Statsbudgetens månadsutfall mars 2008
Nr: 2008:3, 29 apr 2008
Specifikation av statsbudgetens inkomster år 2008, miljoner kronor
Inkomsttyp Utfall mars Prognos mars Avvik.mars Ack. utfall jan-mars Prognos jan-mars Ack. avvik. jan-mars Prognos 2008 SB 2008
1000 Skatter m.m. 0 0 0 0 0 0 833 823 809 325
2000 Inkomster av statens verksamhet 3 701 2 875 826 7 553 6 516 1 037 50 012 44 026
3000 Inkomster av försåld egendom 36 0 36 2 154 2 115 39 2 115 50 000
4000 Återbetalning av lån 114 131 -17 520 475 45 1 868 1 890
5000 Kalkylmässiga inkomster 653 680 -27 2 417 2 452 -35 8 871 8 927
6000 Bidrag m.m. från EU 606 419 187 7 108 6 805 304 11 428 12 478
7000 Avräkningar mm i anslutning till skattesystemet 0 0 0 0 0 0 -53 470 -52 482
8000 Utgift som redov. som kredit på skattekonto 0 0 0 0 0 0 -2 152 -2 583
9000 Löpande redovisade skatter 66 381 58 801 7 581 236 076 228 700 7 376 0 0
Totala inkomster 71 490 62 906 8 584 255 828 247 063 8 765 852 497 871 582
P.g.a tekniska problem så är inte tilläggsbudget enligt vårpropositionen med i tabellen. Den totala anslagsförändringen på tilläggsbudget uppgår till 1,883 miljarder kronor.

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026