Statsbudgetens månadsutfall september 2008
Nr: 2008:9, 30 okt 2008
Specifikation av statsbudgetens utgifter år 2008, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall sep Prognos sep Avvik. sep Ack. utfall jan- sep Prognos jan- sep Ack. avvik. jan- sep Prognos 2008 SB 2008 TB 2008
01 Rikets styrelse 1 039 920 119 8 268 8 175 93 10 836 10 938 78
02 Samhällsekonomi och finansförvaltn. 798 838 -41 8 188 8 219 -31 11 465 11 106 396
03 Skatt, tull och exekution 882 796 86 7 121 7 015 106 9 440 9 176 61
04 Rättsväsendet 2 953 2 887 66 24 144 24 083 61 32 202 31 380 570
05 Internationell samverkan 45 38 7 1 253 1 305 -52 1 712 1 655 135
06 Försvar samt beredskap mot sårbarhet 3 219 3 742 -523 23 900 25 380 -1 480 43 743 43 881 27
07 Internationellt bistånd 2 351 1 927 423 18 674 17 935 739 26 982 27 702
08 Migration 428 407 21 4 396 4 381 15 6 032 6 145 202
09 Hälsovård, sjukvård och omsorg 3 924 4 361 -437 36 270 36 571 -301 50 287 50 755 618
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom 9 175 9 232 -58 85 956 86 309 -352 114 356 117 999 2 029
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 3 526 3 515 11 32 069 32 027 42 42 545 42 948
12 Ekonomisk trygghet för familjer 5 898 5 748 150 50 079 49 776 303 66 208 66 697
13 Arbetsmarknad 4 125 4 533 -408 38 756 39 487 -731 52 960 61 761 -4
14 Arbetsliv 67 58 9 765 755 10 916 1 196 -5
15 Studiestöd 1 832 1 807 25 13 794 13 774 20 19 076 20 297 29
16 Utbildning o universitetsforskning 5 296 5 170 126 34 375 34 253 121 44 357 46 374 8
17 Kultur, medier, trossamfund o fritid 348 341 7 7 723 7 698 25 10 064 10 110 5
18 Samhällsplan. bostads. konsument. 175 185 -9 1 542 1 537 5 2 226 1 809
19 Regional utveckling 180 266 -86 1 811 1 991 -180 3 117 3 350 43
20 Allmän miljö- och naturvård 218 274 -56 3 340 3 497 -158 4 663 4 722 239
21 Energi 226 148 78 1 520 1 461 58 2 346 2 838
22 Kommunikationer 3 185 3 274 -89 23 975 24 474 -498 36 789 35 760 25 351
23 Jord- och skogsbruk, fiske m.m. 481 378 103 5 687 5 649 38 15 639 17 432 127
24 Näringsliv 294 337 -43 3 090 3 191 -102 4 660 4 849 18
25 Allmänna bidrag till kommuner 5 397 5 397 0 48 579 48 580 0 64 770 64 520 246
26 Statsskuldsräntor m.m. -929 -695 -235 22 446 25 289 -2 843 41 988 40 757 6 413
27 Avgiften till EU 1 944 1 783 161 21 413 21 182 231 28 674 30 122
90 Förändring av anslagsbehållningar 0 0 0 0 0 0 0 1 326
Summa utgiftsområden 57 075 57 668 -593 529 134 533 996 -4 862 748 057 767 603 36 586
Summa utgiftsområden exkl. räntor (uo26) 58 004 58 362 -358 506 688 508 708 -2 019 706 069 726 846 30 173
  Riksgäldskontorets nettoutlåning -30 003 -30 504 501 -47 252 -45 125 -2 127 5 030 12 653
  Kassamässig korrigering -536 1 100 -1 636 14 707 15 325 -617 5 836 824
Totala utgifter 26 535 28 263 -1 728 496 589 504 196 -7 607 758 923 781 080 36 586
Prognos = ESV:s budgetprognos 2008:3 (2008-09-03), SB=Statsbudgeten och TB=Tilläggsbudget

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026