Statsbudgetens månadsutfall december 2008
Nr: 2008:12, 30 jan 2009

 

Statsbudgetens inkomster december 2008

 

Sammanfattning

Statsbudgetens inkomster i december 2008 uppgick till 28,2 miljarder kronor, vilket är 3,3 miljarder kronor lägre än beräknat i ESV:s budgetprognos 2008:4.

 

Utfall för januari-december 2008

I samband med decemberutfallet görs en första uppföljning av helårsutfallet jämfört med föregående år. Utfallet för 2008 uppgår preliminärt till 901,2 miljarder kronor. Det är en ökning med 37,5 miljarder kronor (4,3 procent) jämfört med föregående år. Inkomster av försåld egendom uppgick till 76,5 miljarder kronor, vilket är en ökning med 58,5 miljarder kronor jämfört med 2007. Under 2008 har Vin & Sprit AB och Vasakronan AB sålts. Löpande redovisade skatter minskade med 5,7 miljarder kronor (0,8 procent).

 

Inkomster av statens verksamhet

Inkomsterna av statens verksamhet uppgick i december till 1,7 miljarder kronor, vilket är 0,1 miljarder kronor högre än prognostiserat. Den största avvikelsen (0,2 miljarder kronor) återfinns i Offentligrättsliga avgifter där Strålsäkerhetsmyndigheten redovisade 0,2 miljarder kronor, vilket är avgifter från kärnkraftverken. Ränteinkomsterna och Övriga inkomster av statens verksamhet blev lägre än beräknat.

 

Årets inkomster av statens verksamhet blev 52,9 miljarder kronor, vilket är 13,6 miljarder kronor (-21 procent) lägre än 2007. De lägre inkomsterna jämfört med föregående år beror på att utdelningarna av statens aktier blev 8,6 miljarder kronor (-26 procent) lägre. Lägre blev också inkomsterna av de offentligrättsliga avgifterna där Finansieringsavgift från arbetslöshetskassorna minskat med 1,6 miljarder kronor (-15 procent). Myndigheternas inlevererade rörelseöverskott har minskat med 0,8 miljarder kronor (-17 procent). Riksbankens inlevererade överskott minskade med 0,8 miljarder kronor.

 

Inkomster av försåld egendom

De totala inkomsterna av försåld egendom för året blev 76,5 miljarder kronor, vilket är en ökning med 58,5 miljarder kronor jämfört med föregående år 2007. Det är utförsäljningen av de tidigare statligt ägda bolagen Vin & Sprit AB, Vasakronan och OMX som redovisats här.

 

Återbetalning av lån

Inkomster av Återbetalning av lån blev 0,2 miljarder kronor, vilket är 0,2 miljarder kronor högre än beräknat i prognosen. Det är återbetalning av studiemedel som blev högre än beräknat.

 

De totala inkomsterna 2008 blev 1,9 miljarder kronor, vilket är 0,2 miljarder kronor (-8 procent) lägre än föregående år 2007. Det är Återbetalning av studiemedel som minskat med 0,1 miljarder kronor (-7 procent) jämfört med föregående år.

 

Kalkylmässiga inkomster

De kalkylmässiga inkomsterna blev 0,6 miljarder kronor, vilket är 0,2 miljarder kronor lägre än i prognosen. Avvikelsen återfinns på titeln Statliga pensionsavgifter.

 

Totalt blev inkomsterna för året 8,7 miljarder kronor, vilket är 0,5 miljarder kronor (6 procent) högre jämfört med föregående år. Det är inkomsterna från de statliga pensionsavgifterna som ökat motsvarande.

 

Bidrag m.m. från EU

Bidragen från EU uppgick till 0,4 miljarder kronor.

 

Det preliminära utfallet för 2008 uppgår till 11,0 miljarder kronor. Det är 2,0 miljarder kronor (15 procent) lägre än föregående år. Skillnaden kan förklaras av låga utfall för socialfonden och regionalfonden på den gamla programperioden 2000-2006 och att bidrag för den nya programperioden 2007-2013 inte betalats ut i någon större utsträckning ännu. Även utfallet för landsbygdsfonden blev lägre än föregående år vilket förklaras av att ett stort förskott betalades ut under 2007.

 

Fysiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto uppgick till -12 277 miljarder kronor i december, vilket är 799 miljarder kronor lägre än prognosen.

 

Den debiterade källskatten blev 42,2 miljarder kronor. Det är 1,0 miljarder kronor lägre än prognosen. Den preliminära F-skatten uppgick till 2,4 miljarder kronor, vilket är 0,1 miljarder kronor lägre än prognosen. Slutlig skatt minus preliminär skatt (i huvudsak omprövningsbeslut och anstånd) blev 0,2 miljarder kronor högre än beräknat.

