Statsbudgetens månadsutfall november 2008
Nr: 2008:11, 19 dec 2008
Specifikation av statsbudgetens utgifter år 2008, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall nov Prognos nov Avvik. nov Ack. utfall jan- nov Prognos jan- nov Ack. avvik. jan- nov Prognos 2008 SB 2008 TB 2008
01 Rikets styrelse 867 867 0 9 956 9 956 0 10 929 10 938 78
02 Samhällsekonomi och finansförvaltn. 801 801 0 10 080 10 080 0 11 474 11 106 396
03 Skatt, tull och exekution 619 619 0 8 421 8 421 0 9 477 9 176 61
04 Rättsväsendet 2 519 2 519 0 29 188 29 188 0 32 545 31 380 570
05 Internationell samverkan 142 142 0 1 665 1 665 0 1 744 1 655 135
06 Försvar samt beredskap mot sårbarhet 8 531 8 531 0 37 409 37 409 0 43 681 43 881 27
07 Internationellt bistånd 1 431 1 431 0 22 030 22 030 0 26 693 27 702
08 Migration 393 393 0 5 418 5 418 0 6 104 6 145 202
09 Hälsovård, sjukvård och omsorg 4 127 4 127 0 44 457 44 457 0 49 170 50 755 618
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom 9 166 9 166 0 104 522 104 522 0 115 646 117 999 2 029
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 3 502 3 502 0 39 088 39 088 0 42 600 42 948
12 Ekonomisk trygghet för familjer 5 456 5 456 0 60 997 60 997 0 66 367 66 697
13 Arbetsmarknad 4 243 4 243 0 47 237 47 237 0 51 710 61 761 -4
14 Arbetsliv 53 53 0 904 904 0 971 1 196 -5
15 Studiestöd 1 413 1 413 0 17 907 17 907 0 19 084 20 297 29
16 Utbildning o universitetsforskning 3 619 3 619 0 41 529 41 529 0 44 442 46 374 8
17 Kultur, medier, trossamfund o fritid 315 315 0 9 656 9 656 0 10 088 10 110 5
18 Samhällsplan. bostads. konsument. 162 162 0 1 911 1 911 0 2 134 1 809
19 Regional utveckling 219 219 0 2 236 2 236 0 2 646 3 350 43
20 Allmän miljö- och naturvård 387 387 0 3 983 3 983 0 4 655 4 722 239
21 Energi 147 147 0 1 822 1 822 0 2 275 2 838
22 Kommunikationer 3 325 3 325 0 31 095 31 095 0 61 903 35 760 25 351
23 Jord- och skogsbruk, fiske m.m. 527 527 0 8 504 8 504 0 16 239 17 432 127
24 Näringsliv 460 460 0 3 803 3 803 0 12 597 4 849 18
25 Allmänna bidrag till kommuner 5 397 5 397 0 59 373 59 373 0 64 770 64 520 246
26 Statsskuldsräntor m.m. 12 029 12 029 0 34 123 34 123 0 50 892 40 757 6 413
27 Avgiften till EU 2 493 2 493 0 26 276 26 276 0 31 581 30 122
90 Förändring av anslagsbehållningar 0 0 0 0 0 0 0 1 326
Summa utgiftsområden 72 345 72 345 0 663 589 663 589 0 792 418 767 603 36 586
Summa utgiftsområden exkl. räntor (uo26) 60 316 60 316 0 629 467 629 467 0 741 526 726 846 30 173
  Riksgäldskontorets nettoutlåning -16 459 -16 459 0 -64 444 -64 444 0 -29 997 12 653
  Kassamässig korrigering -2 919 -2 919 0 6 294 6 294 0 5 836 824
Totala utgifter 52 966 52 966 0 605 440 605 440 0 768 257 781 080 36 586
Prognos = ESV:s budgetprognos 2008:4 (2008-12-19), SB = Statsbudget och TB = Tilläggsbudget

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026