Statsbudgetens månadsutfall augusti 2008
Nr: 2008:8, 29 sep 2008

Statsbudgeten är i balans i augusti 2008, vilket överensstämmer med ESV:s prognos.

 

Statsbudgetens totala utgifter uppgick till 66,1 miljard kronor, vilket är 5,9 miljarder kronor lägre än beräknat i ESV:s budgetprognos 2008:3. Riksgäldskontorets nettoutlåning och Statsskuldsräntor m.m. blev vardera 2,6 miljarder kronor lägre än prognostiserat.

 

Statsbudgetens inkomster i augusti uppgick till 66,2 miljarder kronor, vilket är 5,6 miljarder kronor lägre än beräknat. Skatterna blev 2,6 miljarder kronor lägre än beräknat och Inkomster av försåld egendom blev 2,8 miljarder kronor lägre än beräknat.

 

Prognosindikation

Sedan hänsyn tagits till augustiutfallet bedöms budgetöverskottet för 2008 bli cirka 160 miljarder kronor, vilket är 3 miljarder kronor lägre än vad som tidigare beräknats. Det beror på att vissa inkomster av försåld egendom kommer in på statsbudgeten först nästa år.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall aug Prognos aug Avvik. aug Ack. utfall jan-aug Prognos jan-aug Ack. avvik. jan-aug Prognos 2008 SB 2008 TB 2008
Totala inkomster 66,2 71,8 -5,6 663,7 669,3 -5,6 921,7 871,6  
Totala utgifter 66,1 72,0 -5,9 470,1 475,9 -5,9 758,9 781,1 36,6
Budgetsaldo 0,0 -0,2 0,3 193,7 193,4 0,3 162,8 90,5
Prognos = ESV:s budgetprognos 2008:3 (2008-09-03), SB=Statsbudgeten och TB=Tilläggsbudget

De takbegränsade utgifterna i augusti uppgick till 66,3 miljarder kronor, vilket är 1,6 miljarder kronor lägre än prognostiserat. Det blev lägre utgifter än väntat för utgiftsområdena Försvar samt beredskap mot sårbarhet (-1 miljard kronor), Kommunikationer (-0,4 miljarder kronor), Arbetsmarknad (-0,3 miljarder kronor) samt Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp (-0,3 miljarder kronor). Utgifterna för Internationellt bistånd blev däremot 0,3 miljarder kronor högre än prognosen.

 

Samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten omfattas av utgiftstaket.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall aug Prognos aug Avvik. aug Ack. utfall jan-aug Prognos jan-aug Ack. avvik. jan-aug Prognos 2008 SB 2008 TB 2008
Utgiftsområden exkl. räntor 49,6 51,3 -1,7 448,7 450,3 -1,7 706,1 726,8 30,2
Ålderspensionssystemet 16,7 16,7 0,0 132,2 132,2 0,0 202,0 201,1
Takbegränsade utgifter 66,3 68,0 -1,6 580,9 582,6 -1,6 908,1 927,9 30,2

Diagram
Totala utgifter per månad prognos/utfall
Totala inkomster per månad prognos/utfall


BP 2008:3

Statsbudgetens månadsutfall publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationen samt publiceringsplan för innevarande år utges av Avdelningen Statsredovisning vid Ekonomistyrningsverket. På Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org tillkännages tre månader i förväg publiceringstidpunkter för Statsbudgetens månadsutfall, i enlighet med den speciella statistikutgivningsstandarden – SDDS.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026