Statsbudgetens månadsutfall mars 2008
Nr: 2008:3, 29 apr 2008

Inkomster

 

Sammanfattning

 

Statsbudgetens inkomster i mars uppgick till 71,5 miljarder kronor, vilket är 8,6 miljarder kronor högre än beräknat i ESV:s budgetprognos 2008:1. Avvikelsen förklaras främst av att betalningsdifferenser, skattekonto blev 13,5 miljarder kronor högre än beräknat samt att Juridiska personers inkomstskatt blev 5,5 miljarder kronor lägre än beräknat. För perioden januari-mars blev inkomsterna 255,8 miljarder kronor, vilket är 17,1 miljarder kronor mer än motsvarande period 2007.

 

Marsutfallet tyder på högre inkomster. Emellertid väntas den makroekonomiska utvecklingen försämras jämfört med föregående prognos vilket innebär lägre inkomster. Sammantaget bedömer ESV därför att årsprognosen för inkomsterna på statsbudgeten inte förändras i någon större utsträckning.

 

Fysiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto uppgick till -7,6 miljarder kronor i mars, vilket är 0,3 miljarder kronor lägre än prognosen. Den debiterade källskatten blev 42,5 miljarder kronor. Det är 1,1 miljarder kronor högre än prognosen. Slutlig skatt minus preliminär skatt (i huvudsak omprövningsbeslut och anstånd) uppgick till -1,1 miljarder kronor i mars, vilket är 1,3 miljarder kronor lägre än beräknat.

 

För perioden januari-mars 2008 blev utfallet -23,7 miljarder kronor, vilket är 11,1 miljarder kronor lägre än motsvarande period 2007. Trots ett högre skatteunderlag beror minskningen till viss del på lägre skatteuttag men framförallt på att 14,2 miljarder kronor mer har förts över till kommuner och landsting.

 

Det andra steget i jobbskatteavdraget innebär att skattereduktionen för helåret 2008 ökar med knappt 11 miljarder kronor jämfört med 2007.

 

Juridiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Juridiska personers inkomstskatt, netto blev 12,2 miljarder kronor, vilket är 5,5 miljarder kronor lägre än beräknat. Utfallet för preliminär skatt blev 13,5 miljarder kronor. Det är 4,5 miljarder kronor lägre än beräknat. Utfallet för slutlig skatt minus preliminär skatt (omprövningar och anstånd) blev -1,1 miljarder kronor, vilket är 1,0 miljarder kronor lägre än prognosen.

 

För perioden januari-mars 2008 blev utfallet 39,4 miljarder kronor, vilket är 3,3 miljarder kronor lägre än motsvarande period 2007.

 

Avvikelsen mellan prognos och utfall beror i huvudsak på att debiteringen av preliminärskatt för äldre år blev 4,0 miljarder kronor lägre än väntat. Under de tre senaste åren har företagen jämkat upp sina preliminärskatter för äldre år med i genomsnitt 5,5 miljarder kronor. I mars har de sedan blivit debiterade med motsvarade preliminärskatt. Detta mönster upprepades inte i år. Vidare ligger kompletteringsinbetalningarna i linje med ESV:s prognos för slutreglering. Det innebär att den uteblivna debiteringen sannolikt inte kommer att ske senare under året.

 

Socialavgifter och löneskatter

Utfallet för Socialavgifter och löneskatter uppgick till 23,3 miljarder kronor i mars. Det är 0,1 miljarder kronor lägre än prognosen.

 

För perioden januari-mars 2008 blev utfallet 75,8 miljarder kronor, vilket är 3,8 miljarder kronor högre än motsvarande period 2007. Socialavgifter och löneskatter ökar då den totala lönesumman ökar. Till följd av avgiftsändringar ökade Allmän löneavgift med 7,1 miljarder kronor, medan Arbetsmarknadsavgiften minskade med 2,7 miljarder kronor.

 

Skatt på varor och tjänster

Utfallet för Skatt på varor och tjänster blev 26,2 miljarder kronor, vilket är 0,9 miljarder kronor högre än prognos. Stor avvikelse finns på Mervärdesskatt där utfallet är 0,8 miljarder kronor högre samt Energiskatt där utfallet är 0,3 miljarder kronor lägre än prognos.

 

Systembolagets inlevererade överskott var beräknat i april men kom in redan i mars och föranledde en avvikelse på 0,3 miljarder kronor. Årsprognosen revideras upp med 0,2 miljarder kronor med anledning av detta utfall.

 

Avvikelsen för Mervärdesskatt beror främst på högre inbetalningar av moms till Tullverket (import av varor från länder utanför EU) än beräknat. I år påverkas momsinkomsterna av två regeländringar i form av ändrade regler för byggföretagens redovisning av löpande moms samt förlängd redovisningsperiod för småföretag. Detta medför att månadsfördelning och årsprognos är mer osäker än normalt. Inkomster av Mervärdesskatt i mars var drygt 2 miljarder kronor lägre än föregående år, främst beroende på regelförändringen om förlängd redovisningsperiod som påverkar utfallet från och med mars.

