Statsbudgetens månadsutfall september 2008
Nr: 2008:9, 30 okt 2008

Statsbudgetens inkomster september 2008

 

Sammanfattning

Statsbudgetens inkomster i september 2008 uppgick till 80,6 miljarder kronor, vilket är 2,6 miljarder kronor lägre än beräknat i ESV:s budgetprognos 2008:3. De löpande redovisade skatterna blev 2,3 miljarder kronor lägre än beräknat.

 

Prognosindikation

I anslutning till månadsutfallet görs en bedömning av vad avvikelsen mellan utfall och prognos samt ytterligare information indikerar vad gäller ESV:s prognos för 2008. I den senaste budgetprognosen beaktas utfall till och med juli. Inkomsterna för 2008 bedöms nu bli cirka 6 miljarder kronor lägre än vad som tidigare beräknats. Det är prognosen för Löpande redovisade skatter och Inkomster av försåld egendom som revideras ned med cirka 3 miljarder kronor vardera. Prognosindikationen kommenteras nedan per inkomstområde.

 

Jämfört med vad som bedömdes i föregående prognos väntas intäkterna av skatt på kapital för 2008 bli cirka 10 miljarder kronor lägre med anledning av den senaste tidens fallande tillgångspriser främst på aktier. Detta påverkar statsbudgetens saldo först 2009, då skatten på kapitalvinster för 2008 betalas in på statsbudgeten.

 

Utfall för perioden januari-september

I samband med septemberutfallet görs även en uppföljning av utfallet jämfört med motsvarande period föregående år. Utfallet för perioden januari-september 2008 uppgick till 744,3 miljarder kronor. Det är en ökning med 63,3 miljarder kronor (9,3 procent) jämfört med motsvarande period föregående år. Inkomster av försåld egendom uppgick till 76,5 miljarder kronor, vilket är en ökning med 58,6 miljarder kronor jämfört med motsvarande period föregående år. Under 2008 har Vin & Sprit AB och Vasakronan AB sålts. Löpande redovisade skatter ökade med 14,3 miljarder kronor (2,4 procent).

 

Inkomster av statens verksamhet

Inkomsterna av statens verksamhet blev i september 0,9 miljarder kronor, vilket är 0,6 miljarder kronor lägre än beräknat i prognosen. Avvikelsen beror på en rättning av utfallet på inkomsttiteln Affärsverket Svenska Kraftsnäts inlevererade överskott.

 

Inkomsterna för perioden januari-september blev 48,3 miljarder kronor. Det är 10,2 miljarder kronor lägre än motsvarande period 2007. De lägre inkomsterna beror bl.a. på att aktieutdelningarna blev 6,6 miljarder kronor lägre. Utfallet för inkomsttiteln Övriga inkomster av statens verksamhet blev 2,7 miljarder lägre jämfört med motsvarande period 2007. Under 2007 övertog staten obligationslån från Venantius AB. Som kompensation betalade bolaget in 4,1 miljarder kronor på denna inkomsttitel. Riksbankens inlevererade överskott minskade med 0,8 miljarder kronor och Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor minskade med 0,5 miljarder kronor jämfört med motsvarande period föregående år.

 

Inkomster av försåld egendom

I september redovisades 24,6 miljarder kronor på inkomsttiteln Övriga inkomster av försåld egendom, vilket i stort sett överensstämmer med prognosen. Beloppet avser försäljningen av Vasakronan AB.

 

I prognosen för augusti ingick 2,8 miljarder kronor som likvid för aktier i det amerikanska spritföretaget Beam (Beam Global Spirits & Wine, Inc). I samband med försäljningen av aktierna i Vin & Sprit AB sålde staten de aktier Vin & Sprit ägt i Beam till Fortune & Brands. Likviden för aktierna i Beam har emellertid placerats i deposition hos Nordea AB och kommer i stället att betalas in på statsbudgeten i januari 2009. Prognosen för 2008 kommer till följd därav att sänkas med 2,8 miljarder kronor.

 

Inkomsterna för perioden januari-september blev 76,5 miljarder kronor. Det är 58,6 miljarder kronor mer än för motsvarande period 2007. De högre inkomsterna beror på försäljningen av Vin & Sprit AB och Vasakronan AB.

 

Fysiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto uppgick till -6,3 miljarder kronor i september, vilket är 0,2 miljarder kronor lägre än prognosen. För augusti och september ligger utfallet 4,2 miljarder kronor under prognosen.

 

Den debiterade källskatten blev 42,9 miljarder kronor. Det överensstämmer med prognosen. Den preliminära F-skatten uppgick till 2,3 miljarder kronor, vilket är 0,2 miljarder kronor lägre än prognosen. I augusti blev F-skatten 0,3 miljarder kronor lägre än beräknat.

 

För perioden januari-september 2008 blev utfallet -64,8 miljarder kronor, vilket är 24,3 miljarder kronor lägre än motsvarande period 2007 trots att skatteunderlaget, främst lönesumman, ökat. Minskningen av nettoinkomsterna beror på att utbetalningarna av kommunalskatt till kommuner och landsting ökade med 25,6 miljarder kronor. Dessutom har 6,9 miljarder kronor betalats ut från denna inkomsttitel som kommunal fastighetsavgift. Det andra steget i jobbskatteavdraget innebär att skattereduktionen ökar med knappt 11 miljarder kronor jämfört med 2007.