 

För 2008 blev utfallet -58,9 miljarder kronor. Utfallet för 2007 var -24,3 miljarder kronor. Det innebär en minskning av nettoinkomsterna med 34,7 miljarder kronor. Den debiterade källskatten uppgick till 528,5 miljarder kronor, vilket är en ökning med 19,0 miljarder kronor. Det beror främst på utvecklingen av lönesumman. Denna beräknas öka med 6,3 procent jämfört med 2007. Det andra steget i jobbskatteavdraget innebär att skattereduktionen ökar med knappt 11,0 miljarder kronor jämfört med 2007.

 

Utbetalningarna av kommunalskatt till kommuner och landsting m.m. uppgick till 531,9 miljarder kronor under 2008. Det är en ökning med 47,3 miljarder kronor, varav 9,2 miljarder kronor är kommunal fastighetsavgift.

 

Juridiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet i december för Juridiska personers inkomstskatt, netto blev 7,9 miljarder kronor, vilket är 0,1 miljarder kronor högre än beräknat. Utfallet för preliminär skatt blev 10,4 miljarder kronor, vilket är 0,2 miljarder kronor högre än beräknat. Utfallet för slutlig skatt minus preliminär skatt (omprövningar och anstånd) blev -0,4 miljarder kronor, vilket är något lägre än prognosen.

 

För 2008 blev utfallet 113,3 miljarder kronor, vilket är 17,5 miljarder kronor (13 procent) lägre än 2007. Det beror bl.a. på att debiterad preliminär skatt att betala i mars för äldre år minskade från 10,9 miljarder kronor i mars 2007 till 3,7 miljarder kronor i mars 2008. Under andra hälften av 2008 blev utfallet för inkomsttiteln 13,2 miljarder kronor lägre än under motsvarande period föregående år. Det beror på att företagens vinster minskar till följd av finanskris och lågkonjunktur.

 

Socialavgifter och löneskatter

Utfallet för Socialavgifter och löneskatter uppgick till 23,4 miljarder kronor i december. Det är 2,8 miljarder kronor högre än prognosen. I denna beräknas lönesumman för inkomståret 2008 öka med 6,3 procent. I december blev utfallet högre än prognosen för de flesta socialavgifter. Avvikelsen var störst för Arbetsmarknadsavgiften. Utfallet för denna avgift blev 2,7 miljarder kronor, vilket är 1,4 miljarder kronor högre än prognosen. Utfallet för Ålderspensionsavgiften, netto blev 1,4 miljarder kronor. Det är 0,2 miljarder kronor lägre än beräknat. Utfallet baseras på en prognos från Konjunkturinstitutet. Skillnaden mellan det verkliga utfallet och prognosen regleras i månaden därpå.

 

För 2008 blev utfallet för Socialavgifter och löneskatter 314,8 miljarder kronor, vilket är 16,5 miljarder kronor (5,5 procent) högre än 2007. Socialavgifter och löneskatter ökar då den totala lönesumman ökar. Till följd av ändringar av avgiftssatserna ökade inkomsterna av Allmän löneavgift, medan inkomsterna av Arbetsmarknadsavgift och Sjukförsäkringsavgift minskade. Totalt är avgiftssatsen för arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift oförändrad (32,42 procent av avgiftsunderlaget) mellan 2007 och 2008.

 

Skatt på egendom

Utfallet för Stämpelskatt blev 0,8 miljarder kronor i december, vilket är 0,2 miljarder kronor högre än beräknat. Den nedåtgående trenden blev inte lika stark som i ESV:s prognos.

 

Utfallet för Stämpelskatt blev 9,4 miljarder kronor för 2008. Det är lika med utfallet 2007.

 

Skatt på varor och tjänster

Utfallet för Skatt på varor och tjänster blev 36,3 miljarder kronor vilket är 0,5 miljarder kronor lägre än prognos. Avvikelsen ligger huvudsakligen på mervärdesskatt som är 0,7 miljarder kronor lägre än beräknat. Avvikelser finns även på Energiskatt som är 0,3 miljarder kronor och Tobaksskatt som är 0,2 miljarder kronor lägre än prognosen. Detta motverkas av en extra inbetalning av Systembolagets inlevererade överskott med 0,6 miljarder kronor, avseende reavinst vid försäljning av fastigheter.

 

För 2008 blev utfallet 393,5 miljarder kronor vilket är en ökning 21,3 miljarder kronor. Mervärdesskatt ökar med 15,4 miljarder kronor och skatt på trafikförsäkringspremier med 1,6 miljarder kronor (infördes 1 juli 2007) medan övriga punktskatter redovisar små ökningstal.

 

 

Betalningsdifferenser, skattekonto

Utfallet för Betalningsdifferenser, skattekonto blev -27,1 miljarder kronor i december. Prognosen var -22,3 miljarder kronor. Avvikelsen är således -4,8 miljarder kronor. Överskjutande skatt, som debiterats i november och betalas ut i december förklarar den negativa betalningsdifferensen i december.

 

För 2008 blev utfallet -15,4 miljarder kronor. Utfallet för 2007 uppgick till -23,5 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren är således 8,1 miljarder kronor.

 

 


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026