Statsbudgetens månadsutfall mars 2008
Nr: 2008:3, 29 apr 2008

Budgetsaldot för mars blev 10,2 miljarder kronor, vilket är 11,0 miljarder kronor högre än prognostiserat. Det ackumulerade saldot januari-mars 2008 uppgår till 91,5 miljarder kronor. Det är 40,4 miljarder kronor högre än motsvarande period 2007.

 

Statsbudgetens totala utgifter i mars uppgick till 61,3 miljarder kronor, vilket är 2,5 miljarder kronor lägre än ESV:s budgetprognos 2008:1. Riksgäldens nettoutlåning blev 2,5 miljarder kronor lägre än beräknat, medan statsskuldsräntorna och den kassamässiga korrigeringen blev högre (1,4 miljarder kronor resp. 1,0 miljarder kronor). För perioden januari-mars blev utgifterna 164,3 miljarder kronor, vilket är 23,3 miljarder kronor lägre än motsvarande period 2007. Utgifternas minskning beror främst på att Riksgäldens nettoutlåning minskat.

 

Statsbudgetens inkomster i mars uppgick till 71,5 miljarder kronor, vilket är 8,6 miljarder kronor högre än beräknat i prognosen. Avvikelsen förklaras främst av att betalningsdifferenser, skattekonto blev 13,5 miljarder kronor högre än beräknat samt att Juridiska personers inkomstskatt blev 5,5 miljarder kronor lägre än beräknat. För perioden januari-mars blev inkomsterna 255,8 miljarder kronor, vilket är 17,1 miljarder kronor högre än motsvarande period 2007. Inkomsternas ökning beror till största del på att Betalningsdifferenser, Skatteverket ökat.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall mars Prognos mars Avvik. mars Ack. utfall jan-mars Prognos jan-mars Ack. avvik. jan-mars Prognos 2008 SB 2008 TB 2008
Totala inkomster 71,5 62,9 8,6 255,8 247,1 8,8 852,5 871,6  
Totala utgifter 61,3 63,7 -2,5 164,3 166,6 -2,3 768,7 781,1
Budgetsaldo 10,2 -0,8 11,0 91,5 80,4 11,0 83,8 90,5
P.g.a tekniska problem så är inte tilläggsbudget enligt vårpropositionen med i tabellen. Den totala anslagsförändringen på tilläggsbudget uppgår till 1,883 miljarder kronor.

De takbegränsade utgifterna i mars uppgick till 72,9 miljarder kronor, vilket är 2,4 miljarder kronor lägre än prognostiserat. Det var främst utgifterna för utgiftsområdena Försvar samt beredskap mot sårbarhet (-0,9 miljarder kronor), Arbetsmarknad (-0,5 miljarder kronor) och Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp (-0,4 miljarder kronor) som blev lägre än beräknat.

 

Marsutfallet tyder på ett bättre budgetsaldo, både i form av högre inkomster och något lägre utgifter. Däremot väntas den makroekonomiska utvecklingen försämras jämfört med föregående prognos. Sammantaget bedömer ESV, med den information som finns tillgänglig i nuläget, att årets budgetsaldo inte förändras i någon större utsträckning.

 

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall mars Prognos mars Avvik. mars Ack. utfall jan-mars Prognos jan-mars Ack. avvik. jan-mars Prognos 2008 SB 2008 TB 2008
Utgiftsområden exkl. räntor 56,5 58,9 -2,4 172,7 176,3 -3,6 714,5 726,8
Ålderspensionssystemet 16,4 16,5 0,0 49,2 49,3 -0,1 202,5 201,1
Takbegränsade utgifter 72,9 75,4 -2,4 221,9 225,6 -3,7 917,0 927,9 0,0
P.g.a tekniska problem så är inte tilläggsbudget enligt vårpropositionen med i tabellen. Den totala anslagsförändringen på tilläggsbudget uppgår till 1,883 miljarder kronor.

Diagram
Totala utgifter per månad prognos/utfall
Totala inkomster per månad prognos/utfall


BP 2008:1

Statsbudgetens månadsutfall publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationen samt publiceringsplan för innevarande år utges av Avdelningen Statsredovisning vid Ekonomistyrningsverket. På Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org tillkännages tre månader i förväg publiceringstidpunkter för Statsbudgetens månadsutfall, i enlighet med den speciella statistikutgivningsstandarden – SDDS.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026