 

I prognosen överskattade ESV energiskatten med drygt 0,3 miljarder kronor i mars. Nästan hela differensen kan återfinnas i undertitlarna:

- Koldioxidskatt på olja (0,2 miljarder kronor för hög prognos)

- Energiskatt på elektrisk kraft (0,1 miljarder kronor för hög prognos)

Anledningen till att utfallet är lägre än prognosen kan vara att medeltemperaturen i februari var ovanligt hög.

 

För perioden januari-mars 2008 blev utfallet för skatt på varor och tjänster 97,0 miljarder kronor, vilket är 5,9 miljarder kronor högre än motsvarande period 2007. Skatter på varor och tjänster ökar då den totala konsumtionen ökar. Till följd av detta ökar Mervärdesskatt med 3,2 miljarder kronor. Skatt på trafikförsäkringspremier inlevererades första gången i augusti 2007, under januari-mars 2008 inlevererades 0,8 miljarder kronor.

 

Betalningsdifferenser, skattekonto

Utfallet för Betalningsdifferenser, skattekonto blev 14,7 miljarder kronor i mars. Prognosen var 1,2 miljarder kronor. Avvikelsen är således 13,5 miljarder kronor. Jämfört med tidigare år betalade företagen höga kvarskatter avseende inkomståret 2006 under mars, dels för att den samlade kvarskatten var högre än tidigare år, dels för att en större andel än tidigare betalades i mars. Samtidigt minskade inte överskotten på företagens skattekonton i samma utsträckning som tidigare år. Det senare förklaras sannolikt av att företagen debiterades med betydligt lägre preliminärskatter för äldre år under mars månad jämfört med föregående år. Tillsammans förklarar detta ca 6,5 miljarder kronor av differens mot prognosen.

 

Även hushållen betalade höga kvarskatter under mars jämfört med föregående år. Det förklarar ca 3,0 miljarder kronor av prognosavvikelsen för betalningsdifferensen.

 

För perioden januari-mars uppgår Betalningsdifferenser, skattekonto till 60,8 miljarder kronor, vilket är en ökning med 22,2 miljarder kronor jämfört med motsvarande period 2007.

 

2000 Inkomster av statens verksamhet

Inkomster av statens verksamhet blev i mars 3,7 miljarder kronor, vilket är 0,8 miljarder kronor högre än prognostiserat. Den största avvikelsen mot prognos återfinns på inkomsthuvudgrupp Räntor på skattekonton m.m, netto där inkomsterna blev 0,8 miljarder kronor högre än beräknat. Här redovisas löpande intäkts- respektive kostnadsränta som uppkommer vid överskott och underskott på skattekontot. I mars var kostnadsräntor p.g.a. underskott på skattekontot mycket höga och medförde en avvikelse mot prognos.

 

För inkomsttitel 2552 Övriga offentligrättsliga avgifter var utfallet i mars 0,3 miljarder kronor högre än prognos. Det beror på att Elsäkerhetsverket redovisade elsäkerhetsavgifter på 0,3 miljarder kronor i mars i stället som förväntat i april. Månadsavvikelsen föranleder ingen revidering av årsprognosen.

 

Jämfört med januari-mars 2007 blev inkomsterna av statens verksamhet 3,5 miljarder kronor lägre denna period. Det beror på att övriga inkomster av statens verksamhet blivit lägre än föregående år då det redovisades en inbetalning avseende obligationslån från Venantius AB på denna inkomsttitel. De inkomster som ökat mest jämfört med föregående år är Inkomsterna från Räntor på skattekonton m.m., netto (0,8 miljarder kronor) och Finansieringsavgiften från arbetslöshetskassorna (0,6 miljarder kronor).

 

3000 Inkomster av försåld egendom

Jämfört med januari-mars föregående år har dessa inkomster ökat med 2,1 miljarder kronor, vilket kan förklaras med försäljningen av det statliga aktieinnehavet i OMX.

 

5000 Kalkylmässiga inkomster

De kalkylmässiga inkomsterna blev i mars 0,7 miljarder kronor, vilket är något lägre än beräknat.

 

Jämfört med januari-mars föregående år har de kalkylmässiga inkomsterna ökat med 0,2 miljarder kronor. Det är inkomsterna av de Statliga pensionsavgifterna som ökat med 0,3 miljarder kronor.

 

6000 Bidrag m.m. från EU

Bidragen från EU uppgick till 0,6 miljarder kronor i mars. Det är 0,2 miljarder kronor högre än prognostiserat. Ackumulerat för februari-mars blev utfallet 0,3 miljarder kronor högre än beräknat.

 

Ackumulerat för det första kvartalet blev utfallet 7,1 miljarder kronor, vilket är 0,7 miljarder kronor (10 %) högre än föregående år.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026