Statsbudgetens månadsutfall december 2008
Nr: 2008:12, 30 jan 2009

Saldot i statsbudgeten för december blev ett underskott på 132,6 miljarder kronor, vilket är 1,2 miljarder kronor lägre än ESV:s senaste prognos (2008:4). Årets budgetsaldo blev ett överskott på 135,0 miljarder kronor.

 

Utfallet för december 2008 som presenteras här rapporterades av myndigheterna den 19 januari 2008. Tillsammans med utfallet från årets övriga månader är det ett första preliminärt utfall för helåret 2008, som kommer att förändras i samband med myndigheternas bokslutsjusteringar. Utfallet jämförs med budgetprognos 2008:4 som publicerades den 19 december 2008. Prognosen innehåller utfall till och med november månad, vilket innebär att den ackumulerade avvikelsen enbart avser decemberutfallet.

 

Statsbudgetens totala utgifter uppgick i december till 160,8 miljarder kronor, vilket är 2,0 miljarder kronor lägre än beräknat. Bland annat blev statsskuldsräntorna 2,7 miljarder kronor lägre än väntat.

 

Statsbudgetens inkomster i december 2008 uppgick till 28,2 miljarder kronor, vilket är 3,3 miljarder kronor lägre än beräknat i ESV:s budgetprognos 2008:4. De löpande redovisade skatterna blev 3,3 miljarder kronor lägre än beräknat.

 

Utfall för januari-december 2008

Saldot i statsbudgeten för 2008 blev ett överskott på 135,0 miljarder kronor. Det är 31,8 miljarder kronor högre än 2007.

 

Utfallet för statsbudgetens inkomstsida 2008 uppgår preliminärt till 901,2 miljarder kronor. Det är en ökning med 37,5 miljarder kronor (4,3 procent) jämfört med föregående år. Inkomster av försåld egendom uppgick till 76,5 miljarder kronor, vilket är en ökning med 58,5 miljarder kronor jämfört med 2007. Under 2008 har Vin & Sprit AB och Vasakronan AB sålts. Löpande redovisade skatter minskade med 5,7 miljarder kronor (0,8 procent).

 

Årsutfallet för statsbudgetens totala utgifter blev preliminärt 766,2 miljarder kronor, vilket är 5,7 miljarder kronor (1%) högre än 2007.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall dec Prognos dec Avvik. dec Ack. utfall jan-dec Prognos jan-dec Ack. avvik. jan-dec Prognos 2008 SB 2008 TB 2008
Totala inkomster 28,2 31,5 -3,3 901,2 904,4 -3,3 904,4 871,6  
Totala utgifter 160,8 162,8 -2,0 766,2 768,3 -2,0 768,3 781,1 36,6
Budgetsaldo -132,6 -131,4 -1,2 135,0 136,2 -1,2 136,2 90,5

Utgiftstaket för staten är fastställt till 957,0 miljarder kronor 2008. Det är 2,0 procent högre än taket för 2007.

De takbegränsade utgifterna i december uppgick till 132,7 miljarder kronor, vilket är 0,9 miljarder kronor högre än prognosen. Utgifterna för internationellt bistånd samt utbildning och universitetsforskning blev 0,7 miljarder kronor respektive 0,6 miljarder kronor högre än beräknat. Utgifterna för kommunikationer blev 0,4 miljarder kronor lägre än prognosen. Utgifterna för ålderspensionssystemet blev 0,7 miljarder kronor lägre.

 

Årets takbegränsade utgifter uppgår till 945,0 miljarder kronor, vilket är 34,8 miljarder kronor (4%) högre än 2007. Ökningen förklaras främst av att Vägverket och Banverket gjort stora amorteringar av lån i Riksgälden, extra kapitalinsatser till följd av oron på finansmarknaden samt att utgifterna för ålderspensionssystemet ökat. Marginalen till utgiftstaket är preliminärt 12,0 miljarder kronor.

 

Att utgiftsökningen är högre för de takbegränsade utgifterna, jämfört med statsbudgetens totala utgifter, beror på de ökade utgifterna för ålderspensionssystemet (som ligger utanför statsbudgeten men ingår i de takbegränsade utgifterna) och att Riksgäldens nettoutlåning (som ingår i statsbudgetens totala utgifter men ej i de takbegränsade) minskat 2008.

 

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall dec Prognos dec Avvik. dec Ack. utfall jan-dec Prognos jan-dec Ack. avvik. jan-dec Prognos 2008 SB 2008 TB 2008
Utgiftsområden exkl. räntor 113,7 112,1 1,6 743,1 741,5 1,6 741,5 726,8 30,2
Ålderspensionssystemet 19,0 19,7 -0,7 201,8 202,5 -0,7 202,5 201,1
Takbegränsade utgifter 132,7 131,8 0,9 945,0 944,1 0,9 944,1 927,9 30,2

Diagram
Totala utgifter per månad prognos/utfall
Totala inkomster per månad prognos/utfall


BP 2008:4

Statsbudgetens månadsutfall publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationen samt publiceringsplan för innevarande år utges av Avdelningen Statsredovisning vid Ekonomistyrningsverket. På Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org tillkännages tre månader i förväg publiceringstidpunkter för Statsbudgetens månadsutfall, i enlighet med den speciella statistikutgivningsstandarden – SDDS.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026