Statsbudgetens månadsutfall februari 2008
Nr: 2008:2, 28 mars 2008

 

Budgetsaldot blev 56,2 miljarder kronor, vilket är lika med prognosen eftersom budgetsaldot var känt då prognosen publicerades.

 

Statsbudgetens totala utgifter i februari uppgick till 56,9 miljarder kronor, vilket är i linje med prognosen.

 

Statsbudgetens inkomster uppgick till 113,1 miljarder kronor, vilket är 0,2 miljarder kronor högre än beräknat i prognosen. Mindre avvikelser finns för Inkomster av statens verksamhet och Bidrag m.m. från EU som blev 0,2 miljarder kronor respektive 0,1 miljarder kronor högre än beräknat. Löpande redovisade skatter blev däremot 0,2 miljarder kronor lägre än beräknat.

 

Utfallet jämförs med ESV:s senaste prognos (BP 2008:1), som publicerades den 14 mars 2008.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall feb Prognos feb Avvik. feb Ack. utfall jan-feb Prognos jan-feb Ack. avvik. jan-feb Prognos 2008 SB 2008 TB 2008
Totala inkomster 113,1 112,9 0,2 184,3 184,2 0,2 852,5 871,6  
Totala utgifter 56,9 56,7 0,2 103,1 102,9 0,2 768,7 781,1
Budgetsaldo 56,2 56,2 0,0 81,2 81,2 0,0 83,8 90,5
Prognos=ESV:s budgetprognos 2008:1 (2008-03-14), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget

Utgiftstaket är fastställt till 957 miljarder kronor 2008. Det är 2,0% högre än utgiftstaket 2007.

De takbegränsade utgifterna i februari uppgick till 72,7 miljarder kronor, vilket är 1,3 miljarder kronor lägre än prognostiserat. Det var främst utgifterna för utgiftsområdena Försvar samt beredskap mot sårbarhet (-0,9 miljarder kronor) och Internationellt bistånd (-0,5 miljarder kronor) som blev lägre än beräknat.

Samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten omfattas av utgiftstaket

 

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall feb Prognos feb Avvik. feb Ack. utfall jan-feb Prognos jan-feb Ack. avvik. jan-feb Prognos 2008 SB 2008 TB 2008
Utgiftsområden exkl. räntor 56,4 57,6 -1,2 116,2 117,4 -1,2 714,5 726,8
Ålderspensionssystemet 16,4 16,4 -0,1 32,7 32,8 -0,1 202,5 201,1
Takbegränsade utgifter 72,7 74,0 -1,3 148,9 150,2 -1,3 917,0 927,9 0,0

Diagram
Totala utgifter per månad prognos/utfall
Totala inkomster per månad prognos/utfall


BP 2008:1

Statsbudgetens månadsutfall publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationen samt publiceringsplan för innevarande år utges av Avdelningen Statsredovisning vid Ekonomistyrningsverket. På Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org tillkännages tre månader i förväg publiceringstidpunkter för Statsbudgetens månadsutfall, i enlighet med den speciella statistikutgivningsstandarden – SDDS.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026