Statsbudgetens månadsutfall april 2008
Nr: 2008:4, 27 maj 2008

Utgifter

 

Sammanfattning

 

De takbegränsade utgifterna i april uppgick till 76,5 miljarder kronor, vilket är 1,6 miljarder kronor högre än prognostiserat. Det var främst utgifterna för utgiftsområdena Hälsovård, sjukvård och social omsorg ( 1,4 miljarder kronor) och Avgiften till den Europeiska gemenskapen (0,7 miljarder kronor) som blev högre än beräknat. Det uppvägs delvis av att utgifterna under utgiftsområdena Försvar samt beredskap mot sårbarhet (-0,8 miljarder kronor), Arbetsmarknad (-0,2 miljarder kronor) och Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp (-0,2 miljarder kronor) blev lägre än beräknat.

 

Statsbudgetens totala utgifter i april uppgick till 58,5 miljarder kronor, vilket är 3,1 miljarder kronor högre än prognosen. Förutom de ovan nämnda områdena blev Riksgäldens nettoutlåning och Statsskuldsräntorna 0,9 miljarder kronor respektive 0,8 miljarder kronor högre än beräknat. Budgetsaldot blev 23,3 miljarder kronor, vilket är 1,0 miljarder kronor högre än prognostiserat.

 

Utgiftsområde 06 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

Utgifterna uppgick till 3,1 miljarder kronor, vilket är 0,8 miljarder kronor lägre än beräknat. Hela avvikelsen finns under anslaget för Materiel och anläggningar där utgifterna blev 0,9 miljarder kronor lägre än beräknat. Avvikelserna beror på betydande förseningar av leveranser. Motsvarande högre utgifter förväntas under hösten.

 

Utgiftsområde 09 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Utfallet för utgiftsområdet blev 5,3 miljarder kronor, vilket är 1,4 miljarder kronor högre än prognos. Stor avvikelse finns på anslaget Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken vars utfall blev 1,3 miljader kronor högre än prognosen. Avvikelsen beror på att utbetalningar tidigarelagts.

 

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

Utfallet för utgiftsområdet uppgick till 9,6 miljarder kronor, vilket är 0,2 miljarder kronor lägre än prognosen.

 

Utfallet för anslaget Sjukpenning och rehabilitering m.m. uppgick till 2,4 miljarder kronor. Det är 0,1 miljarder kronor lägre än beräknat. För perioden februari-april blev utfallet 0,6 miljarder kronor lägre än prognosen. Under april månad fick 187 421 personer sjukpenning, vilket är en minskning med 13,0 procent jämfört med april 2007. Utgifterna för Aktivitets- och sjukersättning m.m. uppgick till 6,0 miljarder kronor, vilket är 0,1 miljarder kronor lägre än prognosen. För februari-april blev utfallet 0,2 miljarder kronor lägre än prognosen. Sjuk- eller aktivitetsersättning betalades ut till 543 155 personer i april. Det är en minskning med 2,3 procent jämfört med april 2007.

 

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Utfallet för utgiftsområdet blev 5,6 miljarder kronor, vilket är 0,1 miljarder kronor högre än prognostiserat. Avvikelsen utgörs främst av anslaget Föräldraförsäkring där utfallet var 2,5 miljarder kronor, vilket är 0,1 miljarder kronor högre än beräknat samt anslaget för Bostadsbidrag där utfallet blev 0,2 miljarder kronor, vilket är 0,1 miljarder kronor lägre än prognosen. Avvikelsen under anslaget Föräldraförsäkring beror främst på att antalet uttagna nettodagar av föräldrapenning blev högre än beräknat.

 

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

Utfallet för april blev 4,5 miljarder kronor, vilket är 0,2 miljarder kronor lägre än beräknat. Differensen består framför allt av anslagen Bidrag arbetslöshet och aktivitetsstöd som blev 0,2 miljarder kronor lägre än prognosen och Köp av arbetsmarknadsutbildning som blev 0,1 miljard kronor lägre än beräknat. Anslagen Lönebidrag och Samhall m.m. blev dock 0,1 miljarder kronor högre än beräknat och utfallet för Europeiska socialfonden 2000-2006 blev 0,1 miljarder kronor högre än prognostiserat.

Trots att arbetslösheten fortfarande är låg blir det nu allt tydligare att arbetsmarknaden har försämrats. Antalet lediga platser minskade under april, samtidigt som arbetslösheten är den lägsta sedan 1991. Den stora ökningen av antalet varsel tyder på stigande arbetslöshet enligt Arbetsförmedlingen.

 

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Utgifterna för utgiftsområdet blev 3,6 miljarder kronor, vilket är 0,2 miljarder kronor högre än beräknat. Utgifterna blev högre än beräknat för anslagen Utveckling av skola, förskola och barnomsorg (0,1 miljarder kronor) samt för Bidrag till kvalificerad yrkesutbildning (0,1 miljarder kronor). De ackumulerade utgifterna är 15,6 miljarder kronor, vilket är 0,2 miljarder kronor högre än i prognosen.

 

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Utfallet för utgiftsområdet blev 1,6 miljarder kronor, vilket är 0,1 miljarder kronor högre än prognosen. Avvikelsen hänför sig till flera olika anslag.

 

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

Utfallet på utgiftsområdet blev 1,4 miljarder kronor vilket är 0,8 miljarder kronor högre än väntat. Ackumulerat för februari-april blev utfallet 1,5 miljarder kronor högre än beräknat. Skillnaden mot prognosen förklaras främst av valutakursdifferenser. Utgiftsområdet består nästan uteslutande av anslaget Räntor på statsskulden.

 

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska gemenskapen

Avgiften till EU uppgick till 2,5 miljarder kronor i april, vilket är 0,7 miljarder kronor högre än väntat. Avvikelsen kan främst hänföras till den BNI-baserade delen av avgiften som blev 0,5 miljarder kronor högre än beräknat och den momsbaserade avgiften som blev 0,1 miljarder kronor högre. Kommissionen begärde i april in en större andel än beräknat av årets budgeterade medel. Detta påverkar m.a.o. inte årsprognosen. Ackumulerat blev utfallet 0,7 miljarder kronor högre än prognosen.

 

Kassamässig korrigering

Den kassamässiga korrigeringen blev 1,3 miljarder kronor i april. Prognosen var 1,1 miljarder kronor. Ränteperiodiseringen blev -1,2 miljarder kronor.

 

Riksgäldskontorets nettoutlåning

Utfallet blev -1,6 miljarder kronor, vilket är 0,9 miljarder kronor högre än beräknat. Av utfallet utgörs -2,6 miljarder kronor av en ökad inlåning på myndigheternas räntekonton och övriga räntebelagda konton (netto). (Beloppen har justerats för att Riksgälden redovisar CSN-utlåningen och PPM-flöden som räntekonton.) Förändringen av räntekontosaldon prognostiseras till viss del av ESV. Exklusive räntekontona är april månads utfall för nettoutlåningen 3,5 miljarder kronor högre än väntat. Det beror på att bland annat Kärnavfallsfonden minskat sin inlåning med nästan 1,7 miljarder kronor.

 

 

 


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026