Statsbudgetens månadsutfall april 2008
Nr: 2008:4, 27 maj 2008
Specifikation av statsbudgetens utgifter år 2008, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall apr Prognos apr Avvik. apr Ack. utfall jan- apr Prognos jan- apr Ack. avvik. jan- apr Prognos 2008 SB 2008 TB 2008
01 Rikets styrelse 844 819 25 3 685 3 644 41 10 619 10 938 45
02 Samhällsekonomi och finansförvaltn. 1 081 997 84 3 718 3 658 60 11 396 11 106 328
03 Skatt, tull och exekution 846 758 88 3 087 2 958 129 9 415 9 176 58
04 Rättsväsendet 2 520 2 211 309 10 590 9 830 760 31 652 31 380 300
05 Internationell samverkan 144 154 -10 713 740 -26 1 635 1 655 135
06 Försvar samt beredskap mot sårbarhet 3 072 3 874 -802 9 805 12 328 -2 523 44 127 43 881 26
07 Internationellt bistånd 2 181 2 240 -59 7 591 8 242 -651 27 424 27 702
08 Migration 616 538 78 2 028 1 886 141 5 740 6 145
09 Hälsovård, sjukvård och omsorg 5 307 3 931 1 376 16 735 15 033 1 701 50 028 50 755 573
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom 9 563 9 753 -189 39 284 40 250 -967 117 800 117 999 24
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 3 573 3 556 18 14 356 14 312 45 42 410 42 948
12 Ekonomisk trygghet för familjer 5 554 5 461 94 21 988 21 916 72 66 209 66 697
13 Arbetsmarknad 4 537 4 738 -201 17 855 18 708 -853 56 975 61 761 -4
14 Arbetsliv 101 69 32 384 339 45 828 1 196
15 Studiestöd 2 559 2 567 -8 8 262 8 405 -143 19 289 20 297 29
16 Utbildning o universitetsforskning 3 622 3 435 187 15 650 15 498 152 45 091 46 374 8
17 Kultur, medier, trossamfund o fritid 1 571 1 473 98 4 730 4 600 130 10 056 10 110
18 Samhällsplan. bostads. konsument. 170 170 1 708 685 23 2 196 1 809
19 Regional utveckling 298 225 73 948 835 113 3 309 3 350 43
20 Allmän miljö- och naturvård 286 302 -17 1 752 1 683 70 4 472 4 722 239
21 Energi 171 225 -54 572 655 -84 2 328 2 838
22 Kommunikationer 2 631 2 678 -47 9 092 9 637 -545 36 628 35 760 -5
23 Jord- och skogsbruk, fiske m.m. 600 652 -51 3 095 3 319 -224 15 948 17 432 70
24 Näringsliv 308 334 -25 1 422 1 536 -114 4 748 4 849 12
25 Allmänna bidrag till kommuner 5 397 5 396 0 21 589 21 589 0 64 765 64 520
26 Statsskuldsräntor m.m. 1 365 600 766 13 831 12 380 1 451 41 490 40 757
27 Avgiften till EU 2 499 1 847 652 13 139 12 439 700 29 443 30 122
90 Förändring av anslagsbehållningar 0 0 0 0 0 0 0 1 326
Summa utgiftsområden 61 417 59 002 2 415 246 608 247 105 -497 756 020 767 603 1 883
Summa utgiftsområden exkl. räntor (uo26) 60 051 58 402 1 649 232 777 234 724 -1 948 714 530 726 846 1 883
  Riksgäldskontorets nettoutlåning -1 633 -2 491 858 -38 820 -32 722 -6 098 11 990 12 653
  Kassamässig korrigering -1 295 -1 085 -210 15 050 7 664 7 386 676 824
Totala utgifter 58 489 55 426 3 062 222 838 222 046 791 768 686 781 080 1 883
Prognos=ESV:s budgetprognos 2008:1 (2008-03-14), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026