor, vilket är 0,6 miljarder kronor högre än prognos. Avvikelsen förklaras i huvudsak av Mervärdesskatt som blev 0,5 miljarder kronor högre än beräknat. Det beror främst på att mervärdesskatt för importerade varor blev något högre än prognosen. Utfallet för Energiskatt blev 0,2 miljarder kronor lägre än beräknat, vilket beror på lägre inkomster av skatt på elektrisk kraft. Fordonsskatten blev 0,4 miljarder kronor högre än prognos, vilket främst förklaras av ojämn månadsfördelning och påverkar inte årsprognosen.

 

Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt

Utfallet blev -3,3 miljarder kronor i november. Prognosen var -3,6 miljarder kronor. Avvikelsen är således 0,3 miljarder kronor. Avvikelsen avser främst Kompensation för mervärdesskatt till kommuner och landsting.  

 

Betalningsdifferenser, skattekonto

Utfallet för Betalningsdifferenser, skattekonto blev -24,9 miljarder kronor i november 2009. Prognosen var -25,6 miljarder kronor. Avvikelsen är således 0,7 miljarder kronor.

 

I november månads utfall ingår fjärde och sista omgången av Skatteverkets granskning av inkomstdeklarationer för inkomståret 2008 för fysiska personer. I november redovisas även den slutliga skatten för juridiska personer.

 

I november 2009 uppgick debiteringarna på skattekonto till 144,4 miljarder kronor, vilket är 26,3 miljarder kronor lägre än för november 2008. Inbetalningarna till skattekonto var 123,6 miljarder kronor. Det är 5,2 miljarder kronor lägre än i november 2008.

 

Utfallet för Utbetalningar från skattekontot blev 16,6 miljarder kronor, vilket är 3,4 miljarder kronor högre än för november 2008. Det beror bl.a. på att återbetalningarna av preliminärskatt var högre än föregående år. Utbetalningarna av överskjutande skatt i samband med den slutliga skatten i november för inkomståret 2008 görs i december och medför då en negativ betalningsdifferens.

 

Skattetillägg och förseningsavgifter

Utfallet för Skattetillägg och förseningsavgifter uppgick till 0,6 miljarder kronor i november, varav 0,5 miljarder kronor avser skattetillägg och resterande del avser förseningsavgifter. Skattetilläggen blev 0,1 miljarder kronor högre än prognosen.

 

 

 

 

 

 

 

 


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026