Statsbudgetens månadsutfall april 2008
Nr: 2008:4, 27 maj 2008

Budgetsaldot blev 23,3 miljarder kronor, vilket är 1,0 miljarder kronor högre än prognosen.

Statsbudgetens totala utgifter i april uppgick till 58,5 miljarder kronor, vilket är 3,1 miljarder kronor högre än prognosen.

Statsbudgetens inkomster uppgick till 81,8 miljarder kronor, vilket är 4,1 miljarder kronor högre än beräknat. Avvikelsen förklaras främst av att inkomster av statens aktier blev 9,9 miljarder kronor högre än beräknat, medan betalningsdifferenserna i skattekontosystemet däremot blev 3,3 miljarder kronor lägre än beräknat.

Utfallet jämförs med ESV:s senaste prognos (BP 2008:1), som publicerades den 14 mars 2008.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall apr Prognos apr Avvik. apr Ack. utfall jan-apr Prognos jan-apr Ack. avvik. jan-apr Prognos 2008 SB 2008 TB 2008
Totala inkomster 81,8 77,7 4,1 337,6 324,8 12,8 852,5 871,6  
Totala utgifter 58,5 55,4 3,1 222,8 222,0 0,8 768,7 781,1 1,9
Budgetsaldo 23,3 22,3 1,0 114,8 102,7 12,0 83,8 90,5
Prognos=ESV:s budgetprognos 2008:1 (2008-03-14), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget

Utgiftstaket är fastställt till 957 miljarder kronor 2008. Det är 2,0% högre än utgiftstaket 2007.

De takbegränsade utgifterna i april uppgick till 76,5 miljarder kronor, vilket är 1,6 miljarder kronor högre än prognostiserat. Det var främst utgifterna för utgiftsområdena Hälsovård, sjukvård och social omsorg och Avgiften till den Europeiska gemenskapen som blev (1,4 respektive 0,7 miljarder kronor) högre än beräknat.

Samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten omfattas av utgiftstaket

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall apr Prognos apr Avvik. apr Ack. utfall jan-apr Prognos jan-apr Ack. avvik. jan-apr Prognos 2008 SB 2008 TB 2008
Utgiftsområden exkl. räntor 60,1 58,4 1,6 232,8 234,7 -1,9 714,5 726,8 1,9
Ålderspensionssystemet 16,5 16,5 0,0 65,6 65,8 -0,1 202,5 201,1
Takbegränsade utgifter 76,5 74,9 1,6 298,4 300,5 -2,1 917,0 927,9 1,9

Diagram
Totala utgifter per månad prognos/utfall
Totala inkomster per månad prognos/utfall


BP 2008:1

Statsbudgetens månadsutfall publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationen samt publiceringsplan för innevarande år utges av Avdelningen Statsredovisning vid Ekonomistyrningsverket. På Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org tillkännages tre månader i förväg publiceringstidpunkter för Statsbudgetens månadsutfall, i enlighet med den speciella statistikutgivningsstandarden – SDDS.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026