Statsbudgetens månadsutfall september 2008
Nr: 2008:9, 30 okt 2008

Budgetsaldot blev 54,0 miljarder kronor för september 2008, vilket är 0,9 miljarder kronor lägre än ESV:s senaste prognos (2008:3).

 

Statsbudgetens totala utgifter uppgick till 26,5 miljarder kronor, vilket är 1,7 miljarder kronor lägre än beräknat. Den kassamässiga korrigeringen blev 1,6 miljarder kronor lägre än beräknat.

 

Inkomsterna uppgick till 80,6 miljarder kronor och var 2,6 miljarder kronor lägre än prognostiserat. De löpande redovisade skatterna blev 2,3 miljarder kronor lägre än beräknat.

 

Prognosindikation

Sedan hänsyn tagits till septemberutfallet, Budgetpropositionen för 2009 och den framlagda tilläggsbudgeten för 2008, bedöms budgetöverskottet för 2008 bli cirka 159 miljarder kronor. Detta är 4 miljarder kronor lägre än vad som tidigare beräknats.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall sep Prognos sep Avvik. sep Ack. utfall jan-sep Prognos jan-sep Ack. avvik. jan-sep Prognos 2008 SB 2008 TB 2008
Totala inkomster 80,6 83,2 -2,6 744,3 752,5 -8,2 921,7 871,6  
Totala utgifter 26,5 28,3 -1,7 496,6 504,2 -7,6 758,9 781,1 36,6
Budgetsaldo 54,0 54,9 -0,9 247,7 248,3 -0,6 162,8 90,5
Prognos = ESV:s budgetprognos 2008:3 (2008-09-03), SB=Statsbudgeten och TB=Tilläggsbudget

De takbegränsade utgifterna i september uppgick till 74,8 miljarder kronor, vilket är 0,2 miljarder kronor lägre än prognostiserat. Större avvikelser finns på utgiftsområdena Försvar samt beredskap mot sårbarhet samt Hälsovård, sjukvård och social omsorg vars utfall blev 0,5 respektive 0,4 miljarder kronor lägre än prognos. Utfallet för Internationellt bistånd blev däremot 0,4 miljarder kronor högre än beräknat.

 

Samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten omfattas av utgiftstaket.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall sep Prognos sep Avvik. sep Ack. utfall jan-sep Prognos jan-sep Ack. avvik. jan-sep Prognos 2008 SB 2008 TB 2008
Utgiftsområden exkl. räntor 58,0 58,4 -0,4 506,7 508,7 -2,0 706,1 726,8 30,2
Ålderspensionssystemet 16,8 16,6 0,2 149,1 148,8 0,2 202,0 201,1
Takbegränsade utgifter 74,8 75,0 -0,2 655,7 657,5 -1,8 908,1 927,9 30,2

Diagram
Totala utgifter per månad prognos/utfall
Totala inkomster per månad prognos/utfall


BP 2008:3

Statsbudgetens månadsutfall publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationen samt publiceringsplan för innevarande år utges av Avdelningen Statsredovisning vid Ekonomistyrningsverket. På Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org tillkännages tre månader i förväg publiceringstidpunkter för Statsbudgetens månadsutfall, i enlighet med den speciella statistikutgivningsstandarden – SDDS.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026