Statsbudgetens månadsutfall december 2008
Nr: 2008:12, 30 jan 2009
Specifikation av statsbudgetens utgifter år 2008, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall dec Prognos dec Avvik. dec Ack. utfall jan- dec Prognos jan- dec Ack. avvik. jan- dec Prognos 2008 SB 2008 TB 2008
01 Rikets styrelse 1 012 973 39 10 969 10 929 39 10 929 10 938 78
02 Samhällsekonomi och finansförvaltn. 1 289 1 394 -105 11 369 11 474 -105 11 474 11 106 396
03 Skatt, tull och exekution 1 036 1 056 -20 9 457 9 477 -20 9 477 9 176 61
04 Rättsväsendet 3 534 3 357 177 32 723 32 545 177 32 545 31 380 570
05 Internationell samverkan 87 79 8 1 752 1 744 8 1 744 1 655 135
06 Försvar samt beredskap mot sårbarhet 6 114 6 271 -157 43 524 43 681 -157 43 681 43 881 27
07 Internationellt bistånd 5 399 4 664 735 27 429 26 693 735 26 693 27 702
08 Migration 731 686 45 6 149 6 104 45 6 104 6 145 202
09 Hälsovård, sjukvård och omsorg 4 676 4 712 -36 49 134 49 170 -36 49 170 50 755 618
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom 11 344 11 125 219 115 865 115 646 219 115 646 117 999 2 029
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 3 504 3 512 -9 42 591 42 600 -9 42 600 42 948
12 Ekonomisk trygghet för familjer 5 396 5 370 26 66 393 66 367 26 66 367 66 697
13 Arbetsmarknad 4 539 4 472 66 51 776 51 710 66 51 710 61 761 -4
14 Arbetsliv 125 66 59 1 030 971 59 971 1 196 -5
15 Studiestöd 1 203 1 177 26 19 110 19 084 26 19 084 20 297 29
16 Utbildning o universitetsforskning 3 505 2 913 591 45 033 44 442 591 44 442 46 374 8
17 Kultur, medier, trossamfund o fritid 479 432 47 10 135 10 088 47 10 088 10 110 5
18 Samhällsplan. bostads. konsument. 175 224 -48 2 086 2 134 -48 2 134 1 809
19 Regional utveckling 569 410 159 2 805 2 646 159 2 646 3 350 43
20 Allmän miljö- och naturvård 707 671 36 4 690 4 655 36 4 655 4 722 239
21 Energi 259 453 -194 2 082 2 275 -194 2 275 2 838
22 Kommunikationer 30 374 30 808 -434 61 469 61 903 -434 61 903 35 760 25 351
23 Jord- och skogsbruk, fiske m.m. 8 003 7 735 269 16 507 16 239 269 16 239 17 432 127
24 Näringsliv 8 963 8 794 169 12 766 12 597 169 12 597 4 849 18
25 Allmänna bidrag till kommuner 5 397 5 397 0 64 770 64 770 0 64 770 64 520 246
26 Statsskuldsräntor m.m. 14 100 16 769 -2 670 48 222 50 892 -2 670 50 892 40 757 6 413
27 Avgiften till EU 5 250 5 305 -55 31 526 31 581 -55 31 581 30 122
90 Förändring av anslagsbehållningar 1 326
Summa utgiftsområden 127 771 128 829 -1 058 791 360 792 418 -1 058 792 418 767 603 36 586
Summa utgiftsområden exkl. räntor (uo26) 113 671 112 059 1 612 743 138 741 526 1 612 741 526 726 846 30 173
  Riksgäldskontorets nettoutlåning 36 543 34 447 2 096 -27 901 -29 997 2 096 -29 997 12 653
  Kassamässig korrigering -3 534 -458 -3 075 2 760 5 836 -3 075 5 836 824
Totala utgifter 160 780 162 817 -2 037 766 220 768 257 -2 037 768 257 781 080 36 586

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026