Statsbudgetens månadsutfall november 2008
Nr: 2008:11, 19 dec 2008
Specifikation av statsbudgetens inkomster år 2008, miljoner kronor
Inkomsttyp Utfall nov Prognos nov Avvik.nov Ack. utfall jan-nov Prognos jan-nov Ack. avvik. jan-nov Prognos 2008 SB 2008
1000 Skatter m.m. 0 0 0 0 0 0 812 927 809 325
2000 Inkomster av statens verksamhet 1 708 1 708 0 51 184 51 184 0 52 826 44 026
3000 Inkomster av försåld egendom 0 0 0 76 519 76 519 0 76 519 50 000
4000 Återbetalning av lån 203 203 0 1 710 1 710 0 1 657 1 890
5000 Kalkylmässiga inkomster 760 760 0 8 089 8 089 0 8 871 8 927
6000 Bidrag m.m. från EU 973 973 0 10 660 10 660 0 11 069 12 478
7000 Avräkningar mm i anslutning till skattesystemet 0 0 0 0 0 0 -57 056 -52 482
8000 Utgift som redov. som kredit på skattekonto 0 0 0 0 0 0 -2 371 -2 583
9000 Löpande redovisade skatter 69 005 69 005 0 724 817 724 817 0 0 0
Totala inkomster 72 649 72 649 0 872 979 872 979 0 904 443 871 582
Prognos = ESV:s budgetprognos 2008:4 (2008-12-19), SB = Statsbudget och TB = Tilläggsbudget

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026