Statsbudgetens månadsutfall mars 2008
Nr: 2008:3, 29 apr 2008
Specifikation av statsbudgetens utgifter år 2008, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall mars Prognos mars Avvik. mars Ack. utfall jan- mars Prognos jan- mars Ack. avvik. jan- mars Prognos 2008 SB 2008 TB 2008
01 Rikets styrelse 917 964 -47 2 841 2 824 16 10 619 10 938
02 Samhällsekonomi och finansförvaltn. 740 758 -18 2 638 2 661 -24 11 396 11 106
03 Skatt, tull och exekution 879 808 71 2 241 2 200 41 9 415 9 176
04 Rättsväsendet 3 039 2 880 159 8 070 7 619 451 31 652 31 380
05 Internationell samverkan 72 72 0 569 585 -16 1 635 1 655
06 Försvar samt beredskap mot sårbarhet 2 410 3 279 -869 6 733 8 454 -1 721 44 127 43 881
07 Internationellt bistånd 2 320 2 368 -48 5 410 6 002 -592 27 424 27 702
08 Migration 403 377 26 1 412 1 348 64 5 740 6 145
09 Hälsovård, sjukvård och omsorg 3 958 3 843 115 11 427 11 103 325 50 028 50 755
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom 9 496 9 878 -382 29 720 30 498 -778 117 800 117 999
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 3 596 3 581 15 10 783 10 756 27 42 410 42 948
12 Ekonomisk trygghet för familjer 5 343 5 599 -256 16 434 16 455 -21 66 209 66 697
13 Arbetsmarknad 4 266 4 717 -451 13 318 13 970 -652 56 975 61 761
14 Arbetsliv 125 63 62 283 270 14 828 1 196
15 Studiestöd 1 430 1 488 -58 5 703 5 839 -135 19 289 20 297
16 Utbildning o universitetsforskning 5 182 5 231 -50 12 028 12 063 -36 45 091 46 374
17 Kultur, medier, trossamfund o fritid 404 407 -2 3 159 3 127 33 10 056 10 110
18 Samhällsplan. bostads. konsument. 176 155 21 538 516 22 2 196 1 809
19 Regional utveckling 217 234 -18 650 610 40 3 309 3 350
20 Allmän miljö- och naturvård 417 682 -265 1 467 1 380 86 4 472 4 722
21 Energi 121 169 -48 401 431 -30 2 328 2 838
22 Kommunikationer 2 100 2 411 -312 6 461 6 959 -498 36 628 35 760
23 Jord- och skogsbruk, fiske m.m. 679 783 -104 2 494 2 667 -173 15 948 17 432
24 Näringsliv 246 273 -27 1 113 1 202 -89 4 748 4 849
25 Allmänna bidrag till kommuner 5 397 5 396 0 16 193 16 192 0 64 765 64 520
26 Statsskuldsräntor m.m. 5 905 4 471 1 434 12 466 11 781 685 41 490 40 757
27 Avgiften till EU 2 574 2 484 90 10 640 10 592 48 29 443 30 122
90 Förändring av anslagsbehållningar 0 0 0 0 0 0 0 1 326
Summa utgiftsområden 62 411 63 372 -961 185 191 188 103 -2 912 756 020 767 603
Summa utgiftsområden exkl. räntor (uo26) 56 506 58 901 -2 395 172 725 176 322 -3 597 714 530 726 846
  Riksgäldskontorets nettoutlåning -3 604 -1 147 -2 457 -37 187 -30 232 -6 956 11 990 12 653
  Kassamässig korrigering 2 443 1 477 966 16 345 8 749 7 596 676 824
Totala utgifter 61 250 63 702 -2 451 164 349 166 620 -2 271 768 686 781 080
P.g.a tekniska problem så är inte tilläggsbudget enligt vårpropositionen med i tabellen. Den totala anslagsförändringen på tilläggsbudget uppgår till 1,883 miljarder kronor.

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026