 

Årsprognosen för Debiterad F-skatt justeras ned på grund av att utfallet har varit lägre än prognosen.

 

 

Juridiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Juridiska personers inkomstskatt, netto blev 10,0 miljarder kronor, vilket är 0,3 miljarder kronor lägre än beräknat. Utfallet för preliminär skatt blev 10,7 miljarder kronor. Det är 0,2 miljarder kronor lägre än beräknat.

För perioden januari-september 2008 blev utfallet 73,8 miljarder kronor, vilket är 9,7 miljarder kronor (11,7 procent) lägre än motsvarande period 2007. Det beror främst på att debiterad preliminär skatt att betala i mars för äldre år minskade från 10,9 miljarder kronor i mars 2007 till 3,7 miljarder kronor i mars 2008.

 

Prognosindikationen för inkomsttiteln Juridiska personers inkomstskatt för 2008 innebär att den slutliga skatten för inkomståret 2007, som redovisas i november 2008, beräknas öka och att den preliminära skatten för inkomståret 2008 beräknas minska.

 

Socialavgifter och löneskatter

Utfallet för Socialavgifter och löneskatter uppgick till 24,2 miljarder kronor i september. Det är 0,4 miljarder kronor lägre än prognosen. För augusti och september ligger utfallet 0,9 miljarder kronor under prognosen. I denna beräknas lönesumman för inkomståret 2008 öka med 6,8 procent. I september blev utfallet lägre än prognosen för de flesta socialavgifterna.

 

För perioden januari-september 2008 blev utfallet 243,1 miljarder kronor, vilket är 10,2 miljarder kronor (4,4 procent) högre än motsvarande period 2007. Socialavgifter och löneskatter ökar då den totala lönesumman ökar. Till följd av ändringar av avgiftssatserna ökade inkomsterna av Allmän löneavgift, medan inkomsterna av Arbetsmarknadsavgift och Sjukförsäkringsavgift minskade. Totalt är avgiftssatsen för arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift oförändrad (32,42 procent) mellan 2007 och 2008.

 

Årsprognosen för inkomsthuvudgruppen väntas justeras ned. Utfallet t.o.m. september tyder på att lönesummeökningen (6,8 procent) i den senaste prognosen är för hög.

 

Skatt på varor och tjänster

Utfallet för Skatt på varor och tjänster blev 27,5 miljarder kronor, vilket är 0,7 miljarder kronor högre än prognosen. Stor avvikelse finns för Mervärdesskatt (+ 1 miljard kronor), Fordonsskatt (+ 0,4 miljarder kronor) och Energiskatt (- 0,4 miljarder kronor).

 

För perioden januari - september uppgår inkomsterna av Skatt på varor och tjänster till 288,1 miljarder kronor, vilket är en ökning med 18,4 miljarder kronor eller 7 procent jämfört med motsvarande period 2007. Mervärdesskatten ökade med 12,6 miljarder kronor (7 procent), Energiskatt ökade med 1,2 miljarder kronor (3 procent).

 

Månadsmönstret för mervärdesskatten är svåranalyserat i och med årets regelförändringar. Årsprognosen för mervärdeskatten väntas dock revideras ner på grund av det låga utfallet i augusti.

 

Utfallet för Energiskatt indikerar en sänkning av prognosen.

 

 

Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt

Utfallet för Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt blev -2,7 miljarder kronor i september. Prognosen var -2,5 miljarder kronor. Avvikelsen var således -0,2 miljarder kronor. I augusti var avvikelsen också -0,2 miljarder kronor. Avvikelserna avser Kompensation för mervärdesskatt till kommuner och landsting.

 

Utfallet för januari-september 2008 uppgår till -30,5 miljarder kronor. För motsvarande period föregående år var utfallet -27,8 miljarder kronor. Skillnaden avser främst Kompensation för mervärdesskatt till kommuner och landsting (-2,9 miljarder kronor).

 

Hittills i år har kompensationen för mervärdesskatt till kommuner och landsting varit högre än beräknat. De senaste månadsavvikelserna föranleder sannolikt en ökning av kompensationen för 2008.

 

Betalningsdifferenser, skattekonto

Utfallet för Betalningsdifferenser, skattekonto blev -0,2 miljarder kronor i september. Prognosen var 1,3 miljarder kronor. Avvikelsen är således -1,5 miljarder kronor. Utfallet för augusti och september är 2,9 miljarder kronor högre än prognosen.

 

För perioden januari-september uppgår Betalningsdifferenser, skattekonto till 51,4 miljarder kronor, vilket är en ökning med 19,2 miljarder kronor jämfört med motsvarande period 2007. Utfallet för januari-september 2008 består till stor del av kompletteringsbetalningar avseende den sista omgången av Skatteverkets granskning av inkomstdeklarationer för inkomståret 2007. Denna omgång redovisas mot statsbudgeten i slutet av november 2008 och avser främst företag.

 

 


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026