Statsbudgetens månadsutfall april 2008
Nr: 2008:4, 27 maj 2008

Inkomster

 

Sammanfattning

 

Statsbudgetens inkomster i april uppgick till 81,8 miljarder kronor, vilket är 4,1 miljarder kronor högre än beräknat i ESV:s budgetprognos 2008:1. Avvikelsen förklaras främst av att inkomster av statens aktier blev 9,9 miljarder kronor högre än beräknat, medan betalningsdifferenserna i skattekontosystemet däremot blev 3,3 miljarder kronor lägre än beräknat. För perioden februari - april ligger utfallet för de totala inkomsterna 12,8 miljarder kronor högre än prognostiserat.

 

2000 Inkomster av statens verksamhet

Inkomster av statens verksamhet blev i april 19,3 miljarder kronor, vilket är 9,7 miljarder kronor högre än prognostiserat. Avvikelsen mot prognos beror på att aktieutdelningarna blev 9,9 miljarder kronor högre än beräknat. Det är främst utdelningarna från TeliaSonera (6,7 mdkr) samt LKAB (2,0 mdkr) som redovisats tidigare än väntat. För perioden januari-april uppgår inkomsterna till 26,8 miljarder kronor, vilket är 10,7 miljarder högre än beräknat.

 

6000 Bidrag m.m. från EU

Bidragen från EU uppgick till 0,5 miljarder kronor i april. Det är 0,2 miljarder kronor högre än prognostiserat. Ackumulerat för februari-april är utfallet 0,6 miljarder kronor högre än beräknat.

 

Fysiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto uppgick till -5,9 miljarder kronor i april, vilket är -0,2 miljarder kronor lägre än prognosen. Den debiterade källskatten blev 43,3 miljarder kronor. Det är 0,1 miljarder kronor lägre än prognosen. Den debiterade F-skatten uppgick till 2,4 miljarder kronor, vilket är 0,2 miljarder kronor lägre än prognosen. Slutlig skatt minus preliminär skatt (i huvudsak omprövningsbeslut och anstånd) uppgick till 0,1 miljarder kronor.

 

Juridiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Juridiska personers inkomstskatt, netto blev 13,0 miljarder kronor, vilket är 0,2 miljarder kronor högre än beräknat. Utfallet för preliminär skatt uppgick till 13,2 miljarder kronor. Det är 0,1 miljarder kronor högre än beräknat.

 

Socialavgifter och löneskatter

Utfallet för Socialavgifter och löneskatter uppgick till 23,5 miljarder kronor i april. Det är 0,5 miljarder kronor högre än prognosen.

 

Utfallet för Ålderspensionsavgiften, netto blev 1,7 miljarder kronor. Det är 0,5 miljarder kronor högre än beräknat. Utfallet baseras på en prognos från Konjunkturinstitutet. Skillnaden mellan det verkliga utfallet och prognosen regleras i månaden därpå.

 

Nedsättningen av socialavgifter för personer som fyllt 18 men inte 25 år trädde i kraft den 1 juli 2007. Arbetsgivare ska betala hela ålderspensionsavgiften men bara hälften av övriga arbetsgivaravgifter. I prognosen belastade nedsättningen enbart Arbetsmarknadsavgiften, vilket medförde att utfallet för denna avgift blev 0,8 miljarder kronor högre än beräknat, medan utfallet för de andra avgifterna blev lägre än beräknat.

 

Skatt på varor och tjänster

Utfallet för Skatt på varor och tjänster blev 25,6 miljarder kronor, vilket är 2,9 miljarder kronor lägre än prognos. Stor avvikelse finns på Mervärdesskatt som är 1,6 miljarder kronor lägre samt Energiskatt som är 0,8 miljarder kronor lägre än prognos. Månadsutfallet för mervärdesskatt är för närvarande svåranalyserat i och med årets regelförändringar om ändrad redovisningsperiod för småföretag och löpande redovisning av moms för byggföretag.

 

Betalningsdifferenser, skattekonto

Utfallet för Betalningsdifferenser, skattekonto blev 7,9 miljarder kronor i april. Prognosen var 11,2 miljarder kronor. Avvikelsen är således -3,3 miljarder kronor. Utfallet för april föregående år var 11,5 miljarder kronor. I slutet av april görs en del kompletteringsbetalningar i samband med deklarationen för inkomståret 2007. Dessa avser bl.a. fastighetsskatt och skatt på kapitalvinster vid försäljning av värdepapper och fastigheter. Kompletteringsbetalningar av förmögenhetsskatt har i princip upphört till följd av att denna skatt har avskaffats fr.o.m. den 1 januari 2007. För februari-april 2008 blev utfallet för Betalningsdifferensen 9,9 miljarder kronor högre än prognosen.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026