Statsbudgetens månadsutfall juli 2008
Nr: 2008:7, 27 aug 2008

Budgetsaldo för juli blev 51,5 miljarder kronor, vilket är 16,2 miljarder lägre än prognostiserat.

 

Statsbudgetens totala utgifter uppgick till 54,5 miljarder kronor, vilket är 9,1 miljarder kronor lägre än ESV:s budgetsprognos 2008:2. Riksgäldens nettoutlåning blev 9,5 miljarder kronor högre än beräknat. Den kassamässiga korrigeringen blev 2 miljarder högre än prognosen.

 

Statsbudgetens inkomster i juli uppgick till 106 miljarder kronor, vilket är 7,1 miljarder kronor lägre än beräknat i prognosen. Avvikelsen beror främst på att Betalningsdifferenser, skattekonto blev 11,2 miljarder kronor högre än beräknat.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall jul Prognos jul Avvik. jul Ack. utfall jan-jul Prognos jan-jul Ack. avvik. jan-jul Prognos 2008 SB 2008 TB 2008
Totala inkomster 106,0 113,1 -7,1 597,5 597,6 -0,1 911,6 871,6  
Totala utgifter 54,4 45,4 9,1 403,9 395,6 8,4 761,8 781,1 1,9
Budgetsaldo 51,5 67,7 -16,2 193,6 202,0 -8,4 149,8 90,5
Prognos = ESV:s budgetprognos 2008:2 (2008-05-30), SB=Statsbudget och TB=Tilläggsbudget

De takbegränsade utgifterna i juli uppgick till 69,4 miljarder kronor, vilket är 1,9 miljarder kronor lägre än prognostiserat. Det är främst utgifterna för utgiftsområdena Internationellt bistånd (- 1,0 miljarder kronor), Arbetsmarknad (-0,4 miljarder kronor), Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp (-0,2 miljarder kronor) och Kommunikationer (-0,2 miljarder kronor) som blev lägre än beräknat.

 

Samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten omfattas av utgiftstaket.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall jul Prognos jul Avvik. jul Ack. utfall jan-jul Prognos jan-jul Ack. avvik. jan-jul Prognos 2008 SB 2008 TB 2008
Utgiftsområden exkl. räntor 52,7 54,7 -1,9 399,1 400,7 -1,6 709,7 726,8 1,9
Ålderspensionssystemet 16,7 16,6 0,1 115,5 115,3 0,2 201,9 201,1
Takbegränsade utgifter 69,4 71,3 -1,9 514,6 516,0 -1,4 911,6 927,9 1,9

Diagram
Totala utgifter per månad prognos/utfall
Totala inkomster per månad prognos/utfall


BP 2008:2

Statsbudgetens månadsutfall publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationen samt publiceringsplan för innevarande år utges av Avdelningen Statsredovisning vid Ekonomistyrningsverket. På Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org tillkännages tre månader i förväg publiceringstidpunkter för Statsbudgetens månadsutfall, i enlighet med den speciella statistikutgivningsstandarden – SDDS.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026