Statsbudgetens månadsutfall januari 2009
Nr: 2009:1, 27 feb 2009

Statsbudgetens underskott i januari 2009 blev 6,1 miljarder kronor, vilket var 30,2 miljarder kronor lägre än ESV:s prognos. De totala utgifterna blev 70,2 miljarder kronor och inkomsterna uppgick till 64,1 miljarder kronor.

 

Utgifterna som omfattas av utgiftstaket uppgick till 78,0 miljarder kronor, vilket är 2,7 miljarder kronor lägre än i ESV:s prognos.

 

Statsbudgetens totala utgifter blev 70,2 miljarder kronor. Det är 30,3 miljarder kronor högre än prognosen. Det beror främst på att utfallet för Riksgäldens nettoutlåning blev 22,6 miljarder kronor högre än beräknat. Avvikelsen beror på att inga stora repotransaktioner med medföljande insättning på konto i Riksgälden skedde under januari vilket hade förväntats. Sådana transaktioner påverkar dock inte årsutfallet då eventuella repor väntas stängas innan årets slut.

 

Statsbudgetens inkomster uppgick till 64,1 miljarder kronor, vilket var i linje med prognosen. Socialavgifter och löneskatter samt skatt på varor och tjänster blev lägre än beräknat och betalningsdifferenser på skattekontot blev högre än beräknat.

 

Prognosindikation

Sedan hänsyn tagits till statsbudgetens utfall i januari samt ytterligare tillkommande information väntas budgetunderskottet för 2009 bli cirka 60 miljarder kronor. Det är 55 miljarder kronor större än vad ESV räknat med i sin senaste prognos.

 

Revideringsbehovet avseende prognosen på statens finansiella sparande är mindre än för budgetsaldot då merparten av de utgifter som behöver höjas inte påverkar det finansiella sparandet. Statens finansiella sparande väntas bli cirka -60 miljarder kronor vilket är cirka 20 miljarder sämre än i ESV:s senaste prognos.

 

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall jan Prognos jan Avvik. jan Ack. utfall jan-jan Prognos jan-jan Ack. avvik. jan-jan Prognos 2009 SB 2009 TB 2009
Totala inkomster 64,1 64,1 0,0 64,1 64,1 0,0 754,5 836,8  
Totala utgifter 70,2 40,0 30,3 70,2 40,0 30,3 761,3 778,9
Budgetsaldo -6,1 24,1 -30,2 -6,1 24,1 -30,2 -6,8 57,9
Prognos=ESV:sbudgetprognos 2008:4 (2008-12-19), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget

Utgiftstaket är fastställt till 991 miljarder kronor 2009. Det är 3,7% högre än utgiftstaket 2008.

De takbegränsade utgifterna i januari uppgick till 78,0 miljarder kronor vilket är 2,7 miljarder kronor lägre än ESV:s prognos. Den främsta orsaken till avvikelsen är lägre utgifter på flera utgiftsområden. Den största differensen finns inom utgiftsområde 6, Försvar och samhällets krisberedskap (-0,6 miljarder kronor). Orsaken är leveransförskjutningar mellan månaderna.

 

Samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten omfattas av utgiftstaket

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall jan Prognos jan Avvik. jan Ack. utfall jan-jan Prognos jan-jan Ack. avvik. jan-jan Prognos 2009 SB 2009 TB 2009
Utgiftsområden exkl. räntor 60,1 62,7 -2,6 60,1 62,7 -2,6 734,7 732,6
Ålderspensionssystemet 17,9 18,0 -0,1 17,9 18,0 -0,1 221,3 220,7
Takbegränsade utgifter 78,0 80,7 -2,7 78,0 80,7 -2,7 955,9 953,3 0,0
Prognos=ESV:s budgetprognos 2008:4 (2008-12-19), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget

Diagram
Totala utgifter per månad prognos/utfall
Totala inkomster per månad prognos/utfall


2008:4

Statsbudgetens månadsutfall publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationen samt publiceringsplan för innevarande år utges av Avdelningen Statsredovisning vid Ekonomistyrningsverket. På Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org tillkännages tre månader i förväg publiceringstidpunkter för Statsbudgetens månadsutfall, i enlighet med den speciella statistikutgivningsstandarden – SDDS.